Caruna-konserni 1.1.-30.6.2022: Toimintaympäristössä merkittäviä muutoksia – energiamurros vaatii sähköverkon kehittämistä nopeassa tahdissa

Mediatiedote
Carunan toimintaympäristö heikentyi merkittävästi alkuvuoden 2022 aikana valvontaviranomaisen poikkeuksellisesti kesken valvontajakson tekemien kiristysten ja yleisen kustannustason nousun vuoksi. Valvontamallin muutosten seurauksena yhtiön sallittu tuotto vähenee tänä vuonna noin 40 prosenttia verrattuna vuoteen 2021. Muutokset näkyvät tulevien vuosien liikevaihdossa. Konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 253,6 (258,9) miljoonaa euroa ja investoinnit 58,5 (60,9) miljoonaa euroa. 

Tammi-kesäkuun yhteenlaskettu sähkön toimitusmäärä jakeluverkossa pysyi lähes samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ollen 5,2 TWh (5,3) TWh.  

Carunan sähkönjakelun toimitusvarmuusaste oli 99,98 (99,98) prosenttia. Alkuvuonna koettiin neljä merkittävää myrskyä, joista vahingollisin oli Armi-myrsky. Helmikuun Armi-myrskyssä sähköt olivat poissa samanaikaisesti enimmillään 9 700 asiakkaalta Espoossa, Länsi-Uudellamaalla ja Lounais-Suomessa. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysmäärä (SAIFI) asiakasta kohden oli 1,01 (0,69) kertaa ja keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 53 minuuttia (46). 

Sähkönkulutus kasvaa ja energiamurroksen vauhti kiihtyy 

Sähkön kulutuksen ennakoidaan kasvavan Suomessa energiamurroksen myötä 50 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Tuuli- ja aurinkoenergian tuotantomäärät kasvavat tulevaisuudessa merkittävästi. 

Energiamurros kiihdyttää uusituvan energian käyttöönottoa, mutta uusituvan energian heikko säädettävyys ja huonompi ennustettavuus aiheuttavat sähköjärjestelmän tasapainotukselle uudenlaisia vaatimuksia. Sähköntuotannon kasvaessa sähköverkot pitää mitoittaa suurimman hetkellisen tarpeen mukaan. 

”Sähköverkon kehittäminen uusiutuvan energiantuotannon pohjaksi on merkittävässä roolissa, jotta Suomen hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan vuoteen 2035 mennessä. Vihreä siirtymä, suomalainen huoltovarmuus ja energiaomavaraisuus sekä sähkönsaannin turvaaminen asiakkaillemme yhä sähköistyvässä yhteiskunnassa vaativat suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehitystyötä", sanoo Carunan toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori

Yhtiön tavoitteena on uudistaa sähköverkkoaan pitkäjänteisesti energiamurroksen tarpeet huomioiden, mikä edellyttää tulevina vuosina investointeja sähköverkon kehittämiseen. Tammi-kesäkuun investoinnit olivat 58,5 MEUR. Sähköverkon rakennustyömaita aloitettiin useilla alueilla, muun muassa Pohjanmaalla ja Koillismaalla.  

“Ukrainan tilanne on nostanut entistä vahvemmin esille huoltovarmuuden jatkuvan kehittämisen tärkeyden. Caruna on määrätietoisesti uudistanut sähköverkkoaan ja verkon toiminnan taustalla olevia järjestelmiä sekä varautumistamme pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen", sanoo Jyrki Tammivuori. 

Tammi-kesäkuussa Carunan sähköverkkoon liitettiin noin 2 500 (1 400) uutta aurinkosähköjärjestelmää (<2 MVA), joista henkilöasiakkaille asennettiin noin 2 250 ja yritysasiakkaille noin 250 kappaletta. Katsauskauden lopussa aurinkosähkön pientuottajia oli yhteensä noin 14 500 (10 800). 

Carunan asiakasmäärä oli kesäkuun 2022 lopussa 720 tuhatta (708). Uusia liittymäsopimuksia solmittiin tammi-kesäkuussa 1 200 (1 370) kappaletta, joista kuusi oli keskijänniteliittymiä. Asiakastyytyväisyys on parantunut merkittävästi alkuvuoden aikana, kun asiakastyytyväisyyttä mittaava kumulatiivinen NPS-luku oli kesäkuun lopussa 29,0 (20,9).

Avainluvut tammi-kesäkuu 2022:

MEUR tai kuten merkitty H1 2022 H1 2021 2021 
Liikevaihto  253,6 258,9 499,8 
Liikevoitto  99,5 101,9 192,5 
Liikevoitto, prosenttia liikevaihdosta  39,2 39,4 38,5 
Raportointikauden voitto 33,4 24,4 46,6 
Investoinnit 58,5 60,9 140,1 
Rahavirta investointien jälkeen 54,9 47,2 46,5 
Korollinen nettovelka (raportointikauden lopussa) 3 270,4 3 228,6 3 318,7 
Caruna-konsernin puolivuosikatsaus

Lue lisää