Carunan vuosi 2019 Keski-Uudellamaalla: Yhteisrakentaminen on luonteva tapa rakentaa

Mediatiedote
Sähköverkkojen kunnostaminen ja rakentaminen etenee kasvavalla ja kehittyvällä Keski-Uudellamaalla suunnitellusti. Tulevaisuuden tarpeisiin rakennettu sähköverkko kestää lisääntyvän sähkönkäytön ja sietää ilmastonmuutoksen aiheuttamia rasituksia ilman pitkiä sähkökatkoja. Keski-Uudellamaalla Carunan verkosta jaellaan sähköä noin 96 500 asiakkaalle. 

Vuonna 2019 Keski-Uudellamaalla otettiin käyttöön kaapeloitua keskijänniteverkkoa 40 kilometriä. Kaikkiaan Carunan verkkoa on alueella 6 500 kilometriä, josta oli vuoden 2019 loppuun mennessä kaapeloitu keskijänniteverkkoa jo 84 prosenttia. Keskijänniteverkko siirtää sähköä sekä pienteollisuuden tarpeisiin että asutusten lähellä sijaitseville jakelumuuntajille. 

Caruna Espoo Oy:n ja Caruna Oy:n verkkoalueilla sähköverkkoa siirrettiin vuoden 2019 aikana maan alle säältä suojaan 3 800 kilometriä. Tämän seurauksena kaapelointiaste nousi neljä prosenttiyksikköä 56 (52) prosenttiin.  

Caruna on suunnitelmallisesti toteuttanut toimitusvarmuutta parantavaa investointiohjelmaa vuodesta 2013 alkaen. Vuonna 2019 alueella investoitiin vajaat viisi miljoonaa euroa. Asiakasta kohden investoinnin suuruus oli reilut 50 euroa. Vuoden 2019 aikana älykkään sähköverkon rakentaminen jatkui pääasiassa haja-asutusalueella toimivan Caruna Oy:n alueella.  

Alueen kunnat hakevat kasvua asumis- ja yritystoiminnasta. Kaupungit investoivat vuosittain tasaiseen tahtiin ja silloin avautuu mahdollisuus kustannustehokkaalle yhteisrakentamiselle.  Keski-Uudellamaalla, erityisesti Tuusulassa, on yhteisrakennettu muun muassa kesän 2020 asuntomessualueella. Myös muissa Keski-Uudenmaan taajamissa yhteisrakentaminen on jatkuvaa. Caruna Oy:n Keski-Uudenmaan verkkoalueeseen kuuluvat myös Kanta-Hämeessä Riihimäki ja Hausjärvi, joissa niin ikään toteutettiin yhteisrakentamishankkeita vuonna 2019.  Carunan investoinnit alueelle keskittyvät jatkossa alueen kasvua tukeviin sekä nykyisten asiakkaiden sähköjakelua parantaviin toimenpiteisiin. 

Caruna on keskittynyt tähän mennessä keskijänniteverkon uusimiseen, jotta häiriötilanteissa mahdollisimman suuri määrä asiakkaita välttyisi pitkiltä sähkökatkoilta. Jatkossa töiden painopiste siirtyy pienjänniteverkkoon eli asiakkaiden kotipihojen tuntumaan myös Keski-Uudellamaalla.  

”Tämä tarkoittaa myös sitä, että räätälöimme verkonrakennustapoja paikallisten tarpeiden mukaisesti. Keskijänniteverkon runkoyhteyksien parantamisen lisäksi tavoitteenamme on turvata erityisesti taajama-alueiden sähkönjakelu niillä alueilla, joissa se ei vielä ole säävarmaa. Sähkönjakelu asiakkaille harvaan asuttujen alueiden pienjänniteverkossa voidaan varmistaa myös muutoin kuin maakaapeloinnilla”, Carunan kaupunkiverkoista vastaava aluejohtaja Jukka Ihamäki kertoo. 

Pientuotantoa edistettiin 

Caruna kantaa huolta ilmastonmuutoksen torjunnasta ja suomalaisen energiajärjestelmän riittävän nopeasta kehittämisestä tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Aurinkosähkön suosio jatkoikin kasvuaan, ja vuoden 2019 lopussa Carunan verkoissa oli jo yli 6 600 (4 000 vuonna 2018) aurinkosähkön pientuottajaa, joista 208 Tuusulassa Keski-Uudellamaalla. Pientuottajien 10 kärjessä -listalla Tuusula sijoittui kahdeksanneksi. 

”Suomi tarvitsee luotettavat ja älykkäät sähköverkot, jotta päästötöntä, uusiutuvaa energiaa voidaan tuottaa paljon nykyistä enemmän”, Ihamäki jatkaa. 

Caruna Oy:n sähkönjakeluhinnat muuttuivat 

Caruna Oy:n sähkönjakeluhintojen korotukset tulivat voimaan 1.11.2019 alkaen. Vaikutus laskun siirto-osuuden verolliseen loppusummaan korotuksen jälkeen oli keskimäärin 3,9 prosenttia.  

Carunan vuosikertomus 2019 on julkaistu 

Caruna-konsernin (Caruna) vuoden 2019 vuosiraportti on julkaistu osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2019. Vuosiraportti koostuu kolmesta osasta: Carunan vuosi 2019, Hallinnointi ja Tilinpäätös. 

Caruna vuosi 2019 kertoo, miten Caruna valvoo, ylläpitää ja kunnostaa säänkestävää sähköverkkoa yli 692 000 asiakkaalleen kahden toisistaan poikkeavan verkkoyhtiön, haja-asutusalueilla toimivan Caruna Oy:n ja kaupunkiverkko Caruna Espoo Oy:n alueilla. 

Vuosiraportti valottaa myös, kuinka luomme arvoa eri sidosryhmillemme ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja digitalisaatio sähkön käyttöä. Vahva älyverkko mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun, sähköautoilun lisääntymisen ja nopeat tietoliikenneyhteydet. Olemme siirtymässä keskijänniteverkosta pienjänniteverkon saneeraamiseen ja sitä tehdessämme otamme huomioon paikalliset olosuhteet ja asiakkaidemme tarpeet.  

Caruna on tehnyt yritysvastuuraportointia Global Reporting Initiativen (GRI) G4-olennaisuusprosessin mukaisesti vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2018 siirryimme yritysvastuuraportoinnissa GRI Standardien käyttöön. Yritysvastuu sisältyy Carunan vuosi 2019 -osioon. 

Hallinnointi-osio sisältää tietoa yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä periaatteineen ja toimenpiteineen. 

Tilinpäätös-osio sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen. 

Carunan vuosi 2019, Hallinnointi ja Tilinpäätös ovat saatavilla osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2019.

Lue lisää