Carunan vuosi 2019 Koillismaalla: Kuusamossa toteutettiin tärkeä Liikasenvaaran yhteisrakentamishanke - sähköverkon rakentamisen yhteydessä myös kuituverkko Oulangan tutkimusasemalle

Mediatiedote
Sähköverkkojen kunnostaminen ja rakentaminen etenee Koillismaalla, jossa on meneillään useita sähkönjakeluverkkoa parantavia hankkeita. Tulevaisuuden tarpeisiin rakennettu sähköverkko kestää lisääntyvän sähkönkäytön ja sietää ilmastonmuutoksen aiheuttamia rasituksia ilman pitkiä sähkökatkoja. Koillismaalla Carunalla on asiakkaita noin 35 500. 

Koillismaalla matkailu on keskeinen elinkeino, joten sähkönjakelun on toimittava moitteettomasti. Sijaitsevathan alueella muun muassa Kuusamo sekä laskettelukeskukset Ruka, Isosyöte ja Pikkusyöte.  

Vuonna 2019 Koillismaalla otettiin käyttöön kaapeloitua keskijänniteverkkoa 420 kilometriä. Suurjännitteistä verkkoa otettiin käyttöön 15 kilometriä. Carunan verkkoa on alueella 11 000 kilometriä, josta vuoden 2019 loppuun mennessä oli kaapeloitu keskijänniteverkkoa 49 prosenttia. Keskijänniteverkko siirtää sähköä sekä pienteollisuuden tarpeisiin että asutusten lähellä sijaitseville jakelumuuntajille. 

Caruna Espoo Oy:n ja Caruna Oy:n verkkoalueilla sähköverkkoa siirrettiin vuoden 2019 aikana maan alle säältä suojaan 3 800 kilometriä. Tämän seurauksena kaapelointiaste nousi neljä prosenttiyksikköä 56 (52) prosenttiin. Caruna Oy:n alueella, johon Koillismaan verkkoaluekin kuuluu, sähköverkkoa siirrettiin maan alle 3 560 kilometriä. 

Caruna on suunnitelmallisesti toteuttanut toimitusvarmuutta parantavaa säävarmaan verkkoa vuodesta 2013 alkaen. Vuonna 2019 Koillismaalle investoitiin noin 10 miljoonaa euroa. Asiakastamme kohden investoinnin suuruus oli noin 270 euroa. 

Koillismaalla suuri osa sähköverkosta kulkee metsässä ja säävarman verkon tavoitteiden kannalta juuri nämä kohteet ovat nyt tärkeitä parannuskohteita. Muu osa sekä keski- että pienjännitteisestä verkosta kunnostetaan verkon ikääntyessä, vikojen herkkyyden ja siirrettävän tehon perusteella tai kun yhteisrakentamisen mahdollistuessa alueella rakennetaan esimerkiksi valokuituverkkoa tai katuvaloja.  

Caruna on keskittynyt tähän mennessä keskijänniteverkon uusimiseen, jotta häiriötilanteissa mahdollisimman suuri määrä asiakkaita välttyisi pitkiltä sähkökatkoilta.  

”Tämä tarkoittaa myös sitä, että räätälöimme verkon rakennustapoja paikallisten tarpeiden mukaisesti. Sähkönjakelu asiakkaille harvaan asuttujen alueiden keski- ja pienjänniteverkossa voidaan usein varmistaa myös muutoin kuin maakaapeloinnilla. Kallioisen ja kiviperäisen maaston osalta kyseeseen tulevat myös muut vaihtoehdot”, Carunan kuntaverkoista vastaava aluejohtaja Henrik Suomi kertoo. 

Kuusamossa rakennettiin yhdessä 

Yhteisrakentaminentoteutui mm. Kuusamossa, kun Pohjois-Pohjanmaan ELY (Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus) rakensi uuden tien Liikasenvaaran ja Sallantien risteyksestä Oulangalle. Samaan aikaan tienrakennuksen kanssa alueelle asennettiin sähkö- ja valokuituverkkoa. Yhteistyökumppaneina olivat Telia Finland ja Kuusamon kaupunki. 

Rakentaminen alkoi toukokuussa 2019 ja valmista tuli saman vuoden marraskuussa. Yhdessä rakennettiin noin 13 kilometrin matka. Uusi nopea verkkoyhteys saatiin Oulun yliopiston Oulangan tutkimusasemalle juuri oikeaan aikaan, koska vanhan verkkoyhteyden kapasiteetti ei olisi vuoden 2020 aikana enää riittänyt tutkimusaseman tarpeisiin. Toinen hyötyjä nopeista yhteyksistä oli Metsähallituksen Oulangan luontokeskus. 

”Yhteisrakentaminen säästää sekä kustannuksia että ympäristöä ja tässä tapauksessa sen avulla varmistettiin tutkimusasemalle elintärkeät nopeat yhteydet”, Suomi muistuttaa. 

Caruna Oy:n sähkönjakeluhinnat muuttuivat 

Caruna Oy:n sähkönjakeluhintojen korotukset tulivat voimaan 1.11.2019 alkaen. Vaikutus laskun siirto-osuuden verolliseen loppusummaan korotuksen jälkeen oli keskimäärin 3,9 prosenttia.  

Carunan vuosikertomus 2019 on julkaistu 

Caruna-konsernin (Caruna) vuoden 2019 vuosiraportti on julkaistu osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2019. Vuosiraportti koostuu kolmesta osasta: Carunan vuosi 2019, Hallinnointi ja Tilinpäätös. 

Caruna vuosi 2019 kertoo, miten Caruna valvoo, ylläpitää ja kunnostaa säänkestävää sähköverkkoa yli 692 000 asiakkaalleen kahden toisistaan poikkeavan verkkoyhtiön, haja-asutusalueilla toimivan Caruna Oy:n ja kaupunkiverkko Caruna Espoo Oy:n alueilla. 

Vuosiraportti valottaa myös, kuinka luomme arvoa eri sidosryhmillemme ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja digitalisaatio sähkön käyttöä. Vahva älyverkko mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun, sähköautoilun lisääntymisen ja nopeat tietoliikenneyhteydet. Olemme siirtymässä keskijänniteverkosta pienjänniteverkon saneeraamiseen ja sitä tehdessämme otamme huomioon paikalliset olosuhteet ja asiakkaidemme tarpeet.  

Caruna on tehnyt yritysvastuuraportointia Global Reporting Initiativen (GRI) G4-olennaisuusprosessin mukaisesti vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2018 siirryimme yritysvastuuraportoinnissa GRI Standardien käyttöön. Yritysvastuu sisältyy Carunan vuosi 2019 -osioon. 

Hallinnointi-osio sisältää tietoa yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä periaatteineen ja toimenpiteineen. 

Tilinpäätös-osio sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen. 

Carunan vuosi 2019, Hallinnointi ja Tilinpäätös ovat saatavilla osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2019.

Lue lisää