Carunan vuosi 2022: Energiakriisi nosti kustannuksia ja nopeutti käynnissä olevaa energiamurrosta

Uutinen
Carunan toimintaympäristö heikentyi merkittävästi vuoden 2022 aikana valvontaviranomaisen poikkeuksellisesti kesken valvontajakson tekemien muutosten ja Ukrainan sodasta alkaneesta energiakriisistä johtuvan yleisen kustannustason nousun vuoksi. Konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 484,6 (499,8) miljoonaa euroa ja investoinnit 133,6 (140,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto ennen rahoituksesta johtuvia kuluja laski edellisvuoteen verrattuna. Nettorahoituskulut olivat 121,0 vastaten noin 25 % liikevaihdosta.

Raaka-aineet, sähkö- ja rakentamiskustannukset nousivat huomattavasti. Sähköverkon rakentaminen kallistui yli 10 prosenttia, suurimpana nousuna materiaalien kustannukset, jotka kasvoivat yli 40 prosentilla. Myös häviöenergian kustannukset nousivat noin 35 prosenttia vuoden 2022 aikana verrattuna edelliseen vuoteen.  

Energiakriisi ja lämmin talvi vähensivät sähkön kulutusta 

Tammi-joulukuun yhteenlaskettu sähkön toimitusmäärä laski jakeluverkossa ollen 9,5 (10,1) TWh. Lasku johtui Ukrainan sotaa seuranneesta energiakriisistä ja lämpimämmästä talvesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Syksyllä 2022 asiakkaiden energiansäästötoimenpiteet näkyivät alhaisempana kulutuksena aiempiin vuosiin verrattuna. 

Carunan sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 85 (71) minuuttia tammi-joulukuun aikana, ja sähkönjakelun toimitusvarmuusaste oli 99,98 (99,99) prosenttia. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysmäärä (SAIFI) asiakasta kohden oli 1,7 (1,3) kertaa.  

Caruna-konsernin raportointikauden investoinnit olivat yhteensä 133,6 (140,1) MEUR. Suurjännitteisen jakeluverkon investointien osuus oli 13,7 (19,3) prosenttia.  

“Vuonna 2022 investointeja jatkettiin verkon huoltovarmuuden parantamiseksi ja vastaamaan tulevaisuuden sähköistyvän yhteiskunnan tarpeita. Rakentamisen ja raaka-aineiden kustannusten nousu sekä komponenttipula näkyivät investoinneissa, ja niiden vuoksi sähköverkon uudistamishankkeita lykättiin tuleville vuosille”, sanoo Carunan talous- ja varatoimitusjohtaja Noora Neilimo-Kontio. 

Carunan verojalanjälki oli vuonna 2022 yhteensä 302,9 MEUR koostuen yhtiöiden maksamista yhteisöveroista sekä Carunan asiakkailtaan laskuttamista ja valtiolle tilitetyistä veroista ja veronluonteisista maksuista. 

Uusiutuvan energian kapasiteetti kasvoi Carunan verkossa 

Sähköverkot ovat energiamurroksen keskeinen mahdollistaja. Yhteiskunnasta tulee nykyistäkin riippuvaisempi sähköstä päästöjen vähentämisen ja digitalisoitumisen myötä. Ukrainan sodasta alkanut energiakriisi kiihdytti energiamurrosta Carunan alueilla.  

”Tuulivoimaa liitettiin sähköverkkoomme ennätysmäärä, ja asiakkaidemme uusiutuvan energian tuotantokyselyt kasvoivat moninkertaisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Jotta sähköverkkomme teho riittää kattamaan uusiutuvan energian liittämisen verkkoon, pitää sähkönjakeluyhtiöiden investointikyvykkyys turvata. Toimintaympäristön ennustettavuus ja valvonnan kannusteet investoinneille ovat keskeistä, jotta pystymme vastaamaan asiakkaidemme energiavarmuuden parantamiseen ja Suomen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen”, sanoo Carunan toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori. 

Vuonna 2022 uusituvan energian tuotantokapasiteetti Carunan verkossa oli yhteensä 1 612 (1 227) MW. Uusiutuvan energian pientuotantokapasiteetti nousi myös merkittävästi ollen 177 (108) MW, ja aurinkosähkön pientuottajien määrä alle yhden megawatin aurinkosähköjärjestelmissä oli vuoden lopussa 19 700 (12 000). 

Posiolla sijaitseva tuulipuisto Murtotuuli, jonka tuotantoteho on 133 MVA, liittyi kesällä Carunan verkkoon. Kurikassa sijaitseva tuulipuisto Rustari, jonka tuotantoteho on 45 MVA, liittyi Carunan verkkoon syksyllä, ja lisäksi ensimmäisestä keskijänniteverkkoon liitettävästä aurinkovoimalasta tehtiin sopimus syksyllä. 

Uusia liittymäsopimuksia solmittiin yhteensä 2 300 (2 800) kappaletta, joista 28 (14) oli keskijännite- ja suurijänniteliittymiä. Carunan asiakasmäärä oli 726 000 (714 000) vuoden 2022 lopussa. 

Caruna-konsernin, Caruna Networks Oy:n, Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n tilinpäätökset sekä Carunan vuosiraportti ovat luettavissa täällä. Vuosiraportti sisältää myös GRI-standardien mukaisen yritysvastuuraportin. 

Lue lisää