Avtalsvillkor

Vi följer rekommendationerna från Finsk Energiindustri rf för avtalsvillkor. De avtalsvillkor som rekommenderas av Finsk Energiindustri rf ger tydliga regler för avtal mellan kunden och eldistributionsföretaget. Vi följer alltid angivna villkor när vi tecknar anslutnings- och nättjänstavtal.

Nättjänstvillkor

Om din elanvändningsplats ligger i Carunas nätområde, kommer vi att sluta ett nättjänstavtal med dig.

Anslutningsvillkor

Äger du en elanslutning i Carunas nätområden gäller anslutningsvillkoren för ditt anslutningsavtal.

Anslutnings- och nättjänstvillkor för elproduktion

Anslutningsvillkoren för elproduktion bifogas anslutningsavtalet. Villkoren gäller i en situation där abonnentens eller tredje parts elproduktionsutrustning på abonnentsidan är ansluten till elnätet och arbetar parallellt med distributionsnätet så att den genererade elen helt eller delvis kan levereras till distributionsnätverket. I ovanstående fall ska elförsörjningen vara föremål för ett nättjänstavtal för produktion av el och ett separat avtal om eventuellt köp av el vid samma punkt.

Anslutnings- och nättjänstvillkor för högspänningsdistributionsnät

Dessa villkor bifogas till anslutnings- eller nättjänstavtal för högspänningsdistributionsnät.

Elleveransvillkor

Elleveransvillkoren tillämpas på elleveransen till en elanvändare som är ansluten till distributionsnätet.