Ändring eller besiktning av befintlig elanläggning

Med blanketten för allmänna uppgifter anmäler du ändring eller besiktning av en befintlig elanläggning:

 • Ändring av anslutningskabel
 • Förstoring av anslutningens huvudsäkring
 • Ändring av säkring före mätningen
 • Sanering av multimätarcentral
 • Ibruktagningsbesiktning (inga ändringar av anläggningen) 
 • Annat småarbete

Beroende på anmält ändringsarbete beställer vi behövliga arbeten från vår samarbetsentreprenör:

 • Installation av ytterligare mätare
 • Flytt, byte eller borttagning av mätare
 • Koppling till nätet
 • Spänningsavbrott
 • Annat småarbete

Obs! Ändring av huvudsäkringens storlek eller av säkringar före mätningen ska anmälas omedelbart efter bytet av säkringsstorlek. Säkringar får förstoras upp till anslutningsrätten.

Anmäl ändring eller besiktning av en befintlig elanläggning genom att fylla i blanketten för allmänna uppgifter på Entreprenörens Caruna+ när du har säkerställt nedanstående uppgifter för ifyllnad av blanketten.

Händelse-, förbrukningsställe- eller mätarnummer

Med ett händelse-, förbrukningsställe- eller mätarnummer går behandlingen snabbare eftersom numret hjälper oss att finna uppgifterna om den befintliga anslutningen. Vi samlar alla beställningar som gäller anslutningen under händelser och meddelar kunden om händelsenumret ifall ett sådant har skapats. Om det ännu inte finns något händelsenummer hittas förbrukningsställenumret på kundens elräkning och mätarnumret under streckkoden på framsidan av mätaren.

Säkerställ att din kund äger anslutningen

Säkerställ hos din kund att kunden äger anslutningen eller har en fullmakt från ägaren för beställning av ändringsarbetet. Vägled kunden att fylla i blanketten Byte av ägare till anslutning. Kunden kan även verka med fullmakt från ägaren till anslutningen eller på uppdrag av ägaren, framförallt då det rör sig om företagskunder. 

Beställningen går vidare till vår samarbetsentrepenör när anslutningsägarskapet eller beställarens fullmakt att verka för ägarens räkning har klarlagts.

Kontrollera anslutningens anslutningsrätt

Anslutningsrätten kan behöva ändras om anslutningens huvudsäkring förstoras. 

Kontrollera hos din kund att anslutningsrätten med säkerhet räcker till en förstorad huvudsäkring. Om anslutningsrätten är otillräcklig ska kunden beställa en ändring av den. Din beställning på blanketten för allmänna uppgifter går vidare till vår samarbetsentreprenör först när anslutningsrätten har ändrats.

Ändring av anslutningsrätten kan kräva att Caruna bygger ut elnätet fram till anslutningspunkten. Vi meddelar kunden om leveranstiden och anslutningspunkten genom ett tilläggsanslutningsavtal för ändring av anslutningsrätten.

Placera mätarcentralen enligt rekommendationerna

När mätarcentralen byts ut i samband med renovering ska den placeras som på nya objekt. Helst rekommenderas en s.k. gårdscentral som placeras på tomten eller vid tomtgränsen. Alternativa placeringar av mätarcentralen är fastighetens yttervägg eller ett tekniskt utrymme med direkt utgång. Mätarcentralen får inte placeras på nätbolagets stolpe eller i ett låst utrymme såsom hall, garage och förråd eller i takgarage. 

På objekt med flera mätare ska mätningen ordnas så att mätarna finns i samma central. Om detta inte är möjligt ska alla mätare för samma helhet placeras i samma utrymme, t.ex. trappvis för flervåningshus.

Påminn kunden om elavtalen när nya mätare installeras.

Om en ny mätare ska installeras under anslutningen säkerställ att din kund sluter ett elavtal för det uppmätta förbrukningsstället. Vi skapar förbrukningsstället och meddelar kunden om förbrukningsställenumret för slutande av ett elavtal senast vid behandlingen av blanketten för allmänna uppgifter. 

Det beställda arbetet går vidare till vår samarbetsentreprenör först när kundens utvalda elförsäljare informerat oss om ett slutet elavtal för förbrukningsstället.

Ta fram strömtransformatoruppgifter

Direkt mätning används när säkringen före mätning är högst 63 A. Om säkringarna är större än 63 A används indirekt mätning.

Vid indirekt mätning (större säkring än 63 A före mätning) ska du kontrollera att centralens strömtransformatorer har tillåten storlek och att noggrannhetsklassen är 0,2S. Säkringsstorleken bestämmer den minsta och största tillåtna storleken på strömtransformatorn enligt den tabell som finns i Entreprenörsanvisningen. 

Epäsuora mittaus ja mittamuuntajat

Då storleken på säkringen före mätning minskas kan indirekt mätning tillåtas på ett 63 A förbrukningsställe med villkoret att strömtransformatorernas noggrannhetsklass och last kontrolleras och att mätnoggrannheten bevaras. Vid behov måste strömtransformatorerna bytas ut om man vill behålla indirekt mätning. Kunden står för transformatorbytets kostnader.

Ändring av anslutningskabeln kan kräva att avtalet ändras

Att anslutningskabeln byts ut eller förlängs kan medföra att anslutningspunkten flyttas. Då avtalar vi om ändringen med ägaren till anslutningen genom ett särskilt ändringsavtal. Vi kontrollerar behovet av ändringsavtal i samband med behandlingen av blanketten för allmänna uppgifter och skickar vid behov avtalet till ägaren för underskrift. 

Din beställning går vidare till vår samarbetsentreprenör när vi har fått tillbaka ett underskrivet ändringsavtal.

Saneringsobjekt

Med saneringsobjekt avses ett objekt där huvudcentralen, mätarcentralerna och eventuellt även anslutningskablarna uppdateras eller byts ut helt. Denna anvisning gäller i synnerhet fall där mätarcentraler med flera mätare byts ut, t.ex. uppdatering av gamla enfasiga mätarcentraler till trefasiga.

Observera att mätarna från en sanerad mätarcentral inte får kasseras och att spänningsavbrott i centralen ska anmälas till Caruna i god tid före avbrottet. Vi förlorar kontakten med mätarna om centralen kopplas ur en längre tid.

Brytning av strömmen till en mätarcentral

Elmätaren ska ha kontinuerlig strömförsörjning. Om strömmen måste brytas, anmäl detta till Caruna i förväg. Elmätare får inte kopplas ur på eget initiativ. Allt arbete som rör elmätare utförs av nätbolaget.

Fjärravläsningen av elmätare fungerar bara om mätaren har ström. Om kontakten med mätaren förloras och den inte kan återupptas inom tre dygn skickar vi en montör till platsen för att kontrollera saken. Om montören konstaterar att störningen beror på en mätarcentral som gjorts strömlös eller på en urkopplad elmätare har Caruna rätt att ta ut de kostnader som detta medfört.

Egnahemshus, parhus och fritidsbostäder

Anmäl sammanslagning av förbrukningsställen på blanketten för allmänna uppgifter. När flera förbrukningsställen sammanförs under samma elmätare, skicka en blankett för allmänna uppgifter till oss med numren på de mätare som ska tas bort och sammanföras.

Flervånings- och radhus

Ska centralerna bytas och elsystemet saneras eller är det fråga om en större ändring? Beställ mätning per central och informera Caruna via blanketten för allmänna uppgifter om kundens preliminära tidtabell ifall mätarcentralerna byts ut central för central eller i delar.

Det är bra om tidtabellen nämns på den första blanketten för allmänna uppgifter om objektet, t.ex. att A-trappans mätare byts i januari och B-trappans mätare i februari. När tidtabellen preciseras kan man sedan på beställningsblanketten för B-trappan ange ett datum då arbetet är i ett sådant skede att mätarna kan bytas. 

Uppdatera elritningarna i samband med saneringen och skicka uppdaterade elscheman även till Caruna så att vi kan kontrollera dem för mätningens del. Skicka dessa scheman i samband med den första blanketten för allmänna uppgifter eller gör det tidigare per e-post. 

Se entreprenörstjänstens kontaktuppgifter 

Om objektet övergår från nätbolagets samlade huvudmätning till fastighets- och lägenhetsspecifika mätningar ska nätbolagets separata mätningar installeras parallellt så att mätarna inte kommer efter varandra för att undvika dubbel mätning av elförbrukningen i ett utrymme. De nya mätarcentralerna ska uppfylla kraven i Carunas allmänna anvisningar gällande centraler med elmätning.

 

Beställning för flytt av elmätare

Om möjligt se till att mätarna för den nya centralen kan installeras samma dag som mätarna i den gamla tas bort, m.a.o. att mätarna kan flyttas till den nya centralen under samma dag. Om detta inte lyckas, uppskatta hur mycket tid du behöver för att installera den nya centralen och nämn saken på blanketten för allmänna uppgifter.

Beställning för borttagning av elmätare

Om du bara behöver ta bort en elmätare som blivit överflödig kan du göra beställningen per telefon eller e-post. Blanketten för allmänna uppgifter behöver inte skickas. För ett saneringsobjekt kan du beställa borttagning och installation av mätare på samma blankett för allmänna uppgifter eftersom den frågar om önskat datum för borttagning och installation.

Installation av nya mätare

Fyll i och skicka blanketten för allmänna uppgifter två veckor före önskad inkopplingstidpunkt. Bifoga elritningarna och när blanketten för allmänna uppgifter fylls i beakta att förbrukningsställena för de nya mätarna skapas utifrån den.

Om det gäller en mellanspänningsanslutning och nya faktureringsgrundande nätbolagsmätningar tillförs objektet (undermätningsobjekt), anger du som kund på blanketten för allmänna uppgifter den som ska få meddelanden om nya förbrukningsställen för slutande av elförsäljningsavtal.

Behandlings- och leveranstider

Beställningens leveranstid (15 vardagar) består av tiden för behandling av blanketten (fem vardagar) och leveranstiden för det arbete som beställs från vår samarbetsentreprenör (10 vardagar).

Vår samarbetsentreprenör kontaktar dig för att avtala den exakta tidtabellen för inkoppling. Inkopplingen sker snarast möjligt när ditt installationsarbete är färdigt.

Blanketter som lämnas in med felaktiga eller bristfälliga uppgifter förlänger behandlings- och leveranstiden.