Anslutning av produktionsanläggning till elnätet

Att beakta då blanketten för allmänna uppgifter om produktion fylls i

Installation av en elproduktionsanläggning eller ett ellager ska anmälas genom ifyllnad av blanketten för allmänna uppgifter innan anläggningen kan anslutas till elnätet. 

En produktionsanläggning får anslutas till elnätet först när kunden slutit ett avtal om köp av överskottsel med en elförsäljare och Caruna beviljat anläggningen ibruktagningstillstånd. 

När vi tagit emot blanketten för allmänna uppgifter säkerställer vi uppfyllelsen av de tekniska kraven på produktionsanläggningen och dess anslutbarhet till elnätet.

Max 10 kW anläggningar kan oftast anslutas vid ett befintligt elförbrukningsställe och Carunas nät behöver inte förstärkas. 

För anläggningar över 10 kW rekommenderas att anslutbarheten kontrolleras hos oss före anskaffning av anläggningen.

Rör det sig om över 100 kW ska anslutbarheten alltid kontrolleras hos oss före anskaffningen. Lösningarna för professionell elproduktion utreds och planeras alltid från fall till fall.

Produktionsanläggningen får endast installeras av en yrkeskunnig person med tillstånd att utföra elinstallationer och anläggningen får tas i bruk när inkopplingstillstånd erhållits från Caruna. Produktionsanläggningen ska uppfylla kraven i allmänna standarder gällande elkvalitet och elsäkerhet.

Ta del av entreprenörsanvisningarna för elproduktion (på finska)

För ifyllnad av blanketten behöver du ett förbrukningsställe- eller mätarnummer

När du anmäler anslutning av en produktionsanläggning eller ett ellager till elnätet ska förbrukningsställe- eller mätarnumret fyllas i på blanketten för allmänna uppgifter. Förbrukningsställenumret hittar du på kundens elräkning och mätarnumret under streckkoden på framsidan av mätaren.

Blankettens behandlingstid

För anmälningar om installation av en produktionsanläggning eller ett ellager är behandlingstiden cirka två vardagar, varefter vi meddelar kunden om förbrukningsstället för avtal om köp av överskottsel. Vi meddelar kunden om inkopplingstillstånd när elavtalet har ingåtts. 

Obs! Blanketter som lämnas in med felaktiga eller bristfälliga uppgifter förlänger behandlingen.

Fyll i blanketten för allmänna uppgifter om anslutning av en produktionsanläggning till elnätet

Fyll i blanketten för allmänna uppgifter