Markanvändningsavtal – komihåglista och vanliga frågor

Marken och träden längs vårt elnäts rutt ägs alltid av markägaren. Om elnätet eller ledningarna måste placeras på markägarens mark, ingår vi ett avtal eller samtycke med markägaren om placeringen. 

Avtalet ger Caruna rätt att använda området för placering av elnätet, samtidigt som markägaren kan åläggas med begränsningar. Samtycke används när inga ersättningar betalas för användningen av marken.

Upprättande av ett avtal och utbetalning av ersättning

Markanvändningsavtal upprättas i två exemplar, ett för markägaren och ett för Caruna. På Carunas vägnar undertecknas avtalet av vår auktoriserade entreprenör. Om det finns flera ägare på markområdet ska alla ägare antingen underteckna avtalet eller leverera fullmakter.

Undertecknande av avtal

Elektronisk underskrift är det snabbaste och smidigaste sättet att underteckna avtalet. Den elektroniska underskriften sker på ett säkert sätt med hjälp av nätbanksidentifiering. Vi skickar en länk till undertecknande avtalet via e-post. En elektronisk underskrift förutsätter en finsk banktjänst. 

Om en elektronisk underskrift inte kan användas kan avtalet undertecknas på papper, i vilket fall entreprenören överlämnar avtalet och returkuvertet till markägaren. Portot har betalats, så det är lätt att posta avtalet. Eventuella bilagor, t.ex. fullmakter, ska skickas med avtalet.

Utbetalning av ersättning

Vi betalar markägaren en avtalsenlig engångsersättning för de skador som orsakats av placeringen av elledningarna. Engångsersättningen krediteras på det konto som kunden har angett inom två månader från det datum då vi har mottagit det ursprungliga, undertecknade avtalet och byggnadsarbetet har påbörjats.

Råd till markägaren

Entreprenören tar kontakt med markägaren på vars mark elnätet planeras att placeras. Markägaren och vår auktoriserade entreprenör överenskommer tillsammans var elledningarna placeras.

Markägaren bör använda denna komihåglista för att förbereda sig inför diskussioner med entreprenören om placeringen av elnätet.

Markägarens komihåglista

Placering av elnätet på fastighetens område

Var borde elnätet placeras på din fastighets område?  

Som markägare kan du föreslå en rutt för elnätet som orsakar så lite olägenhet som möjligt. Vi tar hänsyn till dina förslag till rutt när vi planerar ellinjen.

Placering av dräneringar och underjordiska ledningar

Var ligger dräneringar och underjordiska ledningar?  

Det är viktigt att utreda var befintliga dräneringar och underjordiska ledningar finns så att vår entreprenör kan undvika dem i samband med grävarbeten. Visa alla dräneringsplaner och kartor över underjordiska ledningar för entreprenören.

Tillfartsvägar

Var är tillfartsvägarna till åkrar och skogsmarker belägna?  

Vår entreprenör kan vid behov använda skyddsrör på dessa ställen eller gräva ner kablarna djupare för att undvika framtida kabelskador orsakade av mekanisk påfrestning. Meddela entreprenören dina önskemål när det gäller placeringen av kopplingsskåp och transformatorstationer så att de inte står i vägen för befintliga eller framtida tillfartsvägar.

Grävförhållanden

Var är det lättast att gräva och vilka områden ska man akta sig för?  

För att hitta den bästa möjliga rutten är vi intresserade av grävförhållandena på din fastighet. Berätta gärna för vår entreprenör om bergiga områden, skyddade platser, fornlämningar, skyddade arter och djur!

Placering av djurstängsel

Var är djurstängsel belägna?  

Distributionsnätet ska i möjligaste mån placeras utanför stängslen. Visa kartor över eventuella djurstängsel för entreprenören.

Arbeten på åkerområden

När är den bästa tiden att arbeta på ditt åkerområde?  

Vi undviker att bygga på åkrar under odlingssäsongen, så låt vår entreprenör veta när åkrarna tröskas och sås. Om det är nödvändigt att bygga på åkrarna under odlingssäsongen ersätter vi jordbrukaren för eventuella olägenheter och skador. Meddela oss också om du känner till någon annan åtgärd som kan begränsa vår entreprenörs verksamhet på dina åkrar.

Arrenderade markområden

Är du själv arrendator eller har du arrenderat ut dina markområden till andra?  

Ange kontaktuppgifter till arrendaren eller den faktiska markägaren för att säkerställa en smidig kommunikation och underlätta planeringen.

Frågor om avtal för markanvändning och elledningsområden

Var kan jag få mer information om byggprojektet för elnätet eller dess tidsplan?

Den bästa och mest aktuella informationen om projektet och dess tidsplan hittar du i vår karttjänst. 

Du kan också kontakta entreprenören direkt, vars kontaktuppgifter finns i karttjänsten eller på byggplatsskylten.  

Vår entreprenör ansvarar för samarbetet med markägarna under planerings- och byggnadsfasen.

Se tidtabeller och kontaktuppgifter
Varför har ersättningen för det ledningsområdesavtal jag ingick ännu inte betalats?

Ersättningen betalas in på ditt konto inom två månader från det att byggnadsarbetet har inletts. Detta förutsätter att avtalet har undertecknats och överlämnats till Caruna. När vi har mottagit avtalet krediterar vi avtalsersättningen och ersättningen tas upp på betalningslistan.

Vem kontaktar jag om jag är missnöjd med spåren som lämnas av grävarbeten?

Vår entreprenör ansvarar för att återställa grävningsplatsen i ursprungligt skick. Om du vill diskutera efterarbetet kan du kontakta vår entreprenör för att komma överens om saken. Bra kommentarer och fotografier underlättar entreprenörens arbete.  

När det gäller avslutande arbeten är det värt att notera att det tar ungefär ett år för grävningsresterna att sätta sig i miljön. 

Du kan också skicka respons via vår karttjänst.

Skicka din respons
Hur begär jag ersättning för skador som orsakats på en byggarbetsplats?

Eventuella skador under arbetet är i första hand entreprenörens ansvar. Om några skador alltså har uppstått under arbetet bör du komma överens om dessa med entreprenören i första hand.  

Klagomål under planeringen och byggandet av elnätet ska således riktas direkt till entreprenören. Om problemet inte går att lösa med vår entreprenör kan du fylla i Carunas skadeblankett.

Fyll i skadeblankett
Vad ska du göra när ett långsiktigt ledningsområdesavtal är på väg att löpa ut?

Kontakta vår kundtjänst. Om vi inte hinner kabla ledningen innan avtalsperioden löper ut upprättar vi ett nytt avtal. Vår kundtjänst vidarebefordrar din begäran.

Kan en ellinje som går genom min tomt flyttas?

Det kan vara möjligt att flytta en ellinje. För mer information om flytten av ellinjen och kostnaderna kan du kontakta vår kundtjänst.

Kommer borttagna stolpar att överlämnas till markägarna?

Stolpar överlämnas inte till markägare. Gamla stolpar innehåller hälsofarliga impregneringsmedel, varför bortskaffande och användning av stolparna omfattas av strikta restriktioner enligt kemikalie-, miljö- och avfallslagstiftningen. Miljöskyddsmyndigheterna övervakar användningen av stolpar.

Kan jag få en skriftlig version av ett ledningsområdesavtal som ursprungligen ingicks muntligt?

Ett muntligt avtal kan bekräftas skriftligen, men ingen ersättning betalas för användning av mark som ursprungligen avtalats muntligt.

När nedmonteras gamla elledningar?

Gamla elledningar monteras ned först när det nya elnätet som ersätter dem är i bruk. Rivningsarbeten görs normalt på vintern.

Vilken information behöver jag ta reda på innan jag kontaktar kundtjänst?

För frågor om markanvändning behöver vi vanligtvis mer detaljerad information om din fastighet, t.ex. fastighetsbeteckning eller adress.  

Användningsavtalen för ledningsområden är avtal mellan Caruna och markägaren och Caruna får inte lämna ut information från avtalen till tredje part.