Skadeersättning för fel i leveranssätt eller elkvalitet

Du kan söka skadeersättning för skadade apparater eller fördärvade livsmedel

Skadeersättning förutsätter att det i eldistributionen skett ett fel i antingen elkvalitet eller leveranssätt. Detta innebär att det föreligger ett fel i leveranssätt eller kvalitet, om elkvaliteten inte uppfyller de standardenliga krav som ska följas i Finland eller om det finns sammanhängande eller återkommande avbrott i eldistributionen och avbrottet inte kan anses som ringa med beaktande av orsaken till avbrottet och omständigheterna. De mest typiska felsituationerna är nollfel och långvarig över- eller underspänning.

Vår ersättningspraxis bygger på elmarknadslagen och på den baserade allmänna avtalsvillkor såsom nättjänst-, elleverans- eller anslutningsvillkor samt avtal med kunderna och branschrekommendationer

Bekanta dig med avtalsvillkoren
Elanvändaren ska vara förberedd på att det kan förekomma avbrott i eldistributionen

Elanvändaren ska vara förberedd på att eldistributionen inte är avbrottsfri. Elnätet är alltid utsatt för väder och andra fenomen (t.ex. aktiva nätskyddsanordningar eller underhållsarbeten i elnätet), som ofta ger upphov till normala, snabba spänningsvariationer. 

CE-märkta apparater ska klara av normala spänningsvariationer

CE-märkta apparater ska klara av normala tillfälliga spänningsvariationer i samband med avbrott. Att elen kopplas på och av får inte skada apparaten eller orsaka funktionsfel i den, utan det är en normal operativ åtgärd. Tillverkarna ska testa sina apparater för detta innan de släpps ut på marknaden.

Elanvändarens och fastighetsägarens ansvar

Elanvändaren ska beakta förhållandena för användningen av apparaterna och försäkra sig om lämplig elförsörjning till sina apparater om t.ex. deras känslighet kräver el av bättre kvalitet än i den normala nättjänsten eller avbrottsfri strömförsörjning.

Fastighetsägaren kan vid behov installera överspänningsskydd i elcentralen och skaffa ett jordat uttag till känsligare apparater samt ett överspänningsskydd mellan uttaget och apparaten. Skador orsakade av ett fel i fastighetens interna elnät ger inte rätt till ersättning. Fastighetsägaren ansvarar för överspänningsskyddet i det interna elnätet.

Ersättning för skador på apparater eller fördärvade livsmedel

I första hand utgörs ersättningsgrunden av reparationskostnaderna. Om apparaten inte kan repareras eller om reparationskostnaderna är högre än nuvärdet, kan vi använda anskaffning av en motsvarande apparat som ersättningsgrund. 

Skadeersättning betalas för livsmedel om ett fel i antingen leveranssätt eller elkvalitet har orsakat att kylskåpet eller frysen gått sönder, vilket lett till att livsmedel fördärvats.

Skador på apparater eller livsmedel orsakade av avbrott som beror på väder- och andra fenomen berättigar normalt inte till skadeersättning. Undantag är fall där t.ex. vinden har fällt ett träd på en lågspänningsledning, vilket leder till att nolledaren bryts och orsakar ett nollfel.

Sök skadeersättning

Du kan själv välja om du söker ersättning från Caruna eller ditt eget försäkringsbolag. Möjligheterna att få ersättning från det egna försäkringsbolaget beror på försäkringsskyddets omfattning. Gör ansökan inom rimlig tid efter det att skadan upptäcktes (2–3 månader). ​Vi behandlar ersättningsansökningar från fall till fall. 

  • Fyll i ansökningsblanketten omsorgsfullt
  • Specificera alla skador på blanketten och verifiera dem genom att bifoga kopior av kvitton, reparationsuppskattningar eller utlåtanden från en sakkunnig och tydliga fotografier av skadan.
  • Skaderegleringen framskrider automatiskt då begärda verifieringar har bifogats ansökan om ersättning. I annat fall avbryts processen.
  • Om livsmedel har fördärvats, bifoga tydliga och kompletta fotografier av dessa utöver specifikationen
  • Spara de apparater som gått sönder tills du har fått ett ersättningsbeslut från oss
Ansök om ersättning
Meningsskiljaktigheter kring ersättningar

Om en meningsskiljaktighet kring ersättningen inte kan lösas genom samtal, kan du som konsument föra ärendet till konsumenttvistenämnden för avgörande https://www.kuluttajariita.fi/fi/

Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden ska du ta kontakt med Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning. https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/