Beviljande av fullmakt och fullmakter

Det är inte alltid möjligt att uträtta sina ärenden själv. I sådana fall kan du befullmäktiga en annan person att uträtta ärenden på dina vägnar.

För att hantera ärenden för en personkund eller företagskund förutsätter vi skriftligt, undertecknat tillstånd i form av fullmakt.

Om du vill befullmäktiga en annan person att uträtta dina ärenden i Carunas självbetjäningskanal, kan du befullmäktiga en valfri person eller, om du är företagskund, en valfri användare att företräda din kundrelation i Caruna+. I så fall behövs ingen ytterligare behörighet.

Skicka din fullmakt enkelt till Caruna

1

Fyll i fullmaktsblanketten

Fyll i och underteckna fullmaktsblanketten. Du hittar en färdig mall för fullmakt via länken nedan.

Ladda ner en mall för fullmakten
2

Skicka enkäten

Fyll i basuppgifterna på blanketten, så fullmakten kan behandlas snabbt. Bifoga det undertecknade fullmaktsdokumentet (till exempel i pdf-format). Identifiera dig med dina personliga nätbankskoder och skicka.

Förflytta dig till enkäten

Begränsing av fullmakten

Du kan begränsa fullmakten enligt följande

Fullständig fullmakt för uträttande av ärenden

 • Med fullständig fullmakt för uträttande av ärenden befullmäktigar kunden en person eller ett företag att uträtta alla de ärenden med Caruna som berör fullmaktsgivarens kundrelation. En fullständig fullmakt för uträttande av ärenden ger dig också rätt att ingå avtal på kundens vägnar.

Fullmakt för uträttande av ärenden i Caruna+

 • Med fullmakt för uträttande av ärenden i Caruna+ befullmäktigar kunden en person eller ett företag att företräda kunden i Caruna+. Fullmakten ger inte rätt att uträtta andra ärenden med Caruna. Som personkund kan du befullmäktiga en valfri person i Caruna+. Som företagskund kan du skapa ett eget konto för Caruna+ lägga till användare under det företag du företräder. I så fall ska du antingen ha namnteckningsrätt i företaget eller vara nämnd som administratör för tjänsten av en person som har namnteckningsrätt i företaget.
 • I självbetjäningskanalen kan en företrädare eller, när det gäller företag, en användare som lagts till, göra sådana ändringar till exempel i förfallodagen på fakturan eller kundens kontaktuppgifter som är möjliga Caruna+.

Begränsad fullmakt för uträttande av ärenden

 • Du kan begränsa fullmakten för uträttande av ärenden enligt dina behov till att endast omfatta exempelvis ett visst avtal, anslutning eller elförbrukningsställe. Begränsning av fullmakten ska beskrivas så noggrant som möjligt i fullmakten. Du kan till exempel befullmäktiga din elentreprenör eller konsult att få förbrukningsdata om det ämne och för den period du valt.

Fullmakten är giltig i högst två år, om den inte begränsas separat till en kortare tidsperiod.

Fyllning av fullmakten

Vilka saker ska anges i fullmakten?

Carunas mall för fullmakt innehåller de uppgifter som ska anges i fullmakten för en smidig tjänst. Du kan även upprätta din egen fullmakt under förutsättning att den innehåller följande uppgifter:

Vem befullmäktigar (fullmaktsgivaren)

Privatkund

 • Kundens namn
 • Telefonnummer
 • Personbeteckning
 • Kundnummer 
 • Om fullmaktsgivarens kundrelation består av mer än en person (såsom i dödsbos eller gemensam kundrelations fall) ska man bifoga dokument som bevisar att fullmaktsgivaren har rätt att ge fullmakt. 

Företagskund

 • Företagets företrädare (med namnteckningsrätt)
 • Telefonnummer
 • FO-nummer
 • Kundnummer

Vem befullmäktigas (fullmaktstagare)

Privatperson

 • Fullmaktstagarens namn
 • Personbeteckning
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Företag

 • Det befullmäktigade företagets företrädare
 • Det befullmäktigade företagets FO-nummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Vad fullmakten ger behörighet att göra

Ange i fullmakten så detaljerat som möjligt till vilken typ av uträttande av ärenden den ger behörighet. Med en fullmakt kan du ge behörighet att hantera kundrelationen helt eller begränsa den till ett visst elförbrukningsställe eller vissa kunduppgifter, såsom fakturor eller förbrukningsuppgifter.

Fullmaktens giltighet

 • Fullmaktens giltighetstid kan inte överstiga två år.
 • Undertecknande av fullmakten
  • Ort
  • Datum
  • Fullmaktsgivarens underskrift (observera att endast en person med namnteckningsrätt kan underteckna fullmakten å företagets vägnar)
  • Namnförtydligande

Behandling av fullmakten

Blanketten och den bifogade fullmakten sparas i fullmaktsgivarens kunduppgifter, så den är färdig när den behöriga personen uträttar ärenden med Caruna.

Om en fullmakt ger behörighet att uträtta ärenden i Carunas självbetjäningskanal (Caruna+) lägger vi till rättigheterna enligt fullmakten i tjänsten så fort som möjligt.

Logga in på Caruna+