Energibolagens system för informationsutbyte, datahub

Datahubben, energibolagens (elförsäljnings- och elöverföringsbolag) gemensamma system för informationsutbyte, tas i bruk i slutet av februari 2022.

Systemet förbättrar verksamheten för elkonsumenten, elförsäljaren och den parten som ansvarar för elöverföringen genom att erbjuda alla parterna uppdaterad information om både avtalen och förbrukningen från elmätaren. I framtiden sker allt informationsutbyte relaterat till kunders försäljarbyten och flytten mellan försäljar- och överföringsbolagen via datahubben.

Elkonsumenten hittar uppgifter relaterade till elförbrukningen i datahubben, såsom förbrukningsdata, avtals- och kunduppgifter för eget elförbrukningsställe. 
Alla uppgifterna ovan överförs till det gemensamma systemet för informationsutbyte, datahubben, i slutet av februari 2022.

Dataskydd och integritetsskydd garanteras, och endast de har tillgång till uppgifterna som har det rätt. När uppgifterna finns på ett ställe är det också lättare att spåra upp dem.

Dataskydd och integritetsskydd

Dataskydd och integritetsskydd garanteras, och endast de har tillgång till uppgifterna som har det rätt. När uppgifterna finns på ett ställe är det också lättare att spåra upp dem.

Vad är datahubben?

Datahubben är energibolagens gemensamma informationsutbytessystem som tas i bruk i slutet av februari 2022. I datahubben hittar kunden uppgifter relaterade till elförbrukningen, såsom förbrukningsdata för sitt elförbrukningsställe samt avtals- och kunduppgifterna. Alla dessa uppgifter överförs till det gemensamma datautbytessystemet, datahubben, i slutet av februari 2022. I framtiden sker allt informationsutbyte relaterat till kunders försäljarbyten och flytten mellan försäljar- och överföringsbolagen via datahubben.

Vad ska jag göra som kund?

Ändringen kräver ingen åtgärd av kunden, vilket innebär att du inte behöver göra någonting. Energibolagens gemensamma system, datahubben, förbättrar den service som elkonsumenten får tack vare att informationsutbytet mellan olika parter sker i realtid.

Visas ändringen på fakturan?

Förbrukningsställenumret på fakturan ändras till ett 18-siffrigt GSRN-nummer. Ändringen påverkar inte betalningen av fakturor.

Vilka uppgifter finnas i datahubben?

Kunden kan följa med förbrukningsdata för alla sina elförbrukningsställen i ett system, datahubben, oavsett eldistributions- och elförsäljningsbolag. Om du till exempel har ett hem och en sommarstuga på en annan ort, i framtiden ser du data för båda förbrukningsställena på samma ställe, datahubben.

Vem upprätthåller datahubben?

Datahubben förvaltas av Fingrid Datahub Oy, stamnätsbolaget Fingrids dotterbolag. 

Var får jag mer information om datahubben?

Mer information om datahubben finns t.ex. på Fingrids webbplats.

Läs mera