Caruna år 2019 i Satakunta: Test av ny teknik påbörjades i Norrmark

Pressmeddelande
Reparationen och byggandet av elnät har avancerat mycket i Satakunta där mellanspänningsnätet huvudsakligen har kablifierats. Det intelligenta elnät som byggts för framtidens behov klarar den ökande elanvändningen och tål belastningar orsakade av klimatförändringen utan några längre elavbrott. I Satakunta har Caruna cirka 34 000 kunder.

Vuonna 2019 Satakunnassa otettiin käyttöön kaapeloitua keskijänniteverkkoa 290 kilometriä ja 35 kilometriä suurjännitteistä verkkoa. Carunan verkkoa on alueella 6 000 kilometriä, josta keskijänniteverkkoa oli vuoden 2019 loppuun mennessä kaapeloitu 70 prosenttia. Keskijänniteverkko siirtää sähköä sekä pienteollisuuden tarpeisiin että asutusten lähellä sijaitseville jakelumuuntajille. 

Caruna Espoo Oy:n ja Caruna Oy:n verkkoalueilla sähköverkkoa siirrettiin vuoden 2019 aikana maan alle säältä suojaan 3 800 kilometriä. Tämän seurauksena kaapelointiaste nousi neljä prosenttiyksikköä 56 (52) prosenttiin. Caruna Oy:n alueella, johon Satakunnan verkkoaluekin kuuluu, sähköverkkoa siirrettiin maan alle 3 560 kilometriä. Satakuntaan investoitiin noin 23 miljoonaa euroa vuonna 2019, asiakastamme kohden investoinnin suuruus oli vajaat 700 euroa. 

Caruna on suunnitelmallisesti toteuttanut sähköverkon toimitusvarmuutta parantavaa kehitysohjelmaa vuodesta 2013 alkaen. Vuoden 2019 aikana älykkään sähköverkon rakentaminen jatkui pääasiassa haja-asutusalueella toimivan Caruna Oy:n alueella 

Caruna on keskittynyt tähän mennessä keskijänniteverkon runkoyhteyksien uusimiseen, jotta häiriötilanteissa mahdollisimman suuri määrä asiakkaita välttyisi pitkiltä sähkökatkoilta. Jatkossa töiden painopiste siirtyy pienjänniteverkkoon eli asiakkaiden kotipihojen tuntumaan myös Satakunnassa.  

”Tämä tarkoittaa myös sitä, että räätälöimme verkonrakennustapoja paikallisten tarpeiden mukaisesti. Sähkönjakelu asiakkaille harvaan asuttujen alueiden pienjänniteverkossa voidaan usein varmistaa myös muutoin kuin maakaapeloinnilla”, Carunan kuntaverkoista vastaava aluejohtaja Henrik Suomi kertoo. 

Uutta teknologiaan testataan Noormarkussa 

Vuonna 2019 Caruna ja ABB aloittivat Noormarkussa nelivuotisen innovaatioyhteistyön. Noormarkun sähköasemalla Porissa ja aseman syöttämässä sähköverkossa testataan älykästä sähköverkon suojausteknologiaa. Tavoitteena on automaattisesti tulkita sekä reagoida sähköverkossa tapahtuviin poikkeuksiin ja nähdä verkon turvallisuustilanne reaaliaikaisesti. Näin voidaan nopeuttaa vianetsintään ja välttyä jopa kokonaan sähkökatkoilta sekä ennen kaikkea varmistaa verkon turvallisuus entistä paremmin. 

Pientuotantoa edistettiin 

Caruna kantaa huolta ilmastonmuutoksen torjunnasta ja suomalaisen energiajärjestelmän riittävän nopeasta kehittämisestä tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Aurinkosähkön suosio jatkoikin kasvuaan, ja vuoden 2019 lopussa Carunan verkoissa oli jo yli 6 600 (4 000 vuonna 2018) aurinkosähkön pientuottajaa, joista 198 Sastamalassa. Pientuottajien 10 kärjessä -istalla Sastamala sijoittuu kymmenenneksi. 

”Suomi tarvitsee vahvat ja älykkäät sähköverkot, jotta päästötöntä, uusiutuvaa energiaa voidaan tuottaa paljon nykyistä enemmän”, Suomi jatkaa. 

Caruna Oy:n sähkönjakeluhinnat muuttuivat 

Caruna Oy:n sähkönjakeluhintojen korotukset tulivat voimaan 1.11.2019 alkaen. Vaikutus laskun siirto-osuuden verolliseen loppusummaan korotuksen jälkeen oli keskimäärin 3,9 prosenttia.  

Carunan vuosikertomus 2019 on julkaistu

Caruna-konsernin (Caruna) vuoden 2019 vuosiraportti on julkaistu osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2019. Vuosiraportti koostuu kolmesta osasta: Carunan vuosi 2019, Hallinnointi ja Tilinpäätös. 

Caruna vuosi 2019 kertoo, miten Caruna valvoo, ylläpitää ja kunnostaa säänkestävää sähköverkkoa yli 692 000 asiakkaalleen kahden toisistaan poikkeavan verkkoyhtiön, haja-asutusalueilla toimivan Caruna Oy:n ja kaupunkiverkko Caruna Espoo Oy:n alueilla. 

Vuosiraportti valottaa myös, kuinka luomme arvoa eri sidosryhmillemme ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja digitalisaatio sähkön käyttöä. Vahva älyverkko mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun, sähköautoilun lisääntymisen ja nopeat tietoliikenneyhteydet. Olemme siirtymässä keskijänniteverkosta pienjänniteverkon saneeraamiseen ja sitä tehdessämme otamme huomioon paikalliset olosuhteet ja asiakkaidemme tarpeet.  

Caruna on tehnyt yritysvastuuraportointia Global Reporting Initiativen (GRI) G4-olennaisuusprosessin mukaisesti vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2018 siirryimme yritysvastuuraportoinnissa GRI Standardien käyttöön. Yritysvastuu sisältyy Carunan vuosi 2019 -osioon. 

Hallinnointi-osio sisältää tietoa yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä periaatteineen ja toimenpiteineen. 

Tilinpäätös-osio sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen. 

Carunan vuosi 2019, Hallinnointi ja Tilinpäätös ovat saatavilla osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2019.

Läs mer