Caruna år 2019 i sydvästra Finland: Dragning av jordkablar fortskrider och fler är intresserade av småskalig produktion av solenergi

Pressmeddelande
Reparationen och byggandet av elnät fortsätter i sydvästra Finland med åtskilliga pågående projekt som påverkar eldistributionen. Det intelligenta elnät som byggts för framtidens behov klarar den ökande elanvändningen och tål belastningar orsakade av klimatförändringen utan några längre elavbrott. I sydvästra Finland har Caruna cirka 160 000 kunder, och enligt antalet kommuner är området vårt största nätområde.

Lounais-Suomessa erityisesti Turku, Kaarina, Salo, Lieto ja Raisio kehittyvät ja uusia työpaikkoja syntyy. Lounais-Suomen verkkoalueen erityispiirre ovat mökkialueet, joita on erityisesti saaristossa. Saariston sähköverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa vaaditaan erityistä osaamista. Myös sähköistyvä lauttaliikenne on otettava huomioon sähköverkon kehityksessä.  

Vuonna 2019 Lounais-Suomessa otettiin käyttöön kaapeloitua keskijänniteverkkoa 710 kilometriä. Carunan verkkoa on alueella kaikkiaan 30 000 kilometriä, josta oli vuoden 2019 loppuun mennessä kaapeloitu keskijänniteverkkoa 66 prosenttia. Keskijänniteverkko siirtää sähköä sekä pienteollisuuden tarpeisiin että asutusten lähellä sijaitseville jakelumuuntajille.  

Caruna Espoo Oy:n ja Caruna Oy: verkkoalueilla sähköverkkoa siirrettiin vuoden 2019 aikana maan alle säältä suojaan 3 800 kilometriä. Tämän seurauksena kaapelointiaste nousi neljä prosenttiyksikköä 56 (52) prosenttiin. Caruna Oy:n alueella, johon Lounais-Suomen verkkoaluekin kuuluu, sähköverkkoa siirrettiin maan alle 3 560 kilometriä.  

Caruna on suunnitelmallisesti toteuttanut sähköverkon toimitusvarmuutta parantavaa kehitysohjelmaa vuodesta 2013 alkaen. Lounais-Suomeen on Carunan verkkoalueista investoitu viime vuonna eniten eli kaikkiaan noin 59 miljoonaa euroa. Asiakasta kohden investoinnin suuruus on vajaat 370 euroa.  

Vuonna 2019 verkonparannustöitä tehtiin sekä haja-asutusalueilla että taajamissa. Ruskon ja Raision taajamissa rakennettiin yhdessä Telia Finlandin kanssa samaan aikaa sähköverkkoa ja valokuitua sekä kunnan katuvaloverkostoa. Yhteisrakentaminen säästää sekä asukkaiden kokemaa haittaa, kustannuksia että ympäristöä, koska kaivuut avataan vain kerran ja tehdään kerralla valmista. Ensimmäiset asiakkaat saavat nopean valokuidun kodeissaan käyttöön kuluvan vuoden aikana. 

Caruna on keskittynyt tähän mennessä keskijänniteverkon tekniikan uusimiseen, jotta häiriötilanteissa mahdollisimman suuri määrä asiakkaita välttyisi pitkiltä sähkökatkoilta. Jatkossa töiden painopiste siirtyy pienjänniteverkkoon eli asiakkaiden kotipihojen tuntumaan myös Lounais-Suomessa, mutta jatkamme edelleen myös keskijänniteverkon päivittämistä haja-asutusalueilla.  

”Tämä tarkoittaa myös sitä, että räätälöimme verkonrakennustapoja paikallisten tarpeiden mukaisesti. Sähkönjakelu asiakkaille harvaan asuttujen alueiden pienjänniteverkossa voidaan usein varmistaa myös muutoin kuin maakaapeloinnilla ja erityisesti saaristossa on löydettävä toisenlaisia ratkaisuja”, Carunan kuntaverkoista vastaava aluejohtaja Henrik Suomi kertoo. 

Pientuotantoa edistettiin 

Caruna kantaa huolta ilmastonmuutoksen torjunnasta ja suomalaisen energiajärjestelmän riittävän nopeasta kehittämisestä tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Aurinkosähkön suosio jatkoikin kasvuaan, ja vuoden 2019 lopussa Carunan verkoissa oli jo yli 6 600 (4 000 vuonna 2018) aurinkosähkön pientuottajaa. Salossa oli vuoden lopussa 543 pientuottajaa, Kaarinassa 268 ja Liedossa 203. 10 kärjessä -listalla Salo oli sijalla kaksi, Kaarina neljä ja Lieto yhdeksännellä sijalla.  

”Suomi tarvitsee vahvat ja älykkäät sähköverkot, jotta päästötöntä, uusiutuvaa energiaa voidaan tuottaa paljon nykyistä enemmän”, Suomi jatkaa. 

Caruna Oy:n sähkönjakeluhinnat muuttuivat 

Caruna Oy:n sähkönjakeluhintojen korotukset tulivat voimaan 1.11.2019 alkaen. Vaikutus laskun siirto-osuuden verolliseen loppusummaan korotuksen jälkeen oli keskimäärin 3,9 prosenttia.  

Carunan vuosikertomus 2019 on julkaistu 

Caruna-konsernin (Caruna) vuoden 2019 vuosiraportti on julkaistu osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2019. Vuosiraportti koostuu kolmesta osasta: Carunan vuosi 2019, Hallinnointi ja Tilinpäätös. 

Caruna vuosi 2019 kertoo, miten Caruna valvoo, ylläpitää ja kunnostaa säänkestävää sähköverkkoa yli 692 000 asiakkaalleen kahden toisistaan poikkeavan verkkoyhtiön, haja-asutusalueilla toimivan Caruna Oy:n ja kaupunkiverkko Caruna Espoo Oy:n alueilla. 

Vuosiraportti valottaa myös, kuinka luomme arvoa eri sidosryhmillemme ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja digitalisaatio sähkön käyttöä. Vahva älyverkko mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun, sähköautoilun lisääntymisen ja nopeat tietoliikenneyhteydet. Olemme siirtymässä keskijänniteverkosta pienjänniteverkon saneeraamiseen ja sitä tehdessämme otamme huomioon paikalliset olosuhteet ja asiakkaidemme tarpeet.  

Caruna on tehnyt yritysvastuuraportointia Global Reporting Initiativen (GRI) G4-olennaisuusprosessin mukaisesti vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2018 siirryimme yritysvastuuraportoinnissa GRI Standardien käyttöön. Yritysvastuu sisältyy Carunan vuosi 2019 -osioon. 

Hallinnointi-osio sisältää tietoa yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä periaatteineen ja toimenpiteineen. 

Tilinpäätös-osio sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen. 

Carunan vuosi 2019, Hallinnointi ja Tilinpäätös ovat saatavilla osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2019.

Läs mer