Carunas år 2022: Energikrisen ökade kostnaderna och påskyndade den pågående energiomställningen

Nyheter
Under 2022 försämrades Carunas verksamhetsmiljö avsevärt både på grund av att tillsynsmyndigheten undantagsvis gjorde ändringar mitt under tillsynsperioden och på grund av den allmänt förhöjda kostnadsnivån till följd av energikrisen, som började i och med kriget i Ukraina. För perioden januari–december uppgick koncernens omsättning till 484,6 (499,8) miljoner euro och investeringarna till 133,6 (140,1) miljoner euro. Rörelsevinsten före kostnader för finansiering minskade jämfört med året innan. Nettokostnaderna för finansiering var 121,0 miljoner euro eller cirka 25 procent av omsättningen.

Kostnaderna för råvaror, el och byggande ökade avsevärt. Elnätets byggnadskostnader ökade med över tio procent, varav materialkostnaderna stod för den största enskilda ökningen på över 40 procent. Under år 2022 steg kostnaderna för förlustenergi med cirka 35 procent jämfört med året innan.  

Energikrisen och den varma vintern minskade elförbrukningen 

I januari–december minskade elens totala leveransvolym i distributionsnätet till 9,5 (10,1) TWh. Minskningen berodde både på energikrisen till följd av kriget i Ukraina och på att vintern var varmare jämfört med motsvarande period året innan. Under hösten 2022 syntes kundernas energisparåtgärder i form av en lägre elförbrukning jämfört med tidigare år. 

Inom Carunas eldistribution var den genomsnittliga avbrottstiden per kund 85 (71) minuter under januari–december och eldistributionens leveranssäkerhet 99,98 (99,99) procent. Det genomsnittliga antalet avbrott per elnätskund (SAIFI) uppgick till 1,7 (1,3) gånger.  

Under den rapporteringspliktiga perioden investerade Carunakoncernen totalt 133,6 (140,1) miljoner euro. Andelen investeringar i högspänningsdistributionsnätet uppgick till 13,7 (19,3) procent.  

”År 2022 fortsatte vi investeringarna för att höja elnätets försörjningsberedskap och för att svara på behoven för framtidens elektrifierade samhället. De ökade byggnads- och råvarukostnaderna samt bristen på komponenter syntes i investeringarna och därför sköt vi upp elnätets förnyelseprojekt till de kommande åren,” säger Carunas ekonomi- och vice verkställande direktör Noora Neilimo-Kontio. 

År 2022 var Carunas skattefotspår totalt 302,9 miljoner euro och bestod av samfundsskatter som bolagen betalat samt skatter och avgifter av skattenatur som Caruna fakturerat av sina kunder och redovisat till staten. 

Mer kapacitet för förnybar energi i Carunas nät 

Elnäten spelar en avgörande roll som möjliggörare av energiomställningen. Kraven på minskade utsläpp och digitaliseringen gör samhället allt mer beroende av el. Den energikris som började med kriget i Ukraina påskyndade energiomställningen på Carunas distributionsområden.  

”Vi anslöt rekordmycket vindkraft till vårt elnät och kundernas förfrågningar om produktion av förnybar energi ökade mångdubbelt jämfört med året innan. För att vårt elnät ska ha tillräcklig effekt för att täcka anslutningen av förnybar energi till nätet måste vi trygga eldistributionsbolagens investeringsförmåga. En förutsägbar verksamhetsmiljö och tillsynens incitament för investeringar är centrala för att vi ska kunna förbättra våra kunders energisäkerhet och uppnå målet om ett koldioxidneutralt Finland, säger Carunas verkställande direktör Jyrki Tammivuori. 

År 2022 uppgick produktionskapaciteten för förnybar energi i Carunas nät till totalt 1 612 (1 227) MW. Den småskaliga produktionskapaciteten för förnybar energi ökade också betydligt till 177 (108) MW och vid årets slut uppgick antalet små solelsproducenter med solelsystem på mindre än en megawatt till 19 700 (12 000). 

I somras anslöt sig vindparken Murtotuuli i Posio till Carunas nät med en produktionseffekt på 133 MVA. I höstas anslöt sig vindparken Rustari i Kurikka till Carunas nät med en produktionseffekt på 45 MVA. I höstas tecknade Caruna också ett avtal om att ansluta det första solkraftverket till mellanspänningsnätet. 

Totalt tecknades 2 300 (2 800) nya anslutningsavtal, varav 28 (14) stycken var mellan- och högspänningsanslutningar. Carunas kundantal var 726 000 (714 000) i slutet av år 2022. 

Bokslutet för Carunakoncernen, det vill säga Caruna Networks Oy, Caruna Ab och Caruna Esbo Ab samt Carunas årsrapport https://www.caruna.fi/vuosiraportti2022 kan läsas på adressen https://www.caruna.fi/en/financialinformation. Årsrapporten innehåller också en rapport kring företagsansvar i enlighet med GRI-standarderna. 

Läs mer