Eldistributionsbolaget Carunas verksamhet uppfyller i det stora hela EU:s kriterier för hållbara investeringar

Pressmeddelande
Caruna har genomfört en utvärdering av hållbarheten i sin verksamhet gällande mildrande av klimatförändringar och anpassning till dem. Det uppskattas att 99,7 % av Carunas omsättning och 99,1 % av dess investeringar är i linje med EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Bedömningen har gjorts i enlighet med elöverförings- och distributionsbranschens bedömningskriterier. Hållbar-hetskonsultföretaget Third Rock hjälpte till med utvärderingen.

EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä eli taksonomia auttaa rahoittajia arvioimaan ja vertailemaan sijoituskohteita ja ohjaamaan arvion perusteella rahoitusta ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin. Taksonomia sisältää toimialakohtaiset, tekniset arviointikriteerit EU:n kuudelle ympäristötavoitteelle: ilmastonmuutoksen hillinnälle, ilmastonmuutokseen sopeutumiselle, vesi- ja merivarojen suojelemiselle, kiertotalouden edistämiselle, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiselle sekä ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiselle.

Sähköverkkoinvestoinnit ja sähkönjakelun toiminnot täyttävät kestävyyskriteerit silloin, kun ne mahdollistavat energiajärjestelmän vapautumista hiilestä. Sähkönjakeluyhtiöiden asiakkaiden hiili-intensiivisestä tuotannosta aiheutuvat sähköverkkoinvestoinnit tai liikevaihto eivät ole taksonomiakelpoisia. Ydinvoiman osalta taksonomian kriteerit ovat vielä auki, joten siihen liittyviä investointeja ei voi tässä vaiheessa laskea taksonomiaan kelpaavaksi.

"Tavoitteemme on auttaa sekä asiakkaitamme ja yhteiskuntaa siirtymään vaivattomasti energiamurroksen läpi ja sen myötä ottamaan käyttöönsä puhdasta energiaa. Toimintojemme kestävyyden arvioinnin tulokset vahvistavat rooliamme ilmastonmuutoksenvastaisessa työssä", Carunan vastuullisuuspäällikkö Piia Häkkinen kertoo.

Sähköverkko on avainasemassa energiamurroksen läpiviennissä

Ilmastonmuutos ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttävät koko energiajärjestelmän murrosta eli luopumista fossiilisista polttoaineista ja siirtymää hiilettömiin energialähteisiin, energiankäytön sähköistymistä sekä uudenlaisia, älykkäitä ratkaisuja energian tuottamiseen, varastointiin ja käyttöön. Energiamurroksen läpivienti edellyttää sekä ilmastonmuutoksen hillintätoimia edistävää että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuvaa ja älykästä sähköverkkoa.

Arviointi tehtiin yhteistyössä Third Rockin kanssa.

"Uuden sääntelyn suhteen kannattaa olla hereillä mieluummin etupainoisesti kuin jälkijunassa. Taksonomian osalta moni yksityiskohta on vielä auki ja edelläkävijät näyttävät, mihin suuntaan avoimia kysymyksiä tulkitaan. Taksonomiaa voi hyödyntää myös sisäisesti oman vastuullisuustyön mittaamiseen ja parantamiseen", Veikko Sajaniemi Third Rockilta summaa.

Läs mer