Etiska principer

Värden och uppförandekod

Vårt företags värden och uppförandekod definierar vårt arbete och ledarskap. 

Vår uppförandekod (Code of Conduct) och bolagspolicy beskriver vårt ställningstagande och vårt engagemang för att följa principerna för hållbar utveckling och utgör grunden till vårt arbetssätt. Vår uppförandekod definierar hur vi förvaltar vår egendom, hur vi samarbetar och behandlar varandra samt hur vi bedriver eldistributionsverksamhet. Alla Carunas anställda har genomgått en webbkurs om vår uppförandekod.

Väsentlighetsanalys

Vårt företagsansvar baserar sig på en väsentlighetsanalys, det vill säga en kartläggning av våra centrala intressentgruppers krav och behov samt en bedömning av deras betydelse för Carunas affärsverksamhet. 

Analysen kartlägger behoven hos våra medarbetare, olika kundsegment, kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer, ägare, finansiärer, entreprenörer och avtalsleverantörer gällande elens leveranssäkerhet samt vårt samhällsansvar, miljöansvar och ekonomiska ansvar. 

Som en del av vår ledning av affärsverksamheten förnyar vi vår omfattande väsentlighetsanalys minst vart tredje år och granskar årligen dess aktualitet. Vid behov kompletterar vi väsentlighetsanalysen med hjälp av påverkansbedömningar för olika intressentgrupper eller för ett visst tema, såsom genom en miljökonsekvensbedömning. 

Vi förnyade vår väsentlighetsanalys våren 2021. Våra intressentgruppers och Carunas egna bedömningar går i samma riktning. Av Caruna förväntar sig de flesta framför allt socialt ansvar, rimlig prissättning, öppen kommunikation och en dialog med intressentgrupper. Under de senaste åren har särskilt betydelsen av öppen kommunikation, bekämpning av klimatförändringen och kostnadseffektivitet ökat.

Bekanta dig med vår modell för värdeskapande i vår årsrapport

Värden

Jag agerar modigt

 • Jag vågar sätta ribban högt för det jag gör och strävar efter att göra saker bättre. Jag tror att dagsläget förtjänar att utmanas.
 • Jag vill ta ansvar och vågar fatta beslut. Samtidigt är jag beredd att ge ansvar och visa förtroende.
 • Jag tillåter misstag, både i fråga om mig själv och mina kollegor. Jag lovar att alltid stanna upp när det sker ett misstag och lära mig av det.
 • Jag är okomplicerad i mitt arbete: jag är saklig och kommunicerar direkt och öppet, med respekt för andra.
 • Vårt arbete innefattar säkerhetsrisker. Vi prioriterar alltid säkerheten i vårt arbete. Vi kompromissar aldrig med säkerheten.

Med god energi

 • Jag strävar efter att göra saker lätt och smidigt. Onödig byråkrati och komplexitet hör inte hemma i vår kultur, de förbrukar och tillför inte energi.
 • Jag håller alltid mina löften. Hundraprocentigt förtroende utgör kärnan i vår okomplicerade verksamhetskultur.
 • Var och en av oss är Carunas röst och ansikte. Det är jag med stolthet och glädje.
 • Om jag märker att min kollega behöver lite uppmuntran, så vill jag muntra upp hen. Om min kollega vill ha stöd och en axel att luta sig mot, så erbjuder jag det.

Tillsammans

 • Vi finns till för våra kunder. Våra kunder får det bästa resultatet när vi arbetar smidigt tillsammans.
 • Samarbete kräver aktiv interaktion: vi kommunicerar om det vi gör och visar intresse för varandras göromål.
 • Vi vill möta och lära känna varandra både som kollegor och som medmänniskor, över team- och avdelningsgränser. Vi håller alltid våra partner involverade.
 • Jag bidrar till den goda andan i vår arbetsgemenskap. När vi träffas kavlar vi upp ärmarna med glädje, skratt och high fives.
Carunan arvot