Verksamhetsmiljö

Vi utvärderar regelbundet vår verksamhetsmiljö och anpassar vår verksamhet efter både långsiktiga trender och dagsaktuella fenomen. Elmarknadslagstiftningen har en central roll i att styra vår verksamhet.

Energiomställningen 

Med energiomställningen avses övergången från fossila bränslen till användning av förnybar energi. Övergången är nödvändig för att lösa klimatkrisen, och ett hållbart, förnybart elnät är en förutsättning för övergången. För att Finland ska kunna nå sitt mål om koldioxidneutralitet senast 2035 förutsätter energiomställningen stora förändringar för alla aktörer inom energibranschen. 

Vi arbetar aktivt för att genomföra energiomställningen, med omsorg om samhällets försörjningsberedskap och våra kunders helhetsintresse. 

Ett fungerande samhälle är beroende av tillförlitlig eldistribution. Vårt smarta elnät möjliggör ökad elförbrukning och ökad produktion av förnybar energi utan att äventyra leveranssäkerheten. 

Vi investerar i den ökning av elnätets överförings- och distributionskapacitet som krävs för att genomföra energiomställningen och balanserar kapacitetsbehovet genom att öka flexibiliteten på energimarknaden, det vill säga elnätets intelligens och kundernas möjligheter att delta på energimarknaden.

Caruna vastuullisuus: Huoltovarmuus

Försörjningsberedskap och tillräcklig elförsörjning

Genom försörjningsberedskapsåtgärder tryggas samhällets funktionsförmåga under exceptionella förhållanden. Tryggandet av elförsörjningen är en central del av försörjningsberedskapen. 

Utöver Carunas egen försörjningsberedskap måste också andra samhällsaktörer förbereda sig på elbristsituationer och eventuella elavbrott. Avbrotten gäller inte de mest kritiska funktionerna i samhället, såsom sjukhus och betydande elproduktionsanläggningar.

Läs mer om Carunas egen försörjningsberedskap.

Riskhantering

Vi säkerställer verksamhetens kontinuitet genom att aktivt identifiera och hantera risker. 

Riskhanteringen är en del av Carunas interna kontrollsystem. Vi utvärderar regelbundet koncernens strategiska och operativa risker på ett heltäckande sätt. 

Våra risker är indelade i följande underkategorier: 

  • ekonomiska risker 
  • reglerings- och efterlevnadsrisker 
  • kund- och marknadsrisker 
  • personrisker 
  • miljörisker 
  • risker kring teknik och fysiska tillgångar 
  • risker kring information och informationssäkerhet

Syftet med riskhanteringen är att säkerställa att vi kan identifiera, påverka och följa upp de risker som påverkar koncernens affärsverksamhet. Koncernen har ändamålsenliga och täckande ikraftvarande försäkringar med tanke på verksamheten.