Energieffektivitet

Vi optimerar energieffektiviteten både på systemnivå och på våra verksamhetsställen.

Carunas egen energieffektivitet 

Vårt elnät är huvudsakligen mycket energieffektivt, men vi effektiviserar kontinuerligt vår energiförbrukning. Till våra centrala mål hör att minska energiförlusterna. För närvarande är energiförlusten 0,3 procent i förhållande till vår övriga energiförbrukning. 

På vårt verksamhetsställe i Esbo utnyttjar vi fjärrvärme, jordkyla och el. Vårt kontor har också en liten mängd egen solelsproduktion. 

På vårt kontor används mest energi till VVS-apparater, då kyl- och värmeventilationsanläggningarna står för cirka 40 procent av vår energiförbrukning. Datorer och övrig ICT-utrustning står för 25 procent och inomhusbelysningen för 20 procent.

Åtgärder 

Vi utvecklar vår energieffektivitet på lång sikt och vårt mål är att optimera energieffektiviteten på systemnivå. Huvuddelen av vår systemoptimering fokuserar på att minska förluster. 

Vi har effektiviserat och minskat vår energiförbrukning på många olika sätt också på våra verksamhetsställen: 

  • Vi har stängt utrymmen som inte används aktivt.
  • Vi har sänkt temperaturen med en grad.
  • Det går inte att ladda elbilar under rusningstid.
  • Vi har justerat belysningen.

Kontorets energisparobjekt har definierats i vår objektsbesiktning, där vi bedömer de effektivaste energisparmetoderna. 

Klimat- och energieffektivitetslösningar för kunder 

Energiomställningen innebär en betydande förändring i produktionen och användningen av elektricitet. Elförbrukningen ökar betydligt och då industrin elektrifieras och vindkraften ökar sker den största förändringen i högspänningsnät. Produktionen blir väderberoende och produktionsvolymen minskar betydligt i förhållande till totalproduktionen. 

I och med ändringen bör förbrukningen anpassa sig flexibelt enligt produktionen, medan mellanlagringen av energi ökar. Den största förändringen i distributionsnätet är de effektvariationer som orsakas av nästan alla nya fenomen: värmepumpar, laddning av elbilar, solenergiproduktion och tillgångsstyrd förbrukningsanpassning. Vårt smarta elnät möjliggör anslutning och distribution av förnybar energi till våra kunder utan att äventyra eldistributionens leveranssäkerhet eller förlora förnybart producerad el. 

Solcellssystem 

Utöver energibolagen kan också stora företag producera energi för eget bruk, men också exempelvis grannen, en släkting eller lunchsällskapet på arbetsplatsen kan också vara små producenter av energi. Mikroproducenter, det vill säga privatpersoner och husbolag, producerar i allmänhet några eller högst tiotals kilowatt energi. Panelägare täcker i snitt upp till 20 procent av sin förbrukning med egen solel. 

På Carunas nätområde finns över 12 000 små solelsproducenter. Största delen av producenterna är egnahemshus och det finns ett drygt ett tiotal solgemenskaper som grundats av husbolag. Numera lönar det sig för husbolagen att använda solpaneler, då solenergin kan utnyttjas i bolagets allmänna utrymmen, såsom i tvättstugan och för gårdsbelysningen. På så sätt blir det relativt sett billigare att installera ett stort system och återbetalningstiden för placeringen blir betydligt kortare än panelernas garantitid .

Ta del av energigemenskapen

Laddning av elbilar 

Enligt uppskattning finns det över en halv miljon elbilar och laddhybrider i Finland år 2030. För att framtidsscenariot för den elektriska trafiken ska förverkligas måste distributionsnätet tåla de tillfälliga stora effektbehoven för laddningen av elbilar. 

Vid drygt en tiondel av nya hus installeras en laddningsstation för elbilen edan i byggskedet . I praktiken är alla nybyggen med kabeldragning eller rörledning färdiga att skaffa en laddningsstation. Gamla husbolag kan också skaffa en laddningsstation. I fråga om rad- eller höghus avtalar bolagsstämman om att skaffa en laddningsstolpe. 

Laststyrning 

Om du producerar solenergi är det mest kostnadseffektivt att själv använda den el som panelerna producerar. Därför lönar det sig också att ta i bruk laststyrning, som gör det möjligt att schemalägga elektriska värmelagringsapparater, såsom en varmvattenberedare eller lagrande värmning, så att de startar på natt- eller dagtid. 

Med laststyrning och solpaneler kan du också ladda elbilen förmånligt. Om bilen är hemma dagtid kan du utnyttja laststyrningen genom att schemalägga laddningen av elbilen till dagens soliga timmar. 

Med laststyrning kan du också underlätta flaskhalsar exempelvis vid laddning av elbilar i ett grannskap, varvid laddningsstationernas kapacitet fördelas jämnt mellan alla fordon som behöver laddas samtidigt. Den fordonsspecifika laddningseffekten ökar när en annan bil i samma laddningssystem lämnar laddningen eller när batteriet blir fullt. På motsvarande sätt minskar laddningseffekten när bilar som börjar laddas kommer till platsen. 

På samma sätt kan intelligent laststyrning utnyttjas även i större samhälleliga flaskhalsar i elförbrukningen. 

Alla våra kunder som har natt- eller säsongsöverföring som elöverföringsprodukt och styrbara elapparater anslutna till elmätaren kan automatiskt använda laststyrning.