Taxonomi

EU:s taxonomi fastställer miljömässigt hållbara verksamheter

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem för hållbar finansiering som definierar miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. Klassificeringen mäter hur verksamheten främjar EU:s sex miljömål. EU:s gemensamma miljömål är begränsning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, omställning till en cirkulär ekonomi, förebyggande och begränsning av föroreningar samt skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Våra verksamheter är hållbara

En verksamhet är taxonomisk om den nämns i Taxonomiförordningens förteckning över verksamheter. Vår näringsgren, eldistribution, gör det möjligt att elektrifiera samhället, samt bidrar i hög grad till EU:s miljömål för begränsning av klimatförändringen och omfattas därmed av unionens Taxonomiförordning. Vi har endast granskat vår verksamhet genom hållbarhetskriterierna för eldistribution, då andelen verksamhet som inte är relaterad till eldistribution är försvinnande liten. 

Överensstämmelse med taxonomin innebär att verksamheten i hög grad bidrar till att uppnå minst ett av EU:s miljömål och följer principen Do no significant harm (DNSH) för de övriga fem miljömålen. I enlighet med vårt certifierade miljöledningssystem utvärderar vi regelbundet vår miljöpåverkan och hur den hanteras samt ser till att vår verksamhet inte orsakar betydande olägenhet.

Hållbarhetsgranskning säkrar genomförandet av sociala skyddsåtgärder

För att vår verksamhet ska stämma överens med taxonomin krävs det också att EU:s sociala skyddsåtgärder genomförs på en miniminivå. Våra etiska principer ingår i vår uppförandekod och omfattar vårt engagemang för att respektera mänskliga rättigheter, bekämpa korruption och mutor, samt för rättvis konkurrens och beskattning. Hela vår personal deltar regelbundet i kurser om vår uppförandekod. Vi övervakar att uppförandekoden följs och åtgärdar eventuella förseelser. Alla våra intressentgrupper kan rapportera misstänkta överträdelser via rapporteringskanalen på vår webbplats.

Rapportera en överträdelse