Caruna som arbetsgivare

Att värna om våra anställdas välbefinnande, delaktighet och jämlikhet är hörnstenar i vår verksamhet.

Lika möjligheter

Vi främjar jämlikhet och mångfald i all vår verksamhet. Alla våra medarbetare har lika möjligheter och vi utnyttjar deras olika kompetenser och styrkor. Vår verksamhet bygger på att vi gör saker tillsammans. 

Vår verksamhet styrs av vår kulturhandbok, Jag är Caruna, som beskriver måltillståndet för beteendet. Handboken styr hur vi bemöter varandra i vardagen och vilket beteende vi förväntar oss av våra anställda. Anvisningarna bygger på Carunas värden. 

Transparent premiering 

Vår premiering är transparent och baserar sig på bedömning av arbetets svårighetsgrad. Arbetsbeskrivningarna och svårighetsgraderna finns till påseende för alla anställda. Med undantag för den högsta ledningen och vissa representanter för stödfunktioner omfattas nästan hela vår personal av kollektivavtal. Enligt en undersökning som vår premieringspartner gjort ligger Carunas lönenivåer på en högre nivå än marknadsmedianen för den privata sektorn. 

Utvärdering och utveckling 

Varje år får vi goda resultat inom rättvisa, jämlikhet och likabehandling i medarbetarundersökningar. Resultaten visar att våra anställda känner sig välkomna i vår arbetsgemenskap som de är. 

Vi ser mångfald som en förutsättning för vår framtida framgång och för utvecklingen av vår verksamhet. Främjandet av mångfald är en kontinuerlig process och därför arbetar vi aktivt för att främja mångfald och lika möjligheter.

Caruna vastuullisuus: Caruna työnantajana

Välbefinnande i arbetet

En kompetent, välmående och engagerad personal är vår viktigaste resurs. 

Vi utvärderar regelbundet såväl resursfaktorer som belastningsfaktorer i arbetet. I vår kartläggning utnyttjar vi också regelbundna arbetstrivselenkäter, samt minst vart tredje år riskkartläggningar och arbetsplatsutredningar via företagshälsovården. 

Betydelsen av en bra arbetsmiljö och trevliga arbetskamrater betonas år efter år i personalenkäterna och i startintervjuerna. Våra viktigaste arbetarskyddsfrågor gäller kontorsarbetarnas psykosociala belastning och ergonomifrågor. 

Vi uppmuntrar personalen till balans mellan arbets- och privatliv. Vi har flextid och vår personal kan mycket flexibelt avtala om exempelvis arrangemang i anslutning till distansarbete och olika familjeledigheter. Resursfaktorerna på vår arbetsplats består främst av trevliga arbetskamrater, meningsfulla arbetsuppgifter, säker utkomst och flexibla möjligheter till distansarbete. 

Våra medarbetare har möjlighet att påverka 

Vid Caruna finns en aktiv arbetarskyddskommission, som består av två personalvalda arbetarskyddsfullmäktige, deras ersättare och arbetsgivarens representanter. Kommissionen sammanträder regelbundet och främjar bland annat frågor som gäller personalens arbetshälsa. 

Utöver arbetarskyddskommissionen har Caruna en arbetsgrupp för välbefinnande i arbetet där vem som helst kan delta frivilligt. Arbetshälsogruppen planerar och ordnar verksamhet som stödjer arbetshälsan.

Arbetshälsa

Hos Caruna baserar sig företagshälsovården på förebyggande och multiprofessionell verksamhet. Vårt mål är att upprätthålla och förbättra våra anställdas arbetsförmåga. I vardagen arbetar vi så att vi kan identifiera eventuella risker i tid och med så låg tröskel som möjligt. 

Vårt avtal om företagshälsovårdstjänster och vår verksamhetsplan för företagshälsovården är uppdaterade och finns tillgängliga för hela personalen på intranätet. 

Vi har tillgång till en informationssäker samarbetsportal för företagshälsovård, där vi exempelvis ser aktuella nyckeltal för företagshälsovårdssamarbetet, såsom antalet sjukfrånvarodagar. Utifrån de här nyckeltalen kan vi rikta åtgärderna för företagshälsovårdssamarbetet till de platser där de behövs mest. 

Carunas anställda har möjlighet att ansluta sig till försäkringskassan Enerkemi, som främjar och stödjer sina medlemmarnas hälsa och arbetsförmåga genom att betala ut tilläggsförmåner enligt sina stadgar för kostnader med anknytning till sjukvård. Kassan fungerar också som Fpa-byrå för sina medlemmar i fråga om förmåner enligt sjukförsäkringslagen och tryggar på så sätt medlemmarnas utkomst under sjukfrånvaro och föräldraledighet. Dessutom stödjer och ger kassan tillsammans med företagshälsovården råd till medlemmar vars arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom.