Dialogarbete

Kontakt med kunder

Vi diskuterar med våra kunder bland annat via regelbundna möten och webbenkäter. Dessutom ordnar vi projektspecifika kundevenemang eller skickar information om våra projekt till våra kunder via videor som finns på vår webbplats. 

Syftet med att upprätthålla kontakten är framför allt att skapa samförstånd i ett gott och konstruktivt samarbete. 

Regelbundna möten med nyckelkunder och samråd med kunderna för att utveckla elnäten 

Våra region- och byggherrechefer träffar regelbundet våra kommunkunder, medan våra försäljnings- och kundchefer träffar medelstora och stora kunder. Vi diskuterar viktiga och aktuella frågor med våra nyckelkunder, men funderar också tillsammans på hur energiomställningen påverkar våra kunders verksamhet. 

År 2022 blev det obligatoriskt att höra privatkunder i fråga om utvecklingen av elnäten. På Caruna har vi hört och engagerat våra kunder redan innan myndighetskravet. Då kravet trädde i kraft utvecklade vi vår samrådspraxis ytterligare. 

Målet är att få regionala perspektiv och att beakta snabbt föränderliga kundbehov vid utvecklingen av elnätet. 

Nätverksmöjligheter och kundpanel 

Vi hör också våra privatkunder med hjälp av webbenkäter. 

Vår kundpanel består av aktiva användare av tjänster som själva vill delta i panelens verksamhet. Vem som helst kan delta i panelen genom att anmäla sig till kundtjänsten. Med hjälp av kundpanelen utvecklar vi vår verksamhet och våra tjänster.

Markägare

Vi beaktar markägarnas behov och önskemål i utvecklingen av vårt elnät och i vår övriga verksamhet. Då markägarna känner sitt eget område bäst hör vi markägarna särskilt inför valet av rutter samt i fråga om tillstånd. 

Markägarna kan delta i våra informationsmöten och kan också svara på våra olika webbenkäter. 

Tillgång till bastjänster

Vi ingår i den infrastruktur som är kritisk för att trygga samhällets verksamhet och därför har principen om icke-diskriminering också fastställts i lag. Principen om icke-diskriminering innebär att vi behandlar alla våra kunder på samma sätt och dessutom omfattas vi av anslutningsskyldighet. Anslutningsskyldigheten innebär att Caruna är skyldigt att på begäran ansluta alla nätanvändare inom sitt nätområde till sitt elnät. Enligt elmarknadslagen ska också bastjänsterna vara skäligt prissatta. 

Utöver lagstadgade åtgärder erbjuder vi olika stödåtgärder till våra mindre bemedlade kunder. Våra stödåtgärder är också jämlika för alla våra kunder. Vid behov beviljar vi bland annat längre betalningstid för fakturor och kan göra olika betalningsprogram för våra kunder. Om kunden inte klarar av betalningarna kan hen själv förlänga betalningstiden för fakturorna i Caruna+. 

Upptäck Caruna+
Caruna vastuullisuus: Yhteisötoiminta

Utveckling av elnätet

När vi utvecklar elnätet beaktar vi våra kunders framtida behov samt utvecklingen av energimarknaden och regionala skillnader. Det viktigaste i utvecklingsarbetet är att hitta en balans mellan dimensionering och förbrukning: elnätet ska ha kapacitet för ökad efterfrågan, men det är inte ändamålsenligt att överdimensionera nätet. 

Vid utvecklingen av elnätet beaktar vi befintliga anslutningar, tidigare förbrukning samt kända stora kundprojekt. Vi utvecklar elnätet i samarbete med kommunerna och stora kundorganisationer. 

Caruna får information om regionernas utveckling bland annat i den fasen när kommunerna ber om utlåtanden för sin planläggning. På basis av dessa kan vi räkna ut uppskattningar av konsumtionsbehovet. På lång sikt gör vi också antaganden om den kommande utvecklingen, då planläggningens och nätets utvecklingscykler inte framskrider i samma takt. 

Distributionsnätets tillräcklighet 

Vi tryggar distributionsnätets tillräcklighet genom flexibel och styrd konsumtion. En jämn belastning är det bästa alternativet för både elnätet och användarna. 

Enskilda användare av elnätet kan bidra till vår hållbara verksamhet och distributionsnätets tillräcklighet genom att rikta elförbrukningen utanför förbrukningstopparna. Tekniskt sett kan vi öka distributionsnätets kapacitet, men att i mån av möjlighet jämna ut förbrukningstopparna är ett hållbarare och snabbare sätt att trygga distributionsnätets tillräcklighet.

Carunas utvecklingsplaner för elnätet

Intressentgrupper 

Vi skapar välfärd för alla våra intressentgrupper. Vi har identifierat våra viktigaste intressentgrupper och deras förväntningar. Vårt företagsansvar bygger på en väsentlighetsanalys, med andra ord en kartläggning av våra centrala intressentgruppers krav och behov samt en bedömning av deras betydelse för vårt företags affärsverksamhet. 

Analysen kartlägger behoven hos våra medarbetare, olika kundsegment, kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer, ägare, finansiärer, entreprenörer och avtalsleverantörer gällande elens leveranssäkerhet samt vårt samhällsansvar, miljöansvar och ekonomiska ansvar. 

Som en del av vår ledning av affärsverksamheten förnyar vi vår omfattande väsentlighetsanalys minst vart tredje år och granskar årligen dess aktualitet. Vid behov kompletterar vi väsentlighetsanalysen med hjälp av påverkansbedömningar för olika intressentgrupper eller för ett visst tema, såsom genom en miljökonsekvensbedömning. 

Vi för en aktiv dialog med våra intressentgrupper och samlar årligen in respons från dem, bland annat genom ryktesundersökningar, kundnöjdhetsenkäter och undersökningen Great Place to Work, som mäter våra anställdas engagemang. 

En viktig del av arbetet för intressentgruppernas väl är att erbjuda dem tillgång till vår expertis. Vi vill vara en pålitlig och kunnig partner för våra intressentgrupper.