En levande säkerhetskultur i Carunas leveranskedja

Att trygga säkerheten i alla situationer ingår i Carunas säkerhetsledarskap. Vår säkerhetsledning bygger på en modell för kontinuerlig förbättring, där vi beaktar säkerheten i allt vi gör.

Eldistributionens tillförlitlighet påverkar indirekt hela samhällets säkerhet. När vi förbättrar vårt elnät förbättrar vi samtidigt driftsäkerheten för samhällets centrala infrastrukturer, såsom för sjukhusen. 

Vi är medlem i Arbetshälsoinstitutets forum Noll olycksfall och har förbundit oss till målet noll olycksfall. 

Trots omsorgsfull beredskap inträffar både tillbud och rentav arbetsolycksfall. Vårt mål är att rapportera alla avvikelser, att undersöka dem och att vidta korrigerande åtgärder för att förhindra att händelsen upprepas. 

För att dela information och förbättra elsäkerheten i hela branschen anmäler vi elolyckor och tillbud till Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. 

Vi övervakar säkerheten i vår arbetsmiljö och våra verksamheter med hjälp av regelbundna inspektioner på våra byggarbetsplatser och säkerhetsobservationer, så kallade Safety Walks. 

En trygg arbetsplats och arbetsmiljö för våra partner

När vi ingår samarbetsavtal kommer vi överens om spelregler för säkerheten. Vi ordnar introduktioner för alla våra entreprenörer och förutsätter att alla underentreprenörer godkänns hos oss på förhand. 

Vi har systematiskt effektiviserat entreprenörernas rapportering om avvikelser och arbetstimmar. Genom utbildning, introduktion och systematisk hantering av avvikelser har olycksfrekvensen sjunkit betydligt. 

Utveckling av säkerheten på byggarbetsplatsen 

Säkert arbete är en gemensam sak. För att förbättra säkerheten för underentreprenörer ordnar vi Caruna-kortutbildning, där yrkespersoner utan bakgrund i elbranschen får en grundläggande förståelse för säkerhetsfaktorerna i vår verksamhetsmiljö. Samtidigt stödjer vi våra avtalsentreprenörer i att uppfylla sina egna skyldigheter att ge en introduktion i arbetet. 

Alla som arbetar på våra byggarbetsplatser måste avlägga webbkursen Säkerhet och miljö. Dessutom rekommenderar vi att avlägga vår webbkurs Elsäkerhet på arbetsplatsen. 

För våra samarbetspartner ordnar vi också olika utbildningar i säkerhets- och miljöfrågor, såsom kurser om jour- och felutredning, planering av markanvändningen, stora störningar och trädfällning i närheten av luftledningar. 

Erkänsla för säkerhetsarbete

Vi belönar årligen samarbetspartner som gjort ett förtjänstfullt säkerhetsarbete och genom sin egen verksamhet har stärkt säkerhetskulturen vid sitt eget företag, eller byggt upp ny praxis för att på ett naturligt sätt lyfta fram säkerheten i det dagliga arbetet. 

Carunas säkerhetspris till entreprenörer