Ett säkert elnät

Hos Caruna är säkerhetskulturen en del av vår företagskultur. Säkerheten för människor och djur står i centrum för elnätets säkerhet.

Kundsäkerhet i första hand

Vi planerar, bygger och underhåller vårt elnät i enlighet med lagstadgade krav, branschstandarder och bästa praxis.

Vi fäster särskild uppmärksamhet vid säkerheten vid nätplanering, valet av nätkomponenter samt kraven på byggarbetsplatser och elarbeten.

Vad gör vi för att trygga kundsäkerheten? 

  • Vi utvärderar kontinuerligt riskerna i anslutning till vårt elnät, klassificerar säkerhetsbrister och åtgärdar dem.
  • All elektrisk materiel i vårt nät har varningsskyltar som varnar om risken för elektriska stötar.
  • Vi förhindrar åtkomst till elektrisk materiel bland annat genom korrekt placering av materielen och adekvata lås.
  • Vi reparerar snabbt fel som orsakar fara.
  • Vi förhindrar obehörig åtkomst till våra byggen genom att avgränsa och markera dem så tydligt som möjligt.

Vi övervakar elkvaliteten och fel med hjälp av fjärravlästa elmätare. Vi analyserar de avvikelser som mätarna registrerar, så att vi kan undersöka felen och korrigera dem.

Vår kundtjänst kan identifiera olika typer av fel på basis av våra kunders förfrågningar, så att vi snabbt kan hantera felsituationer.

Turvallinen sähköverkko

Underhåll av elnätet

Basuppgiften för underhållet av elnätet är att upprätthålla den lagstadgade nivån på nätens driftsäkerhet och tillförlitlighet genom hela elnätets livscykel. Underhållet tryggar elförsörjningen i alla situationer. 

Genom våra underhållsåtgärder ser vi till att elnätet är tryggt för kunder, byggare, administratörer och lekmän. Samtidigt säkerställer vi en tillförlitlig eldistribution till våra kunder. 

Underhållsåtgärderna bygger på vår underhållshandbok 

Vi utför underhållsåtgärder på hela Carunas nätområde. Vi dokumenterar alla underhållsarbeten för att kunna analysera dem. 

Underhållet styrs av vår kontinuerligt uppdaterade underhållshandbok, som godkänts av bolagets ledning. Handboken beskriver vilka slags underhålls- och inspektionsåtgärder elnätets komponenter kräver. Handboken har varit i bruk redan cirka tjugo år. 

Underhållsprogrammet omfattar alla underhållsarbeten i elnätet, såsom inspektioner, underhåll, röjning och reparationer hela vägen från elstationen till kundens elmätare. En sakkunnigpart som godkänts av Tukes övervakar att vi följer det årliga underhållsprogrammet. 

Vi utför alla underhållsåtgärder med respekt för kundupplevelsen, så att vi samtidigt tar hänsyn till miljön och undviker onödiga elavbrott. 

Läs mer om våra praktiska underhållsåtgärder

Elnätets säkerhet

Hos Caruna är säkerhetskulturen en del av företagskulturen. Vi utvecklar systematiskt säkerheten och vår verksamhet. Då ett enda olycksfall är för mycket styrs Carunas säkerhetsverksamhet av målet att förebygga olyckor. 

Säkerheten för människor och djur står i centrum för elnätets säkerhet. 

Elnätets säkerhet är viktig för samhället 

Elnätets säkerhet är också viktig med tanke på nätets funktion: när elnätet är säkert fungerar det som planerat och överför el till kunderna. 

Då det är svårare att avsiktligt skada ett säkert elnät är säkerheten också en central del av försörjningsberedskapen. Ett säkert elnät tål också bättre utmanande klimatförhållanden, såsom stormar. 

Vi övervakar elnätets säkerhet

Vi tryggar säkerhetsnivån i vårt elnät genom upprepade inspektioner. Största delen av inspektionerna är lagstadgade. Inspektionerna utförs av entreprenörer, Caruna och en utomstående sakkunnigpart. 

Elsäkerhetsföreskrifter

I Finland fastställs de grundläggande kraven på elsäkerhet i elsäkerhetslagen. Lagen förutsätter att elnätet inte får förorsaka fara. 

Vi härleder alla elsäkerhetsföreskrifter från lagstiftningen och preciserar dem med olika standarder. Tillsynsmyndigheten, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), styr föreskrifterna och godkänner de inspektionssammanslutningar eller inspektionsföretag som övervakar att vi följer bestämmelserna. 

Vi följer elsäkerhetslagen och elsäkerhetsbestämmelserna i all vår verksamhet.