Försörjningsberedskap

Caruna har en beredskapsplan för eldistribution och störningssituationer, som uppdateras och granskas med jämna mellanrum. Planen baserar sig på Försörjningsberedskapscentralens utredningsarbete och rekommendationer, ellagen samt stamnätsbolaget Fingrids föreskrifter.

I vår beredskap prioriterar vi människors säkerhet och de centrala objekten för att trygga samhällets verksamhet. 

I Finland bereder statsrådet en förordning om eldriftsställen av kritisk betydelse för eventuella elbristsituationer. Tills förordningen träder i kraft fastställer nätbolagen själva i sina egna planer vilka objekt de prioriterar i störningssituationer. 

Beredskap för elavbrott vid elbrist 

Elbrist är sällsynt och elen stängs endast av i tvingande omständigheter. Innan distributionen avbryts utnyttjas reservkraftverken och reserverna. Med hjälp av omsorgsfull prioritering av objekten tryggar vi utkomsten och ett tryggt liv också i undantagssituationer. Samtidigt säkerställer vi att de centrala objekten för att trygga samhällets verksamhet, såsom sjukhusen, inte drabbas av elavbrott. 

Distributionsnätsbolagens prioritering gör att vi kan undvika ett scenario där stamnätsbolaget Fingrid vore tvunget att avbryta eldistributionen på ett större område. Då kunde stamnätet i värsta fall kollapsa och stora områden bli utan el. 

Caruna har förberett sig på elbristsituationer genom beredskapsplaner. Vi förbereder oss för störningssituationer tillsammans med våra intressentgrupper, såsom räddningsverken. Vi går igenom olika scenarier och övar inför dem.

Läs mer om elbrist och beredskap