Värdekedja

En ansvarsfull värdekedja är viktig för oss och därför vill vi att också våra inköp ska vara transparenta. Vi samarbetar med våra partner och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet.

Vi följer upphandlingslagen 

Alla faser av upphandlingen, från beredning till konkurrensutsättning till färdiga avtal och materialbeställning sköts via vår elektroniska upphandlingsportal. 

Varu- och tjänsteleverantörer ser upphandlingarna på webbplatsen Tarjouspalvelu.fi, där uppgifterna förmedlas till den nationella HILMA-annonskanalen och till TED-portalen på EU-nivå. 

I våra upphandlingar följer vi upphandlingslagen för specialbranscher och behandlar leverantörsmarknaden på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt. 

Upphandlingspraxis

Vår upphandlingspraxis bygger på Carunas uppförandekod för leverantörer (Code of Conduct), där vi definierar de etiska krav som vi ställer på våra leverantörer. Vår uppförandekod kompletterar upphandlingslagen och andra författningar. 

Av våra leverantörer förutsätter vi bland annat god affärsetik, kontinuerlig utveckling av verksamhet och processer, miljövänlig praxis, icke-diskriminering och en säker arbetsmiljö. 

Carunas leverantörer är skyldiga att följa kraven i våra etiska principer. Vi övervakar regelbundet att kraven uppfylls. 

Auditering av avtalsleverantörer

Med hjälp av vår auditeringsplan övervakar och utvecklar vi årligen vårt samarbete med våra viktigaste avtalsleverantörer. Sammanlagt står leverantörerna för över 80 procent av värdet på varor, byggande och tjänster som Caruna förvärvar.

Alla leverantörer som har svarat på våra enkäter anger att de integrerat hållbarhet i sin strategi och att de starkt främjar den i sin operativa verksamhet. Våra auditeringar omfattar teman kring verksamhetens kvalitet, socialt ansvar och miljöansvar.

Ladda ner material

Carunan hnakinta

Utveckling av hållbarhetsarbetet i leveranskedjan

Vi vill kontinuerligt fördjupa samarbetet med hela vår värdekedja samt förbättra dess transparens och hantering. Våra etiska principer för leverantörer förpliktar våra avtalsleverantörer att följa etiska affärsprinciper och att kontinuerligt utveckla sin verksamhet. 

Alla våra avtalsleverantörer har förbundit sig till principerna och ansvarar också för att deras egna underleverantörer gör detsamma. 

Vi bygger med våra partner 

Vi har lagt ut nätbyggandet på entreprenad till våra avtalsparter, som i huvudsak är finska företag. Våra entreprenörer bygger ett högklassigt modernt elnät som uppfyller de tekniska kraven för det finska samhället. Våra tjänsteleverantörer, såsom våra partner för projektövervakning, garanterar tillräcklig kapacitet och kompetens för att övervaka byggandet och underhållet av vårt elnät. 

På grund av den betydande storleken på våra projekt är entreprenaden koncentrerad till stora och medelstora huvudentreprenörer, vars underentreprenörer vi har godkänt. 

Vi övervakar våra byggarbetsplatser. Vi kontrollerar bland annat kabelinstallationsdjupet för att säkerställa att kablarna är installerade enligt våra krav och att omgivningen lämnas städad efter byggprojekten. 

Entreprenörssäkerhet 

Carunas säkerhetsvärden och säkerhetspraxis sträcker sig också till bolagets intressentgrupper, såsom entreprenörer. Entreprenörernas säkerhet är viktig både vid nybyggnad och underhåll. Alla olyckor anmäls, varefter vi behandlar och utreder situationerna. Målet är att en eventuell olycka förblir en engångsföreteelse. 

Carunas värden omfattar entreprenörssäkerhet, men säkerheten är viktig inom hela energibranschen. Då säkerheten handlar om praktiska saker som känns vardagliga, såsom ordentlig utrustning och rätt val av kläder och skor, ska säkerheten vara en del av alla våra entreprenörers och medarbetares värden.