Anslutning utanför standardprissatta zoner

Vid prissättning av elanslutningar används så kallad zonprissättning. Om din anslutningspunkt ligger utanför Carunas elanslutningszoner består anslutningsavgiften av de faktiska kostnaderna för nätbyggnad.

Anslutningszonen bestäms av avståndet från anslutningen till närmaste distributionsstation, samt av storleken på anslutningens huvudsäkring. Utanför zonerna består anslutningsavgiften av de faktiska kostnaderna för utbyggnad av mellan- och lågspänningsnätet. Utöver kostnaderna för utbyggnad av elnätet tillkommer en kapacitetsreservationsavgift till anslutningsavgiften. Under planeringen utreder vi priset på en anslutning utanför zonerna på basis av offertförfrågan.

Beroende på om det finns andra potentiella anslutningspunkter i närheten behandlar vi din offertförfrågan antingen regionalt eller fallspecifikt. För att fastställa metoden för genomförande gör vi en regional granskning i samband med offertförfrågan. I granskningen ser vi över andra potentiella anslutningspunkter på området som samtidigt kan anslutas till en ny omvandlingskrets eller en gren av distributionsnätet som är under uppbyggnad. På så sätt möjliggör vi en så låg anslutningsavgift som möjligt samt ger alla intresserade en möjlighet att ansluta sig till elnätet. Potentiella anslutare kan omfatta byggarbetsplatser, befintliga byggnader och objekt med undantagstillstånd.

Ta reda på den riktgivande prisuppskattningen för att bygga det mellanspänningsnät som krävs för anslutningen och begär en offert om du vill. Vi planerar byggandet av mellan- och lågspänningsnätet på basis av din offertförfrågan och kontaktar dig angående anslutningsavgiften och leveranstiden.

Begär en offert

Metoden för genomförande av anslutning utanför zonerna

Regionalt prissatt anslutning

1. Ta reda på priset och begär en offert

Ta reda på den vägledande prisuppskattningen för att bygga mellanspänningsnätet och begär en offert för anslutningsavgiften om du vill.

Det är värt att begära en offert i god tid. Det tar en lång tid att utreda priset och leveranstiden samt göra en regional granskning. Anslutningar utanför zonerna kräver vanligtvis omfattande utbyggnad av elnätet. Beakta att det tar lång tid från att beställa anslutningen till att kunna använda elektriciteten.

Ta del och begär en offert

2. Vi gör en regional granskning på basis av din offertförfrågan

Vid behandlingen av offerten utreder vi hur många potentiella anslutningspunkter på området som befinner sig på ett lämpligt avstånd och avgränsar området på basis av de potentiella anslutningspunkterna.

3. Vi planerar nätbyggnaden på området

Vi planerar nätbyggnaden på området så kostnadseffektivt som möjligt, exempelvis i fråga om ruttval och terrängförhållanden. Planeringen utgår från antagandet att anslutningarna uppgår till 3x25 A. Större anslutningar beaktas fallspecifikt.

Anslutningsavgiften består av den utbyggnad av mellan- och lågspänningsnätet som ska byggas för de nya anslutningarna samt en anslutningsspecifik kapacitetsreservationsavgift. Byggkostnaderna fördelas mellan de nya anslutarna på området. Att förstärka ett befintligt elnät kostar inget.

4. Vi startar en budrunda

När den regionala anslutningsavgiften har utretts bekräftar vi ditt intresse för att göra en budrunda. Om du fortfarande är intresserad skickar vi en skriftlig offert till ägarna av fastigheter med potentiella anslutningspunkter på området om att beställa en elanslutning mot en regional anslutningsavgift. Erbjudandet gäller i en månad.

5. Resultatet av budrundan klarnar

Vi meddelar resultatet av budrundan till dem som är intresserade av att skaffa en anslutning. För att området ska gå vidare till genomförande måste anslutningsavgifterna täcka minst 60 % av områdets byggkostnader. Minimiantalet anslutningar är fallspecifikt och meddelas i offerten till potentiella anslutare på området.

Om det finns färre anslutare än minimiantalet kan vi beräkna ett nytt offertpris för de intresserade parterna, där ett mindre antal anslutare ansvarar för byggkostnaderna för det område som ska elektrifieras.

6. Undertecknande av anslutningsavtal

Om det finns tillräckligt många intresserade parter skickar vi anslutningsavtalen till de intresserade parterna för undertecknande. Genom anslutningsavtalet bekräftar vi anslutningens pris, leveranstid och anslutningspunkt. Den leveranstid som anges i anslutningsavtalet påbörjas när Caruna har fått de nödvändiga loven gällande användning av markområdet med normala villkor. Nätbyggnaden på området genomförs om alla intresserade parter returnerar ett undertecknat anslutningsavtal inom tidsfristen.

7. Nätbyggande

Vi börjar bygga ut nätet på området när det nödvändiga antalet undertecknade anslutningsavtal har returnerats. I den här fasen klarnar den exakta metoden för genomförande av varje anslutning i terrängen. Vår entreprenör kontaktar områdets anslutare gällande byggets genomförande och tidtabell.

Den leveranstid som anges i anslutningsavtalet påbörjas när Caruna har fått de nödvändiga loven gällande användning av markområdet med normala villkor.

8. Ingå ett elavtal med en elförsäljare

Utöver anslutningsavtalet ska du ingå ett elavtal med en elförsäljare. För att koppla anslutningen behövs ett elavtal, så kontakta elförsäljaren i god tid. Faktureringen av elavtalet börjar först när anslutningen har kopplats.

9. Din elentreprenör lämnar in blanketten för allmänna uppgifter om kopplingen av anslutningen

Din elentreprenör ansvarar för interna elinstallationerna på din tomt från den anslutningspunkt som anges i anslutningsavtalet. Hen skaffar och installerar huvudcentralen och anslutningsledningen för din anslutning samt beställer kopplingen av anslutningen med blanketten för allmänna uppgifter. Blanketten för allmänna uppgifter ska skickas till Caruna i god tid, senast tre veckor före det önskade datumet för inkoppling.

10. Vi kopplar din anslutning

Vi kan koppla anslutningen när anslutningsavtalet har utvecklats, eventuell nätbyggnad har slutförts, blanketten för allmänna uppgifter har kommit in och elavtalet har ingåtts. När anslutningen har kopplats får du som kund hos Caruna tillgång till vår elektroniska självbetjäningskanal Caruna+. I tjänsten kan du granska din elförbrukning, visa eller uppdatera dina kunduppgifter och betala räkningar.

Fallspecifik anslutning

1. Ta reda på priset och begär en offert

Ta reda på den riktgivande prisuppskattningen för att bygga det mellanspänningsnät som krävs för anslutningen och begär en offert om anslutningsavgiften om du vill.

Det är värt att begära en offert i god tid. Det tar en lång tid att utreda priset och leveranstiden samt göra en regional granskning. Anslutningar utanför zonerna kräver också vanligtvis omfattande utbyggnad av elnätet. Beakta att det tar lång tid från att beställa anslutningen till att kunna använda elektriciteten.

Ta del och begär en offert

2. Vi gör en regional granskning på basis av din offertförfrågan

Vi kontrollerar om det finns andra potentiella anslutningspunkter på området. Anslutningen genomförs fallspecifikt, om det inte finns några andra objekt som eventuellt ska elektrifieras nära anslutningspunkten.

3. Vi planerar byggandet av elnätet för din anslutning

Då vi säkerställt att anslutningen är fallspecifik planerar vi byggandet av elnätet för din anslutning så kostnadseffektivt som möjligt, exempelvis i fråga om ruttval och terrängförhållanden.

Anslutningsavgiften består av den utbyggnad av elnätet som ska byggas för din anslutning, samt en kapacitetsreservationsavgift enligt anslutningens storlek. Att förstärka ett befintligt elnät kostar inget.

Det kan vara möjligt att genomföra en enda anslutning utan att bygga ett mellanspänningsnät, men ett lågspänningsnät måste alltid byggas. Storleken på anslutningsavgiften kan sänkas om det redan finns ett befintligt elnät i närheten av din framtida anslutning.

4. Anslutningens pris och leveranstid klarnar

Vi kontaktar dig om anslutningens pris i enlighet med dina önskemål i offertförfrågan. Om du vill fortsätta med att genomföra anslutningen till det erbjudna priset skickar vi anslutningsavtalet till dig för underskrift.

5. Underteckna anslutningsavtalet

Genom anslutningsavtalet bekräftar vi anslutningens pris, leveranstid och anslutningspunkt. Den leveranstid som anges i anslutningsavtalet påbörjas när Caruna har fått de nödvändiga loven gällande användning av markområdet med normala villkor.

6. Nätbyggnad

Vi börjar bygga nätverket för din anslutning när det nödvändiga signerade anslutningsavtalet har returnerats till oss. I den här fasen klarnar den exakta metoden för genomförande av nätbyggnaden i terrängen. Vår entreprenör kontaktar dig om byggets genomförande och tidtabell.

Den leveranstid som anges i anslutningsavtalet påbörjas när Caruna har fått de nödvändiga loven gällande användning av markområdet med normala villkor.

7. Ingå ett elavtal med en elförsäljare

Utöver anslutningsavtalet ska du ingå ett elavtal med en elförsäljare. För att koppla anslutningen behövs ett elavtal, så kontakta elförsäljaren i god tid. Faktureringen av elavtalet börjar först när anslutningen har kopplats.

8. Din elentreprenör lämnar in blanketten för allmänna uppgifter om kopplingen av anslutningen

Din elentreprenör ansvarar för interna elinstallationerna på din tomt från den anslutningspunkt som anges i anslutningsavtalet. Hen skaffar och installerar huvudcentralen och anslutningsledningen för din anslutning samt beställer kopplingen av anslutningen med blanketten för allmänna uppgifter. Blanketten för allmänna uppgifter ska skickas till Caruna i god tid, senast tre veckor före det önskade datumet för inkoppling.

9. Vi kopplar din anslutning

Vi kan koppla anslutningen när anslutningsavtalet har utvecklats, eventuell nätbyggnad har slutförts, blanketten för allmänna uppgifter har kommit in och elavtalet har ingåtts. När anslutningen har kopplats får du som kund hos Caruna tillgång till vår elektroniska självbetjäningskanal Caruna+. I tjänsten kan du granska din elförbrukning, visa eller uppdatera dina kunduppgifter och betala räkningar.

Frågor och svar

Kan jag få en lägre anslutningsavgift om flera människor beställer anslutningar samtidigt?

I regional prissättning består anslutningsavgiften av byggkostnaderna för mellan- och lågspänningsnätet och kapacitetsreservationsavgiften. Om det finns flera potentiella anslutningspunkter på området delas byggkostnaderna mellan anslutarna. Vi kommer att avgränsa området och potentiella anslutningspunkter i samband med behandlingen av din offertförfrågan.

Är det på mitt ansvar att ta reda på om mina grannar är intresserade av att skaffa en anslutning?

Caruna ansvarar för avgränsning av området och kartläggning av potentiella anslutare. Om du vill kan du prata med dina grannar och exempelvis omnämna andra berörda parter i din offertförfrågan.

Hur kan jag meddela att min granne också är intresserad av en elanslutning?

Du kan rapportera andra kända intressenter i fältet för ytterligare information i offerförfrågan. Om du redan har skickat en offertförfrågan, vänligen kontakta oss i chatten och nämn offertens händelsenummer i chatten.

Förbinder jag mig till att köpa en elanslutning om jag fyller i offertförfrågan?

Du förbinder dig inte. Kontrollera först den vägledande prisuppskattningen på vår anslutningsstig. Om du sedan är intresserad av ett mer exakt pris, skicka oss en offertförfrågan. Vi kontaktar dig om offerten. När det gäller en regionalt prissatt anslutning skickar vi om du vill ett erbjudande per post till markägarna på området och till dig. Om det finns tillräckligt med intresserade parter på området skickar vi bindande anslutningsavtal för underskrift. Om det gäller en enskild, fallspecifikt prissatt anslutning, kontaktar vi dig om offerten före vi skickar anslutningsavtalen.

Kan jag själv påverka byggplanen? Exempelvis kabeldragningen.

Om projektet kör igång och det finns tillräckligt med intresserade parter diskuterar våra designer planen för nätbyggnad med markägarna. I det här sammanhanget strävar vi efter att beakta speciella önskemål.

Ändras priset om planen för nätbyggnad ändras?

Det regionala pris som anges i det undertecknade anslutningsavtalet är bindande under områdets varaktighet, även om det sker ändringar i planen för nätverksbyggnaden.

Kommer jag att få återbetalning på den anslutningsavgift jag har betalat om andra prenumeranter kommer till samma område senare?

Specialvillkoren i anslutningsavtalet inkluderar en eventuell efteranslutningsklausul, varvid återbetalning betalas i enlighet med Carunas anslutningsprinciper.

Hur lång tid tar det att kartlägga anslutningens pris eller andra intressenter på området?

I princip är det en bra idé att reservera cirka 1–3 månader för behandlingen av anbudsinfordran. I regionalt prissatta fall tar det bara ungefär en månad att kartlägga intresset och skicka offerter per post.

När faktureras anslutningsavgiften?

Anslutningsfakturan faktureras när nätbyggnaden är klar och anslutningen kan anslutas till nätverket.