Beställ elanslutning – ny elanslutning utanför zonerna

Den så kallade zonprissättningen används vid prissättningen av elanslutningar. Om anslutningspunkten ligger utanför Carunas elanslutningszoner kommer vi att göra en regional granskning i enlighet med våra anslutningsprinciper för att prissätta anslutningsavgiften.

Regional och fallspecifik granskning

Bilden visar zonernas fördelningskriterier för Carunas nätområden.

Vi fastställer priset för den nya elanslutningen enligt gällande prislista över anslutningsavgifter. Carunas elanslutningar prissätts enligt zonprissättning, där anslutningszonen bestäms av avståndet till närmaste distributionstransformator. Den yttersta zonen 3 slutar 800 meter från distributionstransformatorn, varefter man övergår till ett område utanför zonerna där prissättningen baseras på kostnaden för att bygga elnätet. Du kan se zoner, säkringsgränser och avstånd i vår prislista.

Utanför zonerna påverkas anslutningsavgiften av anslutningens storlek, byggnadskostnaderna för elnätet och kapacitetsreserveringssavgiften, där kapacitetsreserveringsavgiften (€/A) enligt då gällande prislista är läggs till anslutningsavgiften. Carunas nätbolag, Caruna Ab och Caruna Esbo Ab, har olika höga kapacitetsreserveringsavgifter, vilket du kan se i vår prislista.

Skicka oss beställningsinformationen för din anslutning i god tid om ditt objekt ligger utanför zonerna. Det enklaste sättet att beställa är från vår hemsida. Observera att bara att reda på priset tar minst en månad för anslutningsbeställningar utanför zonerna.

Skicka oss beställningsinformationen

Hantering av en regional eller fallspecifik anslutningsförfrågan

Om anslutningspunkten ligger utanför zonerna gör vi en regional granskning att enligt våra anslutningsprinciper. 

Vi kommer att se över andra potentiella anslutningsplatser i området som samtidigt kan anslutas till en ny omvandlingskrets eller en gren av distributionsnätet som är under uppbyggnad. Det skulle minska upprepade utgrävningar och den resulterande störningen av miljön. Potentiella abonnenter kan omfatta byggarbetsplatser, befintliga byggnader och objekt med undantagstillstånd. Om det finns en eller flera icke-elektrifierade platser i närheten av ditt objekt som kan betraktas som potentiella anslutningspunkter, kommer beställningen att behandlas enligt den regionala principen.

Om anslutningspunkten är långt från det nuvarande distributionsnätet och det inte finns några andra potentiella objekt som kan elektrifieras i närheten, kommer din anslutningsbegäran att fortskrida som en separat anbudsförfrågan. I så fall är det frågan om ett fallspecifikt prissatt anslutningsobjekt. 

Anslutningsprocess för ett regionalt prissatt objekt

När det handlar om flera objekt om ska elektrifieras bestäms ett särskilt prissättningsområde. Det går mer långsamt att bestämma en anslutningsavgift, så som abonnent bör du vara beredd på att handläggningen kan ta flera månader.

Fastställandet av anslutningsavgiften börjar med den förplanering och kostnadsberäkning utifrån de initiala uppgifterna, som används för att fastställa områdespriset för elanslutningen.

I förplaneringen är standardstorleken för anslutningen 3 x 25 ampere. Om alla anslutningar är lika stora delas kostnaden direkt med antalet anslutningar. För anslutningar av olika storlekar beräknas ett amperebaserat amperepris.

Byggnadskostnader i zonprissättning uppstår endast från det nya nät som ska byggas för dessa anslutningar – alltså den del som utökar det befintliga distributionsnätet. Eventuella kostnader för att förstärka det gamla elnätet kommer inte att betalas av nya abonnenter. 

Ibland finns det en fastighet på det granskade området som tillhör en standardpriszon. I ett sådant fall är fastighetens anslutningsavgift i fråga i enlighet med priszonen, men fastigheten räknas fortfarande som en potentiell abonnent och delar byggnadskostnaderna med övriga fastigheter i området.

Hur säkert är det att bygga en zonprissatt elanslutning?

Det bör finnas tillräckligt många elektrifieringsintresserade i området så att anslutningsavgifterna kan täcka 60 % av kostnaden för att bygga elnätet. Om intresset är mindre kan vi räkna ett anbud på elanslutningen till förhöjt områdespris. Läs mer om anslutningsprinciper.

Områdespriset är giltigt i 10 år från datumet för det första undertecknade avtalet eller tills områdets anslutningspotential är full. När giltighetstiden för prisområdet löper ut kommer anslutningsavgiften för området att vara i enlighet med zonprissättningen.

Anbud till abonnenter och information om genomförandet av det regionala projektet

Vi tar reda på fastighetsägarnas adressuppgifter och skickar ett anbud till fastighetsägarna som gäller i en månad från avsändningsdatum. 

När svaren på anbuden har kommit in kommer vi att informera alla om resultatet och om det regionala projektet kommer att genomföras. Om det finns tillräckligt många accepterade anbud kommer vi att skriva anslutningsavtal. I villkoren för anslutningsavtalet kommer vi överens om detaljerna och leveranstiden (till exempel användningen av efteranslutningsklausulen*).

När alla anslutningsavtal i området har undertecknats kommer vi att klargöra frågorna om mark- och vattenområdestillstånd, vilket kan ta lite tid. När tillståndsärendena är i ordning går projektet vidare till terrängplangering och så småningom kan byggandet av elnätet påbörjas! 

Byggande av elnätet kommer att ske inom den leveranstid som avtalats i anslutningsavtalet fram till anslutningspunkten. Vi skickar anslutningsfakturan när nätbyggnaden är klar.

Din elentreprenör svarar för tomtens andel från den anslutningspunkt som anges i anslutningsavtalet. Entreprenören skaffar och installerar en anslutningsledning för anslutningen fastighetens huvudcentral. Koppling av anslutningen och installationen av mätaren ingår i anslutningsavgiften och din entreprenör beställer dem från Caruna. 

Kom ihåg att kontakta den elförsäljare du väljer i god tid för att ingå ett elavtal, så kan du tillbringa trevliga mörknande höstkvällar med andra abonnenter i ditt område och även njuta av en längre vistelse i stugan med hjälp av el som levereras genom distributionsnätet!

Anslutningsprocess för ett fallspecifikt prissatt objekt

Om det inte finns några andra potentiella objekt som kan elektrifieras i närheten, kommer din anslutningsbegäran att fortskrida som en separat anbudsförfrågan. 

I vissa fall kan en anslutningshantering, som startade som ett regionalt projekt, förändras till fallspecifikt, om inga andra elektrifieringsintresserade kan hittas i området efter Carunas anbudsrunda. Fallspecifik prissättning används även för större lågspänningsnätsanslutningar utanför priszonerna och för mellanspänningsnätsanslutningar. Till exempel skulle en fastighet i zon 3, dit en beställning görs på elanslutning på 3 x 63 ampere, fortskrida från fall till fall, eftersom säkringsstorleken i den zonen är begränsad till 3 x 35 ampere i prislistan.

Utifrån grunddata planerar vi byggandet av elnätet så noggrant som möjligt och vi gör en kostnadskalkyl för ett objekt som ska elektrifieras. Endast den nya utbyggnaden av elnätet som ska byggas för den anslutningen ingår i kostnaden. När planen och beräkningen är klar skickar vi ett skriftligt anbud till dig som du kan svara på enligt instruktionerna.

Om du godkänner anbudet skickar vi dig anslutningsavtalet för undertecknande. Om anslutningsavgiften är högre än det yttersta zonpriset för en anslutning av liknande storlek, kommer en efteranslutningsklausul* att ingå i avtalen för eventuella framtida abonnenter. På så sätt tar vi hänsyn till byggnadskostnaderna för den nya delen av nätet som betalats av den första abonnenten. Efteranslutningsklausulen följer Carunas anslutningsprinciper, och dess giltighetstid är 10 år.

Hur projektet fortskrider efter att anslutningsavtalet undertecknats

När anslutningsavtalet har undertecknats kommer vi att klargöra frågorna om mark- och vattenområdestillstånd, vilket kan ta lite tid. När tillståndsärendena är i ordning går projektet vidare till terrängplangering och så småningom till byggandet av elnätet. 

Byggande av elnätet kommer att fortskrida inom den leveranstid som avtalats i anslutningsavtalet. Din egen elentreprenör tar hand om tomtens insida från anslutningspunkten och framåt (exempelvis jordkablar från tomtgränsen och montering av fastighetens huvudcentrum på stugväggen). Koppling av anslutningen och installationen av mätaren ingår i anslutningsavgiften och din entreprenör beställer dem från Caruna. 

Kom ihåg att ingå ett elköpsavtal med det elförsäljningsbolag du väljer så börjar allt vara på plats för att koppla elen!

Efteranslutningsklausul

Vid tillämpning av ett höjt områdespris kommer en efteranslutningsklausul att föras in i anslutningsavtalet för den aktuella delen av nätet för framtida abonnenter.

Efterhandsklausulen avser ett ersättningsvillkor enligt vilket en eller flera abonnenter får ersättning för de anslutningsavgifter de tidigare har betalat när nya abonnenter ansluter sig till en del av det nät de har finansierat. Detta villkor är alltid avtalsspecifikt.