Säg upp elanslutning

Det är bäst att säga upp elanslutningen om du inte längre behöver el på tomten nu eller i framtiden. Innan uppsägning är det bra att försäkra dig om att nya ägare i samband med försäljning av en tomt inte kommer att bygga nytt på tomten.

Det är bäst att säga upp elanslutningen om du inte längre behöver el på tomten nu eller i framtiden. Innan uppsägning är det bra att försäkra dig om att nya ägare i samband med försäljning av en tomt inte kommer att bygga nytt på tomten. Om man senare behöver en ny elanslutning måste man ingå ett nytt avtal för anslutningen och betala en anslutningsavgift enligt vår gällande prislista över anslutningsavgifter.

Om du planerar att riva en byggnad på tomten, av elsäkerhetsskäl får rivningsarbetet inte påbörjas innan vår entreprenör har brutit elen för anslutningen, det vill säga kopplat bort anslutningen från eldistributionsnätet. Att riva en spänningsförande byggnad är livsfarligt och kan orsaka en felsituation i nätet.

Om rivningsarbetet är brådskande, kontrollera möjligheten för snabbleverans (1-3 dagar) för arbetet med vår kundjänst. För snabbleverans debiterar vi en avgift enligt vår prislista

Så här fortskrider uppsägning av elanslutningen

1

Elanslutningen står väl redan i ditt namn?

Endast elanslutningens ägare kan beställa att anslutningen ställs på underhåll. Du kan också agera med tillstånd från anslutningens abonnent – bifoga en fullmakt till beställning av uppsägning av anslutningen.

Om anslutningens ägaruppgift inte är uppdaterad kan du enkelt informera om ägarbytet på Caruna+.

Anmäl ändring av ägare
2

Beställ uppsägning av elanslutningen

3

Underteckna uppsägningsmeddelandet

Vi skickar dig ett uppsägningsmeddelande för undertecknande. Beställningen träder i kraft efter att du undertecknat och arbetet inleds.

Vi beställer rivning av anslutningen av vår samarbetsentreprenör när vi har mottagit det undertecknade avtalet.

4

Vi kopplar bort anslutningen från elnätet och tar bort mätaren.

Vår samarbetsentreprenör tar bort elmätaren och bryter strömmen till din anslutning inom en vecka från att avtalet returnerats. Entreprenören säkerställer tidpunkten för rivningen med dig. Vid behov river vår entreprenör även elnät.

5

Anslutningen har sagts upp

Grundavgiften och den förbrukade energin debiteras fram till att mätaren tas bort. Vi återbär den eventuella returneringsdugliga delen av anslutningsavgiften minskad med kostnader för rivning av anslutning. Rivningskostnaden är max 180 euro i de fall anslutningen som ska sägas upp inte överstiger 3x63 ampere och ledningslängden som ska rivas inte överstiger 200 meter. I övriga fall bestäms rivningskostnaden från fall till fall utifrån de faktiska kostnaderna för rivning av elnätet.

Rivningskostnaden dras av från den returneringsdugliga delen av anslutningsavgiften i sin helhet som rivningskostnader, eller upp till returneringsduglig anslutningsavgift. Rivningskostnaden uppbärs inte om anslutningen saknar returneringsdugliga anslutningsavgifter.

Frågor och svar om uppsägning av elanslutning

Är rivning av en anslutning föremål för en avgift?

Grundavgiften och den förbrukade energin debiteras fram till att mätaren tas bort. Rivning av en anslutning medför inga kostnader. 

Den eventuella returneringsdugliga delen av anslutningsavgiften och rivningskostnader framgår av anslutningsavtalet. Om anslutningen har returneringsduglig anslutningsavgift återbär vi den vid rivning av anslutningen minskad med anslutningens rivningskostnader. 

Rivningskostnaderna kan inte överskrida den returneringsdugliga delen av anslutningsavgiften. 

Exempel:
Den returneringsdugliga delen av anslutningsavgiften för ett abonnemang på 3x25 ampere är 200 euro, varav 180 euro dras av. Efter rivningen returneras 20 euro till anslutningens ägare. Om det inte finns någon returneringsduglig del av anslutningsavgiften uppstår heller inga rivningskostnader.

Elanslutningen ägs av ett dödsbo. Behöver detta tas i hänsyn på något sätt?

För beställning av uppsägning behöver vi ett utdrag av delägarna till bouppteckningen och varje delägare måste underteckna uppsägningen. 

Om dödsboet förvaltas av en enskild person ska beställningen bifogas av en fullmakt där delägarna bemyndigar personen att sköta beställningen av uppsägning av anslutningen och vid behov underteckna rivningsavtalet för anslutningen för deras räkning. Bifoga 

Jag vill avsluta ett elavtal. Ska jag fylla i en rivningsblankett för avtalet för att Carunas avtal ska upphöra?

Var uppmärksam, för rivning av en elanslutning och uppsägning av elavtalet är två olika saker! 

  • Med rivning av en elanslutning avses borttagande av hela rätten att använda el och fysiskt borttagande av elmätaren eller elmätarna från fastigheten. 
  • Uppsägning av elavtalet kan göras med din elförsäljare, så kontakta dem. Elförsäljaren informerar oss automatiskt om uppsägning av ditt avtal, och Carunas fakturering för elöverföringen upphör samma dag.