Större elanslutning

Om ditt behov av el ökar till exempel vid byte av uppvärmningsform eller laddningsställe för en elbil kan du förstora din nuvarande anslutningsrätt, det vill säga storleken på anslutningens största tillåtna huvudsäkringar.

Kontrollera med din elentreprenör om erforderlig storlek på elanslutningen och lämpligheten av ditt nuvarande system för den önskade förändringen och beställ förstoring av anslutningsrätten. Vi tar hand om eventuella förändringar i elnätet fram till anslutningens anslutningspunkt. Därifrån görs nödvändiga ändringar i elanläggningen av din egen entreprenör. Det är din egen entreprenörs ansvar att förstora säkringarna för anslutningen i fastigheten. 

För att förstora anslutningsrätten debiterar vi en extra anslutningsavgift, där anslutningsavgiften enligt storleken på en befintlig anslutnings dras av från anslutningsavgiften för den förstorade storleken.

Så här fortskrider förstoring av elanslutningen

1

Elanslutningen står väl redan i ditt namn?

Endast elanslutningens ägare kan beställa förstoring av anslutningsrätten. Informera om ägarbyte enkelt i Caruna+. Du kan även lägga en beställning med en fullmakt som du bifogar till beställningen.

Anmäl ett ägarbyte
2

Kontrollera med din elentreprenör om erforderlig storlek på elanslutningen och lämpligheten av din nuvarande anläggning för den önskade förändringen

Kontakta en elentreprenör när du funderar på hur stor anslutningsrätt du behöver. Med elentreprenören kontrollerar du den erforderliga storleken på anslutningen och om den nuvarande anslutningsledningen är tillräcklig och om din elanläggning lämpar sig för ändringen.

Anslutningsstorleken, dvs. anslutningsrätten, innebär att anslutningens maximala eldistribution fastställs enligt anslutningens säkringsstorlek (nominella ström). Anslutningsrätten kan inte minskas senare, men utökande är möjligt. Anslutningens säkringar kan vid behov minskas eller förstoras inom anslutningsrättens gränser.

3

Beställ förstoring av elanslutningen från oss i god tid när du vet vilken storlek som krävs på anslutningen

Under handläggningen av beställningen kontrollerar vi om elnätet behöver förstärkas för att anslutningen förstoras. Om nätförstärkning är nödvändig är leveranstiden för ändringen flera månader. Vid behov stärker vi elnätet fram till anslutningspunkten. Vi meddelar anslutningspunkten och leveranstiden i anslutningsavtalet.

Beställ förstoring
4

Du får ett anslutningsavtal för undertecknande från oss. Beställningen träder i kraft efter att du undertecknat och arbetet inleds

Om elnätet behöver förstärkas för att förstora anslutningen kommer vi att beställa byggarbetet av vår samverkansentreprenör som påbörjar bygget av nätet med planering och ansökan om tillstånd. Entreprenören kontaktar dig om byggandet och den tidsplanen efter vi mottagit det undertecknade anslutningsavtalet. Om förstärkning av nätet inte behövs anger vi att nätet är klart i ditt extra anslutningsavtal.

Vi debiterar en extra anslutningsavgift när den förstorade anslutningsrätten kan tas i bruk. Detta sker omedelbart efter slutförandet av nätbyggandet eller efter undertecknandet av det extra anslutningsavtalet, om nätet är redo för förändringen.

5

Din elentreprenör ansvarar för ändringar i elanläggningen och beställer arbetet från Caruna

Din elentreprenör gör nödvändiga ändringar för förstoringen i fastighetens installationer samt huvudcentralen och anslutningsledningen. Elentreprenören installerar också den större anslutningens huvudsäkringar i huvudcentralen och meddelar Caruna om detta och eventuella andra ändringar i anläggningen. Anmälan ska skickas till oss senast tre veckor före ibruktagandet av den förstorade anslutningen.

6

Din förstorade anslutning är tillgänglig!

Den större anslutningen kan tas i bruk när nätförstärkningsåtgärderna har färdigställts och din egen elentreprenör har verifierat att elanläggningen är redo för ändringen.

Frågor och svar om förstoring av elanslutning

Hur vet jag vilken anslutningsstorlek jag behöver?

Kontakta en elentreprenör när du funderar på hur stor anslutningsrätt du behöver. Med elentreprenören kontrollerar du den erforderliga storleken på anslutningen och om den nuvarande anslutningsledningen är tillräcklig och om din elanläggning lämpar sig för ändringen.

Hur snabbt kan man få den förstorade anslutningen i bruk?

Det beror på ändringsbehovet för elnätet och den elektriska utrustningen i din fastighet. 

Om elnätet behöver förstärkas för att öka anslutningsrätten är leveranstiden flera månader och vi förstärker elnätet fram till elnätets anslutningspunkt. Vi meddelar leveranstiden i det extra anslutningsavtalet.

Om elnätet inte behöver förstärkas kan din elentreprenör förstora anslutningens huvudsäkringar direkt, större säkringar kan tas i bruk direkt efter att det extra anslutningsavtalet undertecknats.

Din elentreprenör ska alltid kontrollera att elanläggningen i fastigheten lämpar sig för ändringen. Om andra ändringar görs på elanläggningen i samband med förstoring av anslutningen, såsom i huvudcentralen eller anslutningsledningen, kan förändringen kräva åtgärder från Carunas samarbetsentreprenör. Din elentreprenör meddelar ändringarna med blanketten för allmänna uppgifter, som ska levereras till oss senast två veckor innan önskad driftsättning av den förstorade anslutningen.

Vad kostar förstoring av anslutningsrätten?

För anslutning till elnätet debiterar vi en anslutningsavgift enligt anslutningsprislistan. Den extra anslutningsavgiften består i att priset för den gamla anslutningsrätten dras av från den högre anslutningsavgiften när anslutningsrätten ändras. Att till exempel förstora en anslutning på 3x25 ampere till 3x35 ampere i zon 1 i Caruna Ab:s territorium kostar 1 060 euro. Bekanta dig med priset på förstoringen i vår prislista för anslutningsavgifter.

Se prislistan över anslutningar
Var kan jag kontrollera hur mycket anslutningsrätt jag har?

Du kan kontrollera dina kundavtal och anslutningens anslutningsrätt i Caruna+. Om du inte kan se anslutningsavtalets uppgifter är det möjligt att ägaruppgiften för elanslutningen inte är uppdaterad. Anslutningens nya ägare informerar Caruna om anslutningens ägarbyte. Om anslutningen borde vara i din ägo kan du använda ägarbytesblanketten för att uppdatera anslutningen till ditt namn.

Logga in
Kommer min elöverföringsprodukt att ändras samtidigt?

Överföringsprodukten kan ändras samtidigt. Överföringsprodukten baseras på ditt nättjänstavtal med Caruna för eldistribution och bestäms av storleken på de säkringar du använder. 

Se elöverföringspriser
Vilka uppgifter vid förstoring av en anslutning ska skötas av Caruna?

Vid behov stärker vi elnätet för en större anslutningsrätt fram till anslutningspunkten. Arbetet utförs av vår samarbetsentreprenör som kontaktar dig om byggandet och den tidsplanen efter vi mottagit det undertecknade anslutningsavtalet.

Om din elentreprenör gör ändringar på elanläggningen i samband med förstoring av anslutningen, såsom i huvudcentralen eller anslutningsledningen, kan de kräva kopplings- och mätararbeten, som din entreprenör beställer från oss. Blanketten för allmänna uppgifter ska skickas till oss senast två veckor före den önskade tidpunkten för arbetet. Vår samarbetsentreprenörer kommer överens om den exakta tidpunkten för arbetet med din entreprenör.

Vilka uppgifter svarar jag för?

Du bör skaffa en elentreprenör i god tid innan den nödvändig ändringen. Elentreprenören ser till att elanläggningen i din fastighet är redo och ansvarar för förändringen från anslutningspunkten. Detta omfattar bland annat eventuella modifieringar av anslutningskabeln och elcentralen samt utbyggnad av säkringar. Din elentreprenör meddelar ändringarna till Caruna, och meddelandet måste skickas till oss senast tre veckor innan den önskade tidpunkten för arbetet.

Enligt min elentreprenör behöver anslutningsledningen förnyas i samband med ändringen. Vems ansvar är det?

Ansvaret för att förnya anslutningsledningen beror på anslutningspunkten för anslutningen och om anslutningsledningen är av tillräcklig storlek för det förstorade anslutningsstorleken. 

Om anslutningspunkten för anslutningen är en huvudcentral och om anslutningsledningen är tillräckligt dimensionerad tillhör även förnyandet av anslutningsledningen Carunas nätförstärkningsåtgärder. I övriga fall är det kundens ansvar att förnya anslutningsledningen. Vi meddelar anslutningspunkten och det möjliga nätförstärkningsbehovet med det extra anslutningsavtalet.

Observera att Caruna inte gör några ändringar i de invändiga installationerna i kundens fastighet. Om huvudcentralen finns på insidan ansvarar alltså kunden med sin egen entreprenör för kabelrutten från fastighetens utsida till huvudcentralen.

Vår elanslutning har flera ägare, varav en vill förstora anslutningen. Hur arbetar vi?

Beställ förstoring av anslutning. Vi skickar anslutningsavtalet för undertecknande till anslutningens alla ägare. Avtalet kan även skickas till en ägare för undertecknande om övriga ägare har bemyndigat denne att beställa förstoring av anslutningen och underteckna avtalet för de övrigas räkning. Bifoga fullmakten som bilaga till beställningen.

Vi skickar en ytterligare anslutningsfaktura för ändring av anslutningsrätten adresserad till alla anslutningsägare. Vi kan inte dela upp fakturan mellan olika ägare eller tilldela fakturan till endast en av ägarna, utan ni kan gemensamt komma överens om betalning av fakturan.

Ange ägarbyte