Nyttoanvändning av ledningsområden och byggande på ledningsområden

Byggande i närheten av ledningsområden som ägs av Caruna kräver noggrann planering och begäran om tillstånd och utlåtanden på förhand. Byggherren bör beakta att det på Carunas nätområden också finns ledningar som ägs av andra företag, såsom av Fingrid, som inte Caruna ansvarar för.

Nätbolaget löser in nyttjanderätt till ledningsområdena. Ledningsområden kan exempelvis fungera som grön- och rekreationsområden.

I fråga om ledningar är det viktigaste i relation till övrig markanvändning att bevara elsäkerheten i närheten av ledningen. Att mångsidigt utnyttja ledningsområden kan samtidigt bidra till att uppnå målen för biologisk mångfald. 

Vad menas med ett ledningsområde?

Utöver sin tekniska konstruktion omfattar ledningen det ledningsområde som lösts in för ledningen. Nyttjanderätten ger nätbolaget rätt att upprätthålla ledningens konstruktion på området, men begränsar samtidigt rätten att fritt använda ledningsområdet. Nätbolaget har löst in nyttjanderätt till det här markområdet.

Ilmajohto ja rakennusrajat.
Högspänningsledning (110 kV), dess skyddszoner och byggnadsgränser.
Ledningsgatan

Ledningsgatan är vanligtvis ett 26–30 meter brett område. I praktiken varierar ledningsgatans bredd beroende på ledningens konstruktion och spänning. Syftet med ledningsgatan är att ta hänsyn till ledningarnas nedhängningar och svängningsmarginaler med säkerhetsavstånd samt utrymmesbehoven för dess underhåll och reparation.

Kantzon

Kantzonen avser ett område där trädens höjd är begränsad så att träd som eventuellt faller omkull inte når fram till ledarna. Kantzonen ytterom ledningsgatan är i allmänhet tio meter bred vid vardera sidan av ledningsgatan. Kantzonens trädbestånd får inte ha så höga träd att de når fram till ett område som sträcker sig utåt i 45 graders vinkel från tio meters höjd vid ledningsgatans kant till 20 meters höjd i kantzonens bakre kant.

Ledningsområdet och området med begränsad byggnadsrätt

Ledningsområdet och området med begränsad byggnadsrätt varierar beroende på ledningens konstruktion. Mellan de byggnadsgränser som anges i inlösningstillståndet finns ett område med begränsad byggnadsrätt, där man inte får bygga byggnader eller placera och där olika konstruktioner kräver tillstånd av ledningens ägare. 

Stolpareal

Med stolparealen för en kraftledningsstolpe avses ett skyddsområde som sträcker sig tre meter utanför de synliga stolpkonstruktionerna ovan jord, där det är förbjudet eller osäkert att röra sig med arbetsmaskiner, eller gräva eller tippa jord. Det finns flera olika typer av stolpkonstruktioner för ledningar, såsom ostagade enbenta stolpar eller stagade tvåbenta stolpar, såsom den till höger. Stolparealens avstånd granskas alltid från den yttersta punkten av stolpen. Stolpfundamenten och jordningen av 110 kV kraftledningsstolpar finns i närheten av stolparna.

Voimajohdon pylväsala.
Bilden visar stolparealens skyddsområde.

Områden reserverade för byggande

I allmänhet kan man på ledningsområdet exempelvis placera ett landskaps- eller ärtfält, en grönsaksträdgård, bärbuskar, en traditionell miljö (betesmark, äng, trästaketstruktur och så vidare), en våtmark eller rentav en hundpark.

Funktioner som kräver permanenta konstruktioner eller kan orsaka skador på ledningar, såsom lagring och lastning, boll- och idrottsplaner, lekplatser eller grillplatser bör dock inte placeras på ledningsområdet.

Inga konstruktioner eller utrustning av något slag får tillåtas mellan ledningsstolparnas konstruktioner, inom stolparealens skyddsområde, direkt under ledningar eller närmare än fem meter utanför dem. Inte ens om man söker tillstånd för det. Det här är värt att beakta i förväg.

Nyttoanvändning och begränsningar

Nätbolaget löser in nyttjanderätt till ledningsområdena. Att mångsidigt utnyttja ledningsområden kan samtidigt bidra till att uppnå målen för biologisk mångfald.

Ledningsområden kan till exempel fungera som delar av grön- och rekreationsområden. I fråga om ledningar är det viktigaste i relation till övrig markanvändning att bevara elsäkerheten i närheten av ledningen.

Om en befintlig konstruktion senare stör ledningsområdet under underhåll eller förnyelse ska de avlägsnas på ägarens bekostnad. Ledningens ägare meddelar i god tid om eventuellt behov av avlägsnande.

Rakennukset ja johtoaukea.
Exempel på att ta hänsyn till byggnaders underhållsbehov samt på effekten av ledningsgatans bredd på avstånden. Alla strukturer måste placeras på ett avstånd av 22 meter från synliga stolpkonstruktioner. Närmare placering kräver skydd för att förhindra spridning av reservspänningar.
Frågeställningar och specifikationer som ska beaktas vid byggande på ledningsområdet

I allmänhet får inga byggnader byggas på ledningsområdet eller inga konstruktioner eller utrustning av något slag tillåtas mellan ledningsstolparnas konstruktioner, i stolparealens skyddsområde, direkt under ledningar eller närmare än fem meter utanför dem.

Vissa konstruktioner som är nödvändiga för annan markanvändning, såsom belysning, trafikmärken och motsvarande som kommer att finnas på linjeområdet kan dock tillåtas med vissa begränsningar, som kan specificeras i utlåtandet. Även i det här fallet får konstruktionerna inte sträcka sig in på stolparealen eller närmare än fem meter från ledarna vid sidan av ledarna eller placeras direkt under dem. Det är förbjudet att bygga och placera reklamskyltar och andra extra konstruktioner på ledningsområdet.

Under ledningen måste man ta hänsyn till det faktum att belastning av snö och is kan sträcka avsevärt på ledningarna, vilket orsakar antingen att ledningen bryts, att isolatorstrukturer går sönder eller att snö- och islass som faller från ledningen orsakar skador på egendom eller personer under den. Nätbolaget ansvarar inte för dessa skador.

Avståndet mellan marken och ledarna får inte minska på grund av höjdförändringar, så schaktning och tippning i närheten av ledningsstolpen och på ledningsområdet är förbjuden.

Om en befintlig konstruktion senare stör ledningsområdet under underhåll eller förnyelse ska de avlägsnas på ägarens bekostnad. Ledningens ägare meddelar i god tid om eventuellt behov av avlägsnande.

Ansökan om byggnadstillstånd från Caruna och korsningsutlåtanden

Ansökan om tillstånd

När planläggning, byggande eller annan verksamhet berör Carunas 110 kV-ledningsområde eller dess omedelbara närhet ska den som genomför projektet (såsom markägaren eller myndigheten) eller projektplaneraren kontakta Caruna. På så sätt får du tillräckliga anvisningar för att beakta ledningen i planeringen av projektet.

Minskad tillgång till ledningsområdet och elsäkerhetsbestämmelser definierar det område där byggnader inte får byggas, eller där deras dimensioner och avstånd begränsas beräknat från ledningens mittlinje. 

Placering av andra konstruktioner såsom carportar, vägar, flaggstänger, el- och telefonledningar, vattenledningar, avlopp och så vidare kräver tillstånd av Caruna. Tillstånd krävs också om man vill ändra ett tidigare byggt objekt på ledningsområdet.

Korsningsutlåtanden

Ett korsningsutlåtande ska alltid begäras vid schaktning eller byggande av strukturer/konstruktioner på ledningsområdet. Strukturer och konstruktioner omfattar exempelvis körvägar, vatten- och gasledningar, staket och stolpar samt carportar.

Vid nyttoodling av träd räcker det med en anmälan till Caruna och en markering med synliga skyltar på båda sidor om odlingsområdet för röjare som rör sig längs med elnätet.

Korsningsutlåtanden kan begäras och tillståndsansökan lämnas in per e-post till alueverkko(at)caruna.fi.

När du begär ett korsningsutlåtande eller ansöker om byggnadstillstånd ska du ange följande uppgifter:

 • Kontaktuppgifter
 • en inflygningskarta och en karta över projektets läge i förhållande till ledningen
 • en beskrivning av projektet eller verksamheten
 • planer (planritningar och så vidare)
 • planerat genomförandedatum

När behövs en tillståndsansökan eller en begäran om utlåtande och när behövs den inte?

En tillståndsansökan behövs inte om
 • Du planerar en äng eller annan liknande landskapsodling
 • Du planerar exempelvis nyttoodling, såsom julgransodling eller andra växter som blir mindre än fyra meter långa under odlingsperioden. 
  • Meddela Carunas kundtjänst om nyttoodlingen och markera den med skyltar i terrängen. Anmälan och terrängmärkningarna är ett krav för förbindelsen om ledningsgatans nyttoanvändning.
  • Om vegetationen har vuxit till en längd på mer än fyra meter upplöses förbindelsen och ledningsgatan röjs.
 • Om du odlar nyttoträd räcker det att meddela vår kundtjänst via chatten.

Obs. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar gällande behovet av tillståndsansökan.

Läs mer om odling av plantor på ledningsgator
Begäran om utlåtande behövs exempelvis när man på området bygger
 • Vind- eller solkraftverk
 • Staket eller räcken
 • Lyktstolpar
 • Trafikmärken
 • Vägar, gator eller passager
 • Parkeringsplatser
 • Laddningsplatser för elbilar
Konstruktion nekas alltid i vissa fall

I regel förbjuder vi alltid byggande som planeras på en ledningsgata på ett inlöst ledningsområde. Det omfattar exempelvis lagring, lastning och lossning, eldplatser eller bränsledistribution på ledningsområdet.

I dessa fall är byggande strängt förbjudet, varför det inte är värt att ens behandla tillståndsansökan. Fråga mer av Carunas underhållsteam på alueverkko(a)caruna.fi.

Säkert arbete på ledningsområdet

När schaktnings- eller byggarbeten utförs under Carunas kraftledning får inte maskinerna eller någon del av utrustningen sträcka sig närmare än tre meter vertikalt eller fem meter närmare horisontellt till närmaste ledning i Carunas kabel. Det är inte tillåtet att köra eller gräva mark på närmare än tre meters avstånd från stolpkonstruktionerna. 

Information om säkert arbete nära elnätet