Underhåll av elnätet – information om hanteringen av trädbeståndet

Vi kontrollerar regelbundet vårt elnät. Som en del av nätets underhåll sköter vi dess omgivning genom att beskära, fälla eller förkorta träd och andra växter.

Varför röjs trädbeståndet i närheten av elnätet?

Elnätsbolag måste hålla elnätet i det skick som elsäkerheten förutsätter. Därför röjer och hanterar vi regelbundet trädbeståndet längs elnätet och på nätstationerna samt i närheten av dessa. Tack vare underhållet kommer elavbrotten att bli kortare och mindre frekventa och eldistributionen kommer att förbli säker. 

Vi utför underhållsarbeten året runt. Vi tar alltid hänsyn till skyddade eller på annat sätt värdefulla naturområden samt Natura- och naturskyddsområden. 

Målet med underhållsröjningar är en elsäker och högkvalitativ eldistribution 

Behovet av röjning framkommer vid inspektioner av elnätet. Inspektioner utförs med jämna mellanrum från marken och från luften med hjälp av helikoptrar. I röjningsplanerna beaktas även framtida jordkablifieringar i området och plantornas höjd, och därför röjs inte alltid alla luftlinjer inom samma område. 

I samband med röjningen i gårds- och tomtområden meddelar vi om arbeten. Information om röjningar finns på vår webbplats och informerar berörda parter om dem i förväg. Dessutom informeras arbetsomgivningen genom skyltar på fordonen. 

Vi utnyttjar både maskiner och skogsarbetare för röjningen

Röjningar utförs vanligtvis med både maskiner och av skogsarbetare. Skogshuggarna tar också hänsyn till avverkningen av enskilda träd vid eventuella specialobjekt, som inkludera tomter, åkerkanter, skyddsområden. Dessutom kan enskilda träd utanför ledningsområdet som utgör en uppenbar risk för elnätet, t.ex. skadade träd som lutar mot ledningen, röjas bort. 

Längs elnätet hanteras växtligheten genom att röja under ledningen, beskära grenar längs ledningsgatan eller med hjälp av en helikopter. Vid markröjning avlägsnas växtligheten som växer under ledningen och samtidigt beskärs grenar i trädbeståndet som når upp till ledningsgatan från marken. Helikoptrar används särskilt för att beskära högt trädbestånd.

All skogsavverkning i kantzonerna utanför en normal, regelbundet underhållen ledningsgata eller ledningsglänta för kraftledningar anmäls alltid till markägarna och omfattningen av röjningen avtalas separat.

Längs kraftledningar får träden inte vara mer än 10 meter höga framför kantzonen och 20 meter höga bakom. Träd som är högre än dessa mått fälls eller beskärs som en del av skogsavverkningen i kantzonerna.

Se en video där en helikopterpilot berättar om sitt arbete!
Helikopteri sahaa puita sähköverkon läheltä.

Hantering av trädbeståndet i närheten av elnätet

Vi röjer, beskär och fäller regelbundet trädbeståndet längs ledningsgatan i mellanspänningsnätet, i ledningsgläntor för 110 kV högspänningsnätet och i närheten av lågspänningsnätet.

Vi kontaktar fastighetsägaren angående eventuell fällning av trädbestånd som planterats på gårdsområdet. Om du vill själv fälla ett träd i närheten av elnätet, bekanta dig med våra instruktioner angående fällning av träd och med vägledande dimensioner för elnätets röjningsområde, dvs. ledningsgatorna.

Lågspänningsnät (0,4 kV): Med några års mellanrum beskärs träden runt lågspänningsledningarna. Grenar runt ledningen avlägsnas och vid behov även enskilda träd under ledningen så att grenar eller stommar inte kan skada ledningen. 

Mellanspänningsnät (20 kV): En ledningsgata är vanligtvis 10 meter bred, och allt trädbestånd och all växtlighet som växer på den röjs bort. Träden längs kanten av ledningsgatan beskärs med några års mellanrum.

Högspänningsnät (110 kV): Bredden på en ledningsglänta är vanligtvis mellan 26 och 42 meter. Trädbeståndet och omgivningen röjs med några års mellanrum. Eventuell hantering av kantzoner utanför röjningsgläntan ska överenskommas separat med markägaren.

Lågspänningsnät, mellanspänningsnät och högspänningsnät

Pienjänniteverkko
Lågspänningsnät (0,4 kV)
Keskijänniteverkko
Mellanspänningsnät (20 kV)
Suurjänniteverkko
Högspänningsnät (110 kV)

Frågor och svar

Hur ofta röjer ni elnätet?

Den typiska röjningscykeln för trädbestånd som växer längs elnätet är sex år, men det finns en viss variation på grund av växtsäsongens längd och växtförhållandena under ledningen, beroende på var nätet är beläget. 

Får jag avverka träd själv?

Du får inte avverka träd själv. Avverkning av träd i närheten av elnätet är alltid ett ansvar för kvalificerade yrkesutövare på grund av riskerna. Våra auktoriserade proffs inom elbranschen får arbeta nära elnätet, och de inkluderar även skogsarbetare och våra helikopterpartner.

Av säkerhetsskäl kan vi inte ta emot hjälp från andra för trädfällning, t.ex. i stormsituationer, oavsett om situationen ser oroväckande ut.

Hur kan jag anmäla ett behov av underhållsröjning längs elnätet?

Vi tar också hänsyn till anmälningar från kunderna om behovet av röjning längs elnätet som en del av underhållet för kommande säsonger. 

Du kan anmäla röjningsbehov till vår kundtjänst via exempelvis chatten.

Hur kan jag anmäla att ett träd har fallit på ledningen?

Om du ser att elnätet har skadats, till exempel av ett träd som ligger på ledningen, är det snabbaste sättet att meddela oss att använda vår självbetjäningskanal Caruna+ eller avbrottskartans chattjänst.

Gå till avbrottskartan
Vad betyder trädfällningshjälp?

Du kan fråga oss om råd om trädfällning i närheten av luftledningar, vi hjälper gärna till! Om du vill fälla träd på din fastighet i närheten av luftledningar bör du först kontakta en lokal skogsarbetare.

Läs mer
Måste jag förbereda mig på något sätt inför röjningar?

Nej, det behövs inte. Information om röjning finns i allmänhet på webbplatsen och på gårdar, tomter och bostadsområden ges information om röjning i förväg, t.ex. via sms. Meddelandet innehåller kontaktuppgifter och den uppskattade tiden för röjningsarbetet. Kontrollera i Caruna+ att vi har rätt kontaktuppgifter för dig, så att meddelandet kommer till rätt adress.

Om det finns livsmedelsproducerande djurslag på gården är det lämpligt att hålla dem inomhus, särskilt om beskärningen sker med helikopter. Därför kommer invånarna i området att informeras separat om helikoptersågning.

Gå till Caruna+
Vad händer med fällda träd?

Grenar, kvistar och andra röjningsrester hör till markägaren. I gårdsområden och på allmänna platser samlas röjningsrester i snygga högar. I övriga områden lämnar man dem i terrängen för markägaren för utnyttjande och så att de inte ligger varken på vägar, stigar, åkrar, i diken, vid dikesrenar eller på staket, eller hänger i träd.

Eventuell hantering av kantzoner för utanför röjningsgläntan för högspänningsnät ska överenskommas separat med markägaren.

Kan jag besöka underhållsområdet?

Vi rekommenderar inte besök, eftersom skogsmaskiner kan röra sig i området. Om du absolut måste göra ett besök, informera kontaktpersonen som anges på byggplatsskylten i förväg.

Var kan jag ge respons om röjningarna?

Du kan ge respons till vår kundtjänst via exempelvis chatten.

Kan jag be en trädröjare att samtidigt fälla andra träd på min tomt?

Vårt röjningsarbete fokuserar endast på hantering av träd/växtlighet längs elnätet. Kontakta en tjänsteleverantör som utför trädfällning om du vill fälla träd på din tomt.

Läs mer
Kommer skogsmaskinen in på min tomt?

Vi tar väl hand om tomtområdena, så skogsmaskinen används endast på områden där den är lämplig. Dessa är vanligtvis skogsområden längs linjerna som ligger utanför bebyggelsen.

Var kan jag anmäla om ett träd har fallit på en teleledning?

För teleledningar råder öppet anbudsförfarande, vilket innebär att teleledningen i princip kan tillhöra vilken operatör som helst. 

  • Du kan känna igen teleledningen på att den är enkeltrådig och tunnare än elledningen som kommer från stolpen. 
  • En gatubelysningsledning kännetecknas av att stolpen har en lampa och att ledningen påminner en hel del om en spiralformad mellanspänningsledning.