Vi förnyar vårt elnät på lång sikt, med hänsyn tagen till energirevolutionens behov.

Carunas utvecklingsplaner för elnätet

Elektrifieringen av samhället, ökad produktion av förnybar energi och eldriven trafik kräver ett stark och smart elnät, så att Finland uppnår sitt mål för koldioxidneutralitet fram till 2035. Denna förändring i energikällorna och energiförbrukningen, som påverkar varje finländare, kallas energiomställningen. Vi förnyar vårt elnät långsiktigt med hänsyn till energirevolutionens behov.

Vårt samhälle är i hög grad beroende av el, men dess förbrukning och produktion genomgår enorma omvälvningar. Fram till nu har vårt energisystem varit mycket enkelt: ström och värme har producerats i jämn takt i stora produktionsanläggningar, och konsumenterna i hem, fabriker och kontor har använt det när de behövt det.

Både förbrukningen och produktionen har varit stabila, och möjliga förbrukningstoppar har varit förutsägbara, så produktionen kunnat anpassas till de förändrade behoven.

För nuvarande går vi gradvis i riktning mot energiomställningen, då användningen av fossila bränslen drivs ner och ersätts med förnybara energiformer. Ett stort antal nya vindkraftsparker håller på att byggas i Finland, och dessutom har flera företag, kommuner såväl som privatpersoner installerat solceller på sina tak.

Allt detta kommer att påverka hur elnätet utvecklas för att möta framtida behov.

Asiakas energiamurroksessa

Nedan finns du planer som lägger fram våra principer och mål för utvecklingen av elnätet per utvecklingszon. I planen beskriver vi hur Carunas elnät utvecklas i framtiden så att det förblir säkert, hjälper våra kunder och samhället genom energiomställningen och uppfyller leveranssäkerhetskraven.

Tack till alla som svarat undersökningen!

Våra kunder hade möjlighet att berätta om sina tankar om Carunas utvecklingsplaner mellan 29.4.-29.5.2022. Vi fick tusentals svar, tack!

Caruna Espoo Ab

Caruna Ab

Frågor och svar

Varför publicerar ni utvecklingsplanen för distributionsnätet och vill få in kundernas synpunkter? 

Caruna för en aktiv dialog med sina kunder och kartlägger deras behov av elnätet, så att vi kan utveckla vårt eldistributionsnät för att bättre betjäna våra kunder och möta deras framtida behov.

Sedan 2014 har vi tillhandahållit våra utvecklingsplaner till Energimyndigheten. Elmarknadslagen ändrades 2021 genom att lägga till kravet på officiellt hörande av kunderna om utvecklingen av elnätet. Detta år är utvecklingsplanen för distributionsnätet vi utarbetat för första gången öppen för synpunkter från våra kunder.

Mer information om Energimyndighetens tillsyn över utvecklingen av nätet
Hur kan jag bekanta mig med planen och lämna mina synpunkter?

Du hittar enkelt planen via länkarna på denna webbplats senast 27.4.2022. Du kan även hämta utvecklingsplanerna för Caruna Esbo Ab och Caruna Ab i pdf-format.

Vi samlar in respons via blanketten som publiceras på denna sida. Du kan öppna blanketten efter att du först identifierat dig som vår kund med ditt Caruna Plus-användarnamn eller dina nätbankskoder. Med identifikationen vill vi säkerställa att vi verkligen hör våra egna kunder.

Kan flera personer från samma hushåll svara?

Vi samlar in svar från våra egna kunder. Vanligtvis är bara en person från samma hushåll angiven i våra kunduppgifter. Vi uppmuntrar alla som bor i samma hushåll att fundera tillsammans på svar. Den person som är angiven i våra kunduppgifter fyller i hela hushållets idéer.

Varför kräver det identifikation att kunna svara?

Vi vill uttryckligen få in svar från våra egna kunder. Med identifikationen säkerställer vi att deltagaren är vår kund och vi kan koppla svaren till ett visst område. Det är det bästa sättet att få information om lokala förhållanden och behov. 

Vi använder inte person- eller kunduppgifter för andra ändamål. Enstaka svar eller person- och kunduppgifter lämnas inte till parter utanför Caruna.

Hur iakttas mina svar och får jag information om den slutliga utvecklingsplanen?

Vi går igenom alla svar och utarbetar en sammanfattning per område. Svaren ska användas för utarbetandet av Carunas utvecklingsplaner för elnätet och för genomförandet av planerna för byggandet av elnätet. Vi kan även ändra den utarbetade utvecklingsplanen om den strider mot majoriteten av den respons som vi fått av kunderna.

Var kan jag följa med utvecklingsplanerna för elnätet i framtiden?

De färdiga utvecklingsplanerna publiceras på denna sida i slutet av juni 2022. I fortsättningen uppdateras de vartannat år. 

När får jag veta hur mina svar påverkade utvecklingsplanen?

Vi publicerar de slutliga utvecklingsplanerna i slutet av juni. Utöver dessa berättar vi även om resultaten av hörandet och hur de har påverkat utvecklingsplanerna.