Elmätare - Bruksanvisning och allmän information

Carunas elmätare är fjärrläsbara, dvs. mätarställningar behöver inte rapporteras separat. Mätarställningarna vidarebefordras från mätaren till våra system med hjälp av datalänk. 

Med fjärravläsning baseras fakturering alltid på aktuell elförbrukning. Du kan granska din egen elförbrukning i energiuppföljningstjänsten i Caruna+. 

Energiuppföljningstjänst

Så här använder du elmätaren

ADen lilla beteckningen T1 eller T2 anger vilket räkneverk som är i användning
BDu kan byla räkneverk genom att trycka på bläddringsknappen på mätarens skärm:
 

T0 anger förbrukningen av allmän el, dvs. kilowattimmarna (kWh)

T1 anger förbrukningen under dag- eller vinterdagtid vid tvåtidsmätning

T2 anger förbrukningen under natten eller övriga tider vid tvåtidsmätning

AIKA visar tidpunkten

PVM visar datumet

TARF visar den eldistributionsprodukt, dvs. tariff, som är i bruk

CVisare för laststyrningsrelä på/av
DDe röda lamporna blinkar enligt förbrukningen

Exempelbild på Carunas elmätare:

Carunan etäluettava sähkömittari.

Stäng av elen vid mätaren under frånvaro

Om du vill vara säker på att alla elapparater är avstängda under din frånvaro kan du stänga av strömmen genom att använda elmätarens 0-knapp. 

Stäng inte av strömmen vid bostadens huvudbrytare, eftersom det bryter elmätarens datalänk. Om länken bryts får vi inte uppgifter om bland annat eventuella elavbrott från mätaren. När du stänger av elen genom att använda mätarens 0-knapp får du en faktura som baseras på aktuell elförbrukning. 

När en blå signallampa tänds på mätaren är elen avstängd. Datalänken fungerar fortfarande även om elen är avstängd. Lampan släcks när du åter slår på elen med I-knappen. Av elsäkerhetsskäl ska man alltid stänga av elen med fastighetens huvudbrytare när man utför elarbeten.

Laststyrningens inverkan på elmätaren

Med hjälp av laststyrning startas elektriska värmelagringsapparater, såsom varmvattenberedare eller lagrande golvvärme, på önskad tid från elmätaren. 

För att kunna styra laster ska din elmätare ha ett relä och styrda elapparater kopplade till den. I motsats till vad man ofta felaktigt tror, betyder klicket på relät inte att nattpriserna för eldistributionsprodukten börjar utan att laststyrning har kopplats på. 

Du hittar gruppkoden för den kopplingstid du använder genom att trycka på bläddringsknappen på elmätaren tills texten "RELE" visas på skärmen. Numret som följer texten anger den grupp kopplingstiden tillhör. 

Välj mellan många grupper den kopplingstid som bäst motsvarar dina behov. Tjänsten är gratis och påverkar inte överföringsprodukten eller prissättningen. 

Bekanta dig med laststyrning

Elmätare med lokalt kundgränssnitt eller HAN-port

Efter 1 maj 2023 har de elmätare som Caruna har installerat på sitt elnätsområde fått en ny funktion – lokalt kundgränssnitt eller HAN-port (Home Area Network). Gränssnittet kallas också HAN-, H1- och P1-port. HAN-porten sitter på elmätarens lock, under en gul silikonflik.

Med hjälp av HAN-porten kan du avläsa elmätaren i realtid via din egen terminal. Data uppdateras var tionde sekund. Registrerade mätdata omfattar bland annat förbruknings- och produktionsuppgifter samt fasspecifika effekter.

Detaljerad förteckning över tillgängliga data (Sesko)

Hur får jag tillgång till porten?

Även om vi installerar en mätare av ny modell på din förbrukningsplats aktiveras inte HAN-porten automatiskt. Du bör be att Caruna aktiverar HAN-porten. Efter aktiveringen kan du ansluta din terminal till elmätaren. Det här sker genom att ansluta en kabel med RJ12-kontakt till HAN-porten på elmätaren. (Fråga mer om kopplingar av din elektriker.)

Om du inte har en elmätare med HAN-port kan du beställa byte av elmätare via Carunas kundtjänst. För mätarbyte debiterar vi en avgift enligt serviceprislistan.

Caruna ansvarar inte för en externa enhet som är ansluten till HAN-porten eller för konsekvenserna av att kunden använder mätdata. De mätdata som överförs via HAN-porten kan inte betraktas som faktureringsvärden, då dessa data inte har genomgått de kvalitetskontroller som utförs i Carunas system för insamling och fakturering av mätdata.

Dataskydd för elförbrukningsdata

Vi samlar in elförbrukningsdata från mätare i databaser som är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Förbrukningsdata överförs krypterat och automatiskt från mätaren ända till våra interna system. Endast de Caruna-anställda och samarbetspartner vars arbetsuppgifter kräver det har tillgång till förbrukningsdata. 

Uppföljningstjänsten för förbrukningsdata och dess bakgrundssystem har klarat en datasäkerhetsgranskning som har säkerställt att varje kund bara kan se sina egna förbrukningsdata. I Carunas energiuppföljningstjänst identifierar vi dig, och du kan se dina förbrukningsuppgifter endast för de förbrukningsställen för vilka du har eller har haft ett elnätsavtal. Om förbrukningsstället tidigare ägdes av en annan person ser du inte förbrukningsdata för denna period.

Hubbar samlar in data om elanvändning

Fjärrläsbara elmätare skickar elförbrukningsdata längs elnätet till hubbar från vilka data vidarebefordras i mobilnätet (3G/PRS) en gång om dygnet. Således skickar mätarna inte data direkt i mobilnätet. Mätare och hubbar fungerar i enlighet med fastställda standarder för frekvenser som är avsedda för elnätsbolag. Hubbarna installeras utomhus eller i bostädernas källarutrymmen, så att vi kan underhålla dem fritt.

Elmätare stör inte funktionen av andra elektriska apparater

Elmätare och hubbar uppfyller EMC-standarden (elektromagnetisk kompatibilitet). Elektrisk utrustning som uppfyller standarden får inte störas av eller störa driften av annan utrustning elektriskt eller elektromagnetiskt. Detta innebär att elmätaren inte stör till exempel funktionaliteten på en pacemaker. 

Strålsäkerhetscentralen har publicerat strålningsinformation för hushållsapparater på sin webbplats. Informationen tar även upp elektromagnetisk strålning som orsakas av fjärrläsbara elmätare. Strålsäkerhetscentralen har konstaterat att fjärrläsbara elmätare är säkra att använda.