Elmätare - Bruksanvisning och allmän information

Carunas elmätare är fjärrläsbara, dvs. mätarställningar behöver inte rapporteras separat. Mätarställningarna vidarebefordras från mätaren till våra system med hjälp av datalänk. 

Med fjärravläsning baseras fakturering alltid på aktuell elförbrukning. Du kan granska din egen elförbrukning i energiuppföljningstjänsten i Caruna+

Så här använder du elmätaren

A Den lilla beteckningen T1 eller T2 anger vilket räkneverk som är i användning. 
B Du kan byla räkneverk genom att trycka på bläddringsknappen på mätarens skärm: 

T0 anger förbrukningen av allmän el, dvs. kilowattimmarna (kWh). 
T1 anger förbrukningen under dag- eller vinterdagtid vid tvåtidsmätning. 
T2 anger förbrukningen under natten eller övriga tider vid tvåtidsmätning. 
AIKA visar tidpunkten. 
PVM visar datumet. 
TARF visar den eldistributionsprodukt, dvs. tariff, som är i bruk. 

C Visare för laststyrningsrelä på/av. 
D De röda lamporna blinkar enligt förbrukningen. 

Exempelbild på Carunas elmätare:

Carunan sähkömittari

Stäng av elen vid mätaren under frånvaro

Om du vill vara säker på att alla elapparater är avstängda under din frånvaro kan du stänga av strömmen genom att använda elmätarens 0-knapp. 

Stäng inte av strömmen vid bostadens huvudbrytare, eftersom det bryter elmätarens datalänk. Om länken bryts får vi inte uppgifter om bland annat eventuella elavbrott från mätaren. När du stänger av elen genom att använda mätarens 0-knapp får du en faktura som baseras på aktuell elförbrukning. 

När en blå signallampa tänds på mätaren är elen avstängd. Datalänken fungerar fortfarande även om elen är avstängd. Lampan släcks när du åter slår på elen med I-knappen. Av elsäkerhetsskäl ska man alltid stänga av elen med fastighetens huvudbrytare när man utför elarbeten.

Laststyrningens inverkan på elmätaren

Med hjälp av laststyrning startas elektriska värmelagringsapparater, såsom varmvattenberedare eller lagrande golvvärme, på önskad tid från elmätaren. 

För att kunna styra laster ska din elmätare ha ett relä och styrda elapparater kopplade till den. I motsats till vad man ofta felaktigt tror, betyder klicket på relät inte att nattpriserna för eldistributionsprodukten börjar utan att laststyrning har kopplats på. 

Du hittar gruppkoden för den kopplingstid du använder genom att trycka på bläddringsknappen på elmätaren tills texten "RELE" visas på skärmen. Numret som följer texten anger den grupp kopplingstiden tillhör. 

Välj mellan grupper 1–5 den kopplingstid som bäst motsvarar dina behov. Tjänsten är gratis och påverkar inte överföringsprodukten eller prissättningen. 

Bekanta dig med laststyrningens kopplingstider  > 

Dataskydd för elförbrukningsdata

Vi samlar in elförbrukningsdata från mätare i databaser som är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Förbrukningsdata överförs krypterat och automatiskt från mätaren ända till våra interna system. Endast de Caruna-anställda och samarbetspartner vars arbetsuppgifter kräver det har tillgång till förbrukningsdata. 

Uppföljningstjänsten för förbrukningsdata och dess bakgrundssystem har klarat en datasäkerhetsgranskning som har säkerställt att varje kund bara kan se sina egna förbrukningsdata. I Carunas energiuppföljningstjänst identifierar vi dig, och du kan se dina förbrukningsuppgifter endast för de förbrukningsställen för vilka du har eller har haft ett elnätsavtal. Om förbrukningsstället tidigare ägdes av en annan person ser du inte förbrukningsdata för denna period.

Hubbar samlar in data om elanvändning

Fjärrläsbara elmätare skickar elförbrukningsdata längs elnätet till hubbar från vilka data vidarebefordras i mobilnätet (3G/PRS) en gång om dygnet. Således skickar mätarna inte data direkt i mobilnätet. Mätare och hubbar fungerar i enlighet med fastställda standarder för frekvenser som är avsedda för elnätsbolag. Hubbarna installeras utomhus eller i bostädernas källarutrymmen, så att vi kan underhålla dem fritt.

Elmätare stör inte funktionen av andra elektriska apparater

Elmätare och hubbar uppfyller EMC-standarden (elektromagnetisk kompatibilitet). Elektrisk utrustning som uppfyller standarden får inte störas av eller störa driften av annan utrustning elektriskt eller elektromagnetiskt. Detta innebär att elmätaren inte stör till exempel funktionaliteten på en pacemaker. 

Strålsäkerhetscentralen har publicerat strålningsinformation för hushållsapparater på sin webbplats Informationen tar även upp elektromagnetisk strålning som orsakas av fjärrläsbara elmätare. Strålsäkerhetscentralen har konstaterat att fjärrläsbara elmätare är säkra att använda.