Anslutning av produktionsanläggning till elnätet

På senare år har intresset för egen elproduktion ökat. Under de senaste åren har upp till 20 000 kraftverk anslutits till Carunas distributionsnät, varav merparten är solkraftverk i anslutning till småhus. Med den pågående energiomställningen använder nästan alla nya kraftverk förnybara energikällor.

Småskalig elproduktion ansluts oftast via elanslutningen på kundens nuvarande elförbrukningsställe. Anläggningsleverantören dimensionerar, skaffar och installerar produktionsanläggningen. Anläggningen får tas i bruk först efter att Caruna gett inkopplingstillstånd för den.

Producerad elenergi mäts med samma elmätare som förbrukningsställets förbrukning och den producerade energin dras av från förbrukad energi i samma tidsperiod.

Även om du inte förbrukar all den el du producerar har du nytta av kraftverket.  Efter nettoberäkning kan du sälja energin från din produktion till en elförsäljare som du själv väljer. För att göra detta behöver du ett avtal om försäljning av överskottsproduktion, och detta är också en förutsättning för att få ett inkopplingstillstånd. Ett avtal krävs även om anläggningen är dimensionerad för att maximera användningen av den producerade elenergin för din fastighets elförbrukning.

För produktionsanläggningar som är direkt anslutna till en inverter (solpaneler, små vindkraftverk, ackumulatorer etc.) bestäms den maximala uteffekten av inverterns nominella effekt (kW/kVA) eller den kombinerade nominella effekten av flera invertrar (kW/kVA). 

Så här fortskrider anslutning av en produktionsanläggning till en befintlig anslutning

1

Kontakta först din anläggningsleverantör för att ta reda på vilken storlek på produktionsanläggningen som passar dina behov

Anläggningsleverantören dimensionerar och utformar den lämpligaste produktionsanläggningen för att uppfylla dina behov. 

2

Säkerställ anslutbarheten hos vår kundtjänst innan du skaffar en produktionsanläggning på över 10 kW

Sol- och vindkraftverk med en effekt på högst 10 kW kan alltid anslutas till Carunas nät då säkringar på 3x16A eller större används. Om förbrukningsställets säkringsstorlek eller nätapparaturen är 1-fasig får anläggningens effekt vara högst 3,7 kW.

Förutom kraften i elnätet påverkas anslutningsgranskningen även av förbrukningsställets säkringsstorlek och anslutningsrätt för anläggningar på över 10 kW. Produktionseffekten begränsas av säkringsstorleken vid förbrukningsstället och den högsta tillåtna säkringsstorleken för anslutningen enligt anslutningsrätten. Förbrukningsställets säkringsstorlek måste förstoras om produktionsanläggningens effekt överskrider den toppeffekt som motsvarar säkringsstorleken för förbrukningsstället. Om anläggningens effekt överskrider den maximala produktionseffekten för anslutningsrätten måste dessutom ett anslutningsavtal om produktion ingås innan anläggningen tas i bruk, utöver förstoringen av säkringen.

Det går snabbare att kontrollera anslutningsmöjligheterna när du har räknat ut storleken på produktionsanläggningen i förväg.

3

Elmontören skickar anläggningsuppgifterna till Caruna

Anläggningsleverantören ska se till att de tekniska kraven som Caruna förutsätter för produktionsanläggningar uppfylls.

Vi kontrollerar produktionsanläggningens uppgifter med den blanketten för allmänna uppgifter. Vår kundtjänst kommer att använda uppgifterna för att skapa ett eget förbrukningsställe för din produktion intill ditt förbrukningsställe. Vi aktiverar sedan dubbelriktad mätning för elmätaren.

4

Vi ger dig ett förbrukningsställenummer för produktion för att ingå ett avtal om köp av överskottsel

Kontakta önskat elförsäljningsbolag och slut avtal om försäljning av överskottsel. Avtalets startdatum bör vara det datum då anläggningen installeras eller några dagar tidigare. På så sätt har du störst chans att få ett inkopplingstillstånd så att du kan börja använda anläggningen från och med installationsdagen.

Bolag som köper el från småskalig produktion hittar du t.ex. på Energimyndighetens tjänst sahkonhinta.fi.

5

Du får inkopplingstillståndet för produktionsanläggningen som textmeddelande

Du får ett inkopplingstillstånd så snart den elförsäljare som du valt har meddelat oss om avtalet om överskottsköp av el.

Ta inte din produktionsanläggning i bruk förrän du har fått ett inkopplingstillstånd från oss! Kontakta din elförsäljare god tid i förväg för att få ett inkopplingstillstånd för anläggningen vid önskad tidpunkt.

6

Följ mängden överskottsel som du har överfört till distributionsnätet i energiuppföljningen

I Caruna+ energiuppföljning kan du se den information som elmätaren registrerar, dvs. total överföring, fakturerbar förbrukning, överskottsproduktion, produktion som ska krediteras och produktion som ska säljas.

Caruna får inte uppgifter om vad som händer i din fastighet före elmätaren. Detta inkluderar den mängd el som producerats med solpaneler totalt och hur stor andel producerad el som du använt i din fastighet.

Läs mer om energiuppföljning och nettoberäkning av produktion

Kontrollera den största möjliga produktionseffekten för säkringsstorleken för förbrukningsstället och säkringsstorleken för anslutningens anslutningsrätt i tabellen. 

Om du inte vet vilken anslutningsrätt din anslutning har kan du kontrollera det i Caruna+. Om uppgifterna i ditt anslutningsavtal inte syns i vår tjänst är det möjligt att ägaren till elanslutningen inte har uppdaterats till Caruna, till exempel i samband med en fastighetsaffär. Om anslutningen borde vara i din ägo kan du använda ägarbytesblanketten för att uppdatera elanslutningen till ditt namn.

Uppdatera ägare till en anslutning

Oavsett anslutningens säkringsstorlek måste Caruna kontrollera anslutbarheten för alla produktionsanläggningar över 10 kW innan anläggningen skaffas.

SäkringsstorlekStörsta produktionseffekt (kW tai kVA)
3x16 A11
3x25 A17
3x35 A24
3x50 A34
3x63 A43
3x80 A55
3x100 A69
3x125 A86
3x160 A110
3x200 A138
3x250 A173

Vanliga frågor

Måste alla produktionsanläggningar anmälas till Caruna?

Uppgifter om alla produktionsanläggningar som kan leverera el till elnätet och som ska anslutas till Carunas nät ska anges med blanketten för allmänna uppgifter. Förutom solpaneler ingår även dubbelriktade laddställen för bilar, batterier och små vindkraftverk. Din elentreprenör fyller i blanketten för allmänna uppgifter på Carunas webbplats.

Varför behöver jag ett avtal om försäljning av producerad el när jag förbrukar all el själv?

Även då din produktionsanläggning är dimensionerad för att använda större delen av produktionen för din förbrukning kan den producerade elenergin tillfälligt överstiga din egenförbrukning, varvid överproduktionen matas in i Carunas nät. Det här är vanligt på t.ex. solkraftverk, som har sin största produktion under sommarmånaderna, då förbrukningsstället ofta har en lägre konsumtion jämfört med uppvärmningsperioden.

Den småskaliga producenten ska ha en köpare till sin el. Du måste alltid sluta ett avtal enligt våra allmänna nättjänstvillkor även om det inte skulle bli någon överproduktion. Detta gäller även situationer där elförsäljarens avtal har upphört vid t.ex. flyttning eller försäljarbyte. Då måste ett nytt avtal för produktionens förbrukningsställe slutas med den utvalda elförsäljaren.

Se nättjänstvillkoren
Hur mycket debiterar ni för min producerade el?

När kraftverkets nominella produktionseffekt är högst 100 kW är den producerade elen befriad från elskatt och Caruna fakturerar inte för överskottsel som matas in i nätet. Till dessa räknas merparten av de konventionella solkraftverken för småhus och jordbruksfastigheter.

Om produktionen överskrider 100 kW debiterar vi för den överskottsel som matas till nätet enligt prislistan över nättjänst- och anslutningsavgifter för elproduktion.

Hur kan jag följa upp mängden producerad el?

När du har fått ditt inkopplingstillstånd kan du följa elförbrukningen och mängden överskottsel som produceras på Caruna+.

Du kan följa den solpanelernas bruttoproduktion från solpanelinverterns display eller från din anläggningsleverantörs tjänst.

Läs mer om energiuppföljning
Hur mäts den producerade elen?

Caruna svarar för mätning av förbrukad el och el som matats in i nätet. Dessa mäts via samma elmätare. Vi mäter den förbrukade och producerade elenergin som ett timmedelvärde. Nettoberäkning av produktion och förbrukning hanteras i datahub-tjänsten som upprätthålls av Fingrid.

Nästan alla Carunas elmätare kan fjärraktiveras som dubbelriktade utan att byta mätare. Aktiveringen sker i samband med behandlingen av den blanketten för allmänna uppgifter för produktion som fås från din elentreprenör. Om vi behöver byta ut mätaren kontaktar vi dig separat. Vi levererar mätdata genom datahub till ditt elförsäljningsbolag, som köper den överproduktion som matas in i Carunas nät.

Hur säkerställer jag att min produktion omfattas av nettoberäkningen?

Alla anläggningar på mindre än 100 kW omfattas automatiskt av nettoberäkning när ett inkopplingstillstånd har beviljats.

Hur ska jag dimensionera produktionsanläggningen för att få en lönsam produktion?

Dimensioneringen av produktionsanläggningen är beroende av flera faktorer såsom nuvarande elförbrukning och konsumtionsprofil (bl.a. uppvärmningssätt och laddning av elbil), läge och din budget.

Påverkande faktorer för solkraftverk är t.ex. takets areal, väderstreck och eventuell skuggning. En sakkunnig anläggningsleverantör eller elentreprenör kan ge dig vägledning för en ideal dimensionering av kraftverket.

Vad bestämmer produktionsanläggningens toppeffekt?

Produktionsanläggningens toppeffekt fastställs utifrån anläggningens tekniska egenskaper, som bestämmer den största möjliga produktionseffekten. Till exempel bestäms den nominella produktionseffekten för ett solkraftverk av data från invertern. Effektenheten kan vara kW (kilowatt) eller kVA (kilovoltampere), som i detta fall är lika stora.

Hurdan ersättning får jag för min producerade el och lönar det sig att sälja den?

Ersättningsbeloppet beror på ditt avtal och vilka tjänster elförsäljaren erbjuder. Du får klarhet om ersättningsbeloppen när du begär offerter från olika elförsäljare. Du kan konkurrensutsätta ditt avtal i t.ex. Energimyndighetens tjänst sahkonhinta.fi.

Vilka tillstånd krävs det för att installera ett kraftverk?

En del kommuner kan kräva åtgärdstillstånd för t.ex. installation av solpaneler. Kontrollera situationen i din kommun med den lokala byggnadstillsynen. 

Caruna ger tillstånd att ta i bruk produktionsanläggningen när din elentreprenör har lämnat uppgifterna om anläggningen till oss med blanketten för allmänna uppgifter och du slutit ett avtal om överskottsel med ditt elförsäljningsbolag. Om vi inte direkt kan ge inkopplingstillstånd för produktionsanläggningen kommer du att kontaktas av oss.

Vilka krav ställs på frånskiljningsbrytare?

Din produktionsanläggning ska kunna frånskiljas från elnätet av Carunas elmontör t.ex. vid reparation av fel. Då används en frånskiljningsbrytare, som monteras på en åtkomlig plats t.ex. byggnadens yttervägg eller annan åtkomlig plats. Om frånskiljningsbrytaren finns i ett låst utrymme såsom fastighetens tekniska utrymme ska du ordna tillträde dit enligt våra anvisningar.

Jag bor i ett husbolag eller parhus, kan jag bli en småskalig producent?

Husbolag skaffar oftast en gemensam produktionsanläggning, som kopplas till fastighetselmätaren. Kraftverk kan också vara bostadsspecifika, om det i t.ex. ett radhus eller fristående hus får installeras solpaneler på taket och husbolaget har beviljat tillstånd för installationen. I parhus ska du också komma överens med din granne. Separata kraftverk kan skaffas för båda bostäderna. 

Vid dimensionering av kraftverk till husbolag och parhus ska man beakta att effekten från kraftverk på olika förbrukningsställen räknas samman, även olika produktionsformer såsom sol- och vindkraft, eftersom de fysiskt finns bakom samma elanslutning. Säkerställ anslutbarheten hos Carunas kundtjänst via chatten.

Jag bygger ut mitt kraftverk, hur anmäler jag detta?

Om kraftverkets effekt eller tekniska utformning ändras ska din elentreprenör anmäla ändringarna på blanketten för allmänna uppgifter. Vi kontrollerar anläggningens anslutbarhet på grundval av den förändrade produktionseffekten.

Exempel: solkraftverkets nuvarande inverter, med en liten effekt på 3 kW, byts ut mot en större 10 kW inverter. Vi kontrollerar anslutbarheten enligt tekniska data för den nya invertern.

Exempel: ett solkraftverk med 15 kW effekt installeras i anslutning till ett litet 3 kW vindkraftverk. Vi kontrollerar anslutbarheten enligt deras sammanlagda produktionseffekt 18 kW.

Om den nya produktionseffekten är större än 10 kW, se till att i god tid säkerställa produktionsanläggningens anslutbarhet hos oss.

Får jag placera ett kraftverk utanför fastigheten och använda elen på det nuvarande förbrukningsstället?

Du kan placera kraftverket på en annan fastighet än det anslutna förbrukningsstället (t.ex. småhus eller industrihall). Fastigheterna kan ha olika ägare och behöver inte vara geografiskt förbundna. 

Placeringen av kraftverket ska ha markägarens tillstånd samt behövliga tillstånd från myndigheterna och kommunen. Du ansvarar för byggandet av anslutningskabeln mellan produktionsanläggningen och förbrukningsställets elcentral.

Kan mitt kraftverk producera el då det blir strömavbrott?

Nej. Med tanke på elsäkerheten kopplas kraftverket automatiskt bort vid elavbrott och kopplas på igen så fort det är över.

Om en ackumulator har anslutits till kraftverket kan du använda el som lagrats i ackumulatorn när det är fel på elnätet. Säkerställ det tekniska utförandet hos din anläggningsleverantör eller elentreprenör.

Mer information om reservkraft hittar du i våra anvisningar
Kan elproduktionen överlåtas till en ny ägare t.ex. vid flyttning?

Kraftverket är oftast en lönsam investering som ökar fastighetens värde. Vid försäljning av fastigheten är det bra att berätta om kraftverket för potentiella köpare, t.ex. då du har solpaneler på taket.

När fastighetsköpet är klart tar den nya ägaren över elanslutningen i sitt namn och sluter avtal med önskat elförsäljningsbolag för både förbruknings- och produktionsstället, och därmed kan köparen nyttja den producerade elenergin. Detta gör det möjligt för köparen att dra nytta av den producerade elenergin.

Jag ska sluta producera el med min anläggning, hur anmäler jag detta?

Anmäl om rivning av produktionsanläggningens till vår kundtjänst via chatten. Vi tar bort anläggningsuppgifterna från förbrukningsstället och avslutar avtalet för produktionens förbrukningsställe, vilket även din elförsäljare får ett meddelande om.

Om produktionsanläggningen upphör i samband med rivning kan ändringen ske i samband med underhåll eller uppsägning av elanslutningen. Produktionsställets avtal kan avslutas samma dag som vår elmontör demonterat elmätaren. Därefter avregistreras produktionsställets anläggningsuppgifter.

Min produktionsanläggning har en effekt som överskrider toppeffekten för min anslutningsrätt. Kan anläggningen anslutas till nätet?

Om toppeffekten som en produktionsanläggning levererar till nätet begränsas av ett separat intelligent styrsystem kan nätanslutning övervägas på grundval av den begränsade produktionseffekten. Detta kan vara användbart till exempel när det finns flera olika produktionsformer. Utan begränsning får produktionseffekten inte överstiga den effekt som motsvarar anslutningens huvudsäkringsstorlek.

Är kraftverk elskattskyldiga?

Elproducenterna indelas i tre grupper efter skyldighet att betala elskatt:

Produktionseffekt högst 100 kVA

Småskaliga producenter är inte skyldiga att betala elskatt. De behöver inte registrera sig som skattskyldiga eller lämna skattedeklarationer för egen elproduktion.

Produktionseffekt över 100 kVA, producerad elenergi högst 800 000 kWh per år

Elproducenten ska registrera sig som elskattskyldig hos Skatteförvaltningen. Elproducenten lämnar skattedeklaration en gång per år för tillsyn av den föreskrivna årsproduktionsgränsen.

Produktionseffekt över 100 kVA, producerad elenergi över 800 000 kWh per år

Elproducenten ska registrera sig som elskattskyldig hos Skatteförvaltningen. Elproducenten lämnar skattedeklaration en gång i månaden oberoende av om kraftverket matar in elenergi i elnätet eller inte. El från kraftverket för dess egenförbrukning är befriad från elskatt.