Anslutning av produktionsanläggning till elnätet

Anslutning av småskalig produktion till Carunas elnät sker antingen via det nuvarande förbrukningsstället eller en ny produktionsanslutning.

Småskalig elproduktion ansluts oftast via kundens nuvarande förbrukningsställe. Producerad elenergi mäts med samma elmätare och den producerade energin dras av från förbrukad energi i samma tidsperiod.  

All producerad elenergi kan oftast inte konsumeras för eget bruk i samma tidsperiod, varvid det uppstår överskottsel. Du kan sälja överskottselen till önskat elförsäljningsbolag. Du måste ha ett avtal om försäljning av överskottsel så att vi kan ge inkopplingstillstånd för din anläggning. Detta gäller även om den är optimalt dimensionerad.  

Anläggningsleverantörer och elentreprenörer kan vägleda dig i anskaffningen av rätt produktionsanläggning och beakta kraven på bl.a. frånskiljning av anläggningen. Produktionsanläggningen kan anslutas till nätet endast med ett av Caruna beviljat inkopplingstillstånd.

Så här får du inkopplingstillstånd för produktionsanläggningen

 1. Kontakta din anläggningsleverantör.
 2. Säkerställ anslutbarheten hos vår kundtjänst innan du skaffar en anläggning över 10 kW.
 3. Montören av produktionsanläggningen skickar anläggningsuppgifterna till Caruna.
 4. Vi kontrollerar anmälda uppgifter och skickar ett förbrukningsställenummer, som du behöver för att sluta avtal om överskottselen.
 5. Kontakta önskat elförsäljningsbolag och slut avtal om överskottsel. Bolag som köper el från småskalig produktion hittar du t.ex. på Energimyndighetens tjänst sahkonhinta.fi.
 6. Elförsäljaren meddelar oss om avtalet, varefter vi meddelar dig om inkopplingstillståndet för anläggningen. Du får också en bekräftelse på elnätsavtalet för produktionen.
 7. Mängden överskottsel som överförs till distributionsnätet kan följas upp med produktionsställets nummer i energiuppföljningen på Caruna+. 

Sol- och vindkraftverk med en effekt på högst 10 kW kan alltid anslutas till Carunas nät då 3x16 ampere säkringar eller större används.

Om förbrukningsställets säkringsstorlek eller nätenheten har 1 effekt får den anslutna effekten vara högst 3,7 kW.

Förutom produktionseffekten begränsas anslutbarheten av förbrukningsställets säkringsstorlek och motsvarande maximal produktionseffekt. I tabellen nedan ser du hur den maximala produktionseffekten motsvarar abonnentens säkringsstorlek.

Exempel: ditt planerade solkraftverk har en effekt på 6 kW och säkringarna är 3x25 ampere - produktionsanläggningen ansluts till Carunas nät.

Kontrollera anslutbarheten hos vår kundtjänst innan du beslutar att skaffa kraftverket, om anläggningens effekt överstiger 10 kW. 

Anslutningens säkringsstorlekMaximal produktionseffekt (kW eller kVA)
3x16 A11
3x25 A17
3x35 A24
3x50 A35
3x63 A44
3x80 A55
3x100 A69
3x125 A87
3x160A111
3x200 A139
3x250 A173

Produktionsanslutning

Om du tänker sälja producerad elenergi på marknaden eller ökar förbrukningsställets säkringsstorlek av produktionsskäl kan det bli fråga om en produktionsanslutning. Produktionsanslutningen är en elanslutning främst för produktion av el till marknaden där även annan förbrukning än produktionens täcks med egen produktion.

Exempel: Du planerar för markanlagda solpaneler på ditt skifte utan annan förbrukning eller liten förbrukning utöver solkraftverkets dimensionerade produktion av elenergi.

Då det är en ny produktionsanslutning kartlägger vi anslutningspunkten till befintligt nät eller bygger en ny anslutningspunkt fram till tomtgränsen. Anslutningens leveranstid blir då minst två månader. Du svarar för elektrifiering av tomten från den avtalade anslutningspunkten (detta inkluderar anslutningskabel, huvudcentral och huvudsäkringar såsom i nya förbrukningsanslutningar).

Produktionsanslutningar med en effekt under 2 MW har inte någon kapacitetsreserveringsavgift, m.a.o. bestäms anslutningsavgiften enligt de direkta nätbyggnadskostnaderna. Om det finns annan förbrukning av el utöver produktionens behov bestäms anslutningsavgiften enligt förbrukningens säkringsstorlek.

Kraftverk med en effekt på högst 300 kW kan anslutas till Carunas lågspänningsnät (0,4 kV). Då installerar vi mätningen i kundens mätarcentral. Större kraftverk ansluts till mellanspänningsnätet (20 kV). Då bygger vi en kopplingsstation vid tomtgränsen dit kundens transformatorstation ansluts med inmatning. Mätningen och mättransformatorerna levereras för Carunas räkning till kopplingsstationens mätarfack.

Beroende på eventuell nätbyggnad kan leveransen av en produktionsanslutning ta flera månader. Fråga vår kundtjänst om produktionsanslutningens anslutbarhet i god tid via chatten!

För kartläggning av produktionsanslutningen ber vi dig lämna följande uppgifter:

 1. Produktionsform, t.ex. sol, vind, biogas
 2. Planerad produktionseffekt och eventuellt expansionsutrymme inom fem år
 3. Översiktskarta som visar produktionsanläggningens läge på fastigheten
 4. Abonnentens namn och kontaktuppgifter
 5. Övriga tekniska dokument som klarlägger anslutbarheten bl.a. avseende skydd 

Professionell elproduktion - produktionseffekt över 2 MVA

Stora kraftverk producerar elenergi för den finska elmarknaden.  Exempel på kraftverk är stora vind- och solparker, synkronmaskiner och i framtiden ellager.  

Anslutning av en produktionsanläggning till elnätet kräver utredning i varje enskilt fall. Kundens företrädare ska kontakta våra experter i god tid så att förutsättningarna för anslutning av anläggningen kan kartläggas. Anslutna kraftverk ska uppfylla Fingrids systemtekniska krav, kraftverk (VJV) och ellager (SJV).

Nätbygget kan ta från ett halvår till flera år. Byggtiden beror på projektets omfattning, geografiskt läge och elnätets kapacitet.

Om anläggningen inte kan anslutas med önskad effekt kan vi föreslå anslutning med lägre kapacitet eller kartlägga en alternativ anslutningspunkt.

Anslutningen prissätts enligt kostnaderna för nätbygget och kapacitetsreservationsavgiften.

PDF: Prislista över nättjänst och anslutningsavgifter för elproduktion i distributionsnätet 1.1.2022  >

Produktionsanläggningar med effekten 2–5 MVA ansluts till Carunas mellanspänningsnät. Då bygger vi typiskt en kundkopplingsstation vid tomtgränsen dit kundens anslutningsledning kan kopplas med inmatning. Carunas kopplingsstation har ett fjärrstyrt brytarfack utrustat med energimätning och skydd för kundens anslutning.

Produktionsanläggningar över 5 MVA kopplas oftast med egen anslutningskabel till ett eget 20 kV brytarfack som byggs på Carunas nätstation eller till ett 110 kV högspänningsnät.  

För kartläggning av anslutningen behöver vi åtminstone följande uppgifter:

 • Planerat produktionssätt
 • Planerad produktionseffekt och eventuell stegvis effektökning inom fem år
 • Finns det behov av dubblerad anslutning
 • Översiktskartor för investeringens potentiella lägen som visar den planerade platsen för kundens anläggning på fastigheten
 • Abonnentens namn och kontaktuppgifter
 • Tilläggsuppgifter om investeringens tidsplan, planläggning och tillståndsfrågor som rör projektet

Du kan lämna ovannämnda uppgifter till Carunas entreprenörstjänst eller nyckelkundsteam.

Anslutna produktionsanläggningar och ellager ska uppfylla Fingrids vid var tid fastställda systemtekniska krav (VJV och SJV), som bestäms av kraftverkets och ellagrets typ A, B, C eller D.

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 (Fingrid, in Finnish)  >

Sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset SJV2019 (Fingrid, in Finnish)  >

Elskattskyldighet för kraftverk

Elproducenterna indelas i tre grupper efter skyldighet att betala elskatt:

Produktionseffekt högst 100 kVA

Småskaliga producenter är inte skyldiga att betala elskatt. De behöver inte registrera sig som skattskyldiga eller lämna skattedeklarationer för egen elproduktion.  

Produktionseffekt över 100 kVA, producerad elenergi högst 800 000 kWh per år

Elproducenten ska registrera sig som elskattskyldig hos Skatteförvaltningen. Elproducenten lämnar skattedeklaration en gång per år för tillsyn av den föreskrivna årsproduktionsgränsen.  

Produktionseffekt över 100 kVA, producerad elenergi över 800 000 kWh per år

Elproducenten ska registrera sig som elskattskyldig hos Skatteförvaltningen. Elproducenten lämnar skattedeklaration en gång i månaden oberoende av om kraftverket matar in elenergi i nätet eller inte. El från kraftverket för dess egen förbrukning är befriad från elskatt.