Energisammanslutningar

Husbolag får större möjligheter till egen mångsidig elproduktion genom att bilda en energisammanslutning. Tidigare kunde ett husbolags egna kraftverk, t.ex. solpaneler, endast användas för behovet av fastighetsel, men genom att skapa en energisammanslutning kan den producerade elen användas även för lägenheter och kommersiella lokaler. Energisammanslutningen är en avgiftsfri tjänst för dess medlemmar.

Vanligtvis installeras solpanelerna i ett husbolag på den plats där fastigheten används. Nyttan med solpaneler som installeras i husbolag beror dock alltid på förhållandet mellan antalet paneler och objektets elförbrukning. Den största nyttan fås om elförbrukningen maximeras sommartid och mitt på dagen. Det ekonomiskt lönsammaste alternativet är att dimensionera kraftverket på så sätt att produktionen för eget bruk maximeras.

Energisammanslutningen kommer till exempel att öka tillgången på solel, öka det optimala antalet solpaneler, minska behovet av att köpa så mycket el utifrån, göra investeringskostnaden för solpaneler relativt sett billigare och minska anläggningens återbetalningstid. Husbolaget använder också klimatvänlig energi, och bostädernas värde ökar tack vare hållbara energilösningar.

En energisammanslutning kan endast ha förbrukningsställen med samma elanslutning och den totala nominella effekten måste vara mindre än 1 MVA.

En energisammanslutning behöver dock inte vara ett husbolag, utan kan också inrättas av vilken som helst småproducent som har flera förbrukningsställen på sin elanslutning. Dessa van vara exempelvis köpcentrum, campusområden och lantbruksfastigheter.

Förvärv av en produktionsanläggning för ett husbolag och åtgärder för att inrätta en energisammanslutning

1

Uppskatta storleken på panelerna, avkastningen på investeringen och kostnaden för projektet

Med Carunas solpanelskalkylator kan du beräkna den potentiella avkastningen av solpaneler för husbolaget. Kalkylatorn hämtar uppgifter om husbolagets faktiska elförbrukning och du kan se hur stor del av förbrukningen som kan täckas av solel. Du kan uppskatta priset och den optimala storleken på ett projekt för ert objekt.

Öppna kalkylatorn
2

Gör en kartläggning

Välj en konsult eller en elplanerare för att utföra kartläggningen. Elplaneraren hjälper till att bestämma den optimala storleken på det panelsystem som ska köpas, förbereda materialet för anbudsförfarande för inköp och installation av solpanelerna och undersöka eventuella kopplingar till andra projekt eller behov hos husbolaget. Anslutningen av produktionsanläggningar över 10 kW måste bekräftas i förväg med Caruna.

3

Konkurrensutsätt panelleverantörerna

Be panelleverantörerna om anbud för installation av anläggningen. Ett noggrant kartläggningsarbete säkerställer att anbuden är jämförbara.

4

Bolagsstämmans beslut

Besluta om köpet av systemet vid bolagsstämman. Bolagsstämman beslutar också om inrättandet av en energisammanslutning och om fördelningen av den producerade energin mellan lägenheterna.

5

Styrelsen/disponenten beställer installationen av produktionsanläggningen

Beställ installationen av produktionsanläggningen från valfri leverantör.

6

Entreprenören installerar kraftverket och meddelar Caruna om detta

Den elentreprenör som installerar produktionsanläggningen ska meddela Caruna om uppgifterna om den anläggning som ska installeras med blanketten för allmänna uppgifter för produktion och installerar produktionsanläggningen.

7

Disponenten sluter avtal med ett elförsäljningsbolag om försäljningen av överskottsel

Caruna kommer att tillhandahålla objektets förbrukningsställenummer för produktion för avtalsändamål när elentrepenören har lämnat anläggningens uppgifter med blanketten för allmänna uppgifter och installationen har befunnits vara förenlig med kraven.

8

Caruna ger inkopplingstillstånd, varefter kraftverket kan tas i bruk

Caruna utfärdar ett inkopplingstillstånd för en produktionsanläggning när ett avtal om försäljning av överskottsel har ingåtts med en elförsäljare och elförsäljaren har underrättat Caruna om det ingångna avtalet.

9

Husbolagets representant registrerar energisammanslutningen i Carunas nättjänst

På Carunas webbplats ska man göra en anmälan om inrättandet av en energisammanslutning, om fördelningssätt och om distributionsandelar. I en SMB-energigemenskap inrättas ett produktionsförbrukningsställe för varje medlem per lägenhet så att ett avtal kan ingås med elförsäljaren för att köpa överskottsproduktion. En sammanslutning av SMB-typ kan bildas när alla avtal för anläggningarna är klara. Energisammanslutningen kommer automatiskt att inleda sin verksamhet 14 dagar efter det att den har bildats.

Gå till inrättade av en energisammanslutning

Krediteringsberäkning

Krediteringsberäkning är ett virtuellt mätningssystem som beräknar och fördelar produktionen från ett kraftverk i en energisammanslutning. Krediteringsberäkning förutsätter inte nya elmätare för energisammanslutningens medlemmar.

Krediteringsberäkningen kan genomföras på två olika sätt. I båda fallen fördelas överskottsproduktionen från fastigheten till lägenheterna i enlighet med de fördelningsförhållanden som fastställts av energisammanslutningen, vanligen i proportion till de bolagsvederlag som delägarna betalat. Om fördelningsandelarna följer en annan princip måste detta anges i bolagsordningen.

Alternativ 1 (SMA): Husbolaget säljer outnyttjad produktion

  • Om en lägenhet inte kan använda all den produktion som tilldelats den, överförs den outnyttjade produktionen till husbolaget, som säljer den vidare till ett elbolag efter eget val. Detta kan till exempel vara fallet en solig sommardag när elförbrukningen i lägenheten är låg.

Alternativ 2 (SMB): Lägenheterna säljer sin outnyttjade produktion i enlighet med de överenskomna fördelningsproportionerna

  • Om en lägenhet inte kan använda hela den produktion som tilldelats den, överförs den outnyttjade produktionen till husbolaget, som säljer den vidare till ett elbolag efter eget val. Därför måste varje medlem i en energisammanslutning ingå ett individuellt avtal om försäljning av överskottsel med valfri säljare.
  • Om strömmen bryts från en av lägenheterna i energisammanslutningen förs andelen till husbolaget för att säljas.

För båda fördelningssätten nettoberäknas först produktion och förbrukning i förbrukningsstället för produktionsanläggningar på upp till 100 kW på timbasis i det förbrukningsställe där produktionsanläggningen är belägen. Eventuell överskottsproduktion som återstår efter nettoberäkningen kommer att fördelas mellan medlemmarna i energisammanslutningen i enlighet med de fördelningsandelar som energisammanslutningen fastställt. Produktionen och förbrukningen vid förbrukningsstället som distribueras till medlemmarna i energisammanslutningen nettoberäknas också på timbasis. Om det finns överskottsproduktion överförs den till försäljning enligt den valda modellen.

Exempel på nyttan av energisammanslutningar

Ett radhusbolag i södra Finland har 30 lägenheter och förbrukar totalt ca 100 MWh el per år. Fastighetselen förbrukar årligen ca 15 MWh och för uppvärmningen används fjärrvärme. Fjärrvärme är inte den mest optimala uppvärmningsformen med tanke på solenergi eftersom fastighetselens andel blir liten och bostäderna står för en större del av elförbrukningen.

Radhusbolag har ändå nytta av energisammanslutningen trots fjärrvärme. Den optimala storleken på dimensionerade solpaneler tredubblades och inbesparingen av både fastighets- och lägenhetsel ökade. Dessutom finns det betydligt mindre överskottsel till försäljning än tidigare.

Trots den optimala dimensioneringen motsvarar elförbrukningen inte alltid produktionen från solpanelerna, framförallt sommartid. Då köper elförsäljningsbolaget överproduktionen som matas in i nätet.

I fjärrvärmehus är det överlag svårt att göra solpanelerna ekonomiskt lönsamma, men krediteringsberäkningen för en energisammanslutning förändrar bilden helt.

Nyttan av solpaneler som endast dimensionerats för fastighetselNyttan av solpaneler som dimensionerats för all elförbrukning i husbolaget (energisammanslutning)
Panelsystemets optimala storlek 5 kWpPanelsystemets optimala storlek 15 kWp
Prisklass 7 000 €Prisklass 18 000 €
Fastighetsel, besparing 20 % (300 €/år)Fastighetsel, besparing 30 % (500 €/år)
Lägenhetsel, besparing 0Lägenhetsel, besparing 10 % (1 100 €/år)
Överskottsel till försäljning 40 % (50 €/år)Överskottsel till försäljning 10 % (50 €/år)
Återbetalningstid 27 årÅterbetalningstid 14 år
Avkastning på investeringen 3 %Avkastning på investeringen 8 %

Vanliga frågor

Finns det en kostnad för energisammanslutningen eller för att inrätta den?

Nej, det gör det inte. Energisammanslutning är en gratis tjänst som Caruna erbjuder sina kunder.

Kan jag ge den oanvända överskottselen till min granne?

Om hyresgästen inte kan använda kraftverkets produktion säljs den till ett elbolag som husbolaget eller lägenheten väljer. Överskottsel kan inte skänkas eller säljas till en granne. 

Hur mycket kommer den optimala effekten av solpaneler att öka om vi ansluter oss till energisammanslutningen?

Med hjälp av energisammanslutningen kan husbolaget också börja producera el för de boendes behov. Ekvationen är inte en ren addition utan beror till stor del på fördelningen av energibehovet över tiden. 

I allmänhet är fastigheternas elbehov ganska jämn under hela dagen, och de boendes elbehov är koncentrerad till morgonen och kvällen. Beräkningen bör göras på grundval av det totala nya behovet. 

Om det finns många lägenheter i ett husbolag kan ökningen lätt bli tre gånger så stor, eller till och med mycket större. 

Betyder energisammanslutningen att husbolaget behöver nya mätare?

Energisammanslutning är en tjänst som Caruna erbjuder sina kunder, där el distribueras med hjälp av krediteringsberäkning. Krediteringsberäkningen är virtuell mätning, så det behövs inga tekniska ändringar för att beräkna och fördela solpanelernas produktion i husbolaget: inga nya mätare och inga ändringar i befintliga mätare. 

Kan ett husbolag få bidrag för ett energiprojekt?

Det lönar sig att ansöka om bidrag, särskilt om flera åtgärder (t.ex. övergång till jordvärme och installation av laddningsstolpar och solpaneler) förbättrar husbolagets energieffektivitet (E-värde).

Caruna vill medverka i kampen mot klimatförändringens och främja möjligheten för sina kunder att göra klimatåtgärder på ett enkelt och smidigt sätt. Exempel på detta är att uppmuntra produktion av solenergi och användning av elbilar. 

Måste ett husbolag betala mervärdesskatt på den el det säljer?

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsavgörande (HFD:2021:20) slagit fast att en liten och tillfällig försäljning av överskottsproduktion inte ger upphov till skyldighet att betala mervärdesskatt.

När systemet är dimensionerat för att producera el i första hand för husbolagets och de boendes bruk, är detta väl uppnått. Försäljning av överskottsproduktion under soliga timmar och timmar med låg förbrukning är normalt i ett rätt dimensionerat system. 

Vad händer om husbolaget inte grundar en energisammanslutning?

Under sommarens soliga timmar kan även ett litet antal paneler lätt producera mer el än vad som kan användas för fastighetens gemensamma tekniska behov och belysning. I så fall säljs överskottet från fastigheten till elförsäljaren – i stället för att användas av energisammanslutningen för de boendes egen elförbrukning. Det bästa värdet för pengarna uppnås dock genom att en så stor del av produktionen som möjligt används för egenförbrukning.