Produktionsalternativ, nettoberäkning och tekniska lösningar

Småskalig produktion med solpaneler

Merparten av de små kraftverk som är anslutna till Carunas distributionsnät använder solenergi från solpaneler. De flesta solkraftverken finns i anslutning till småhus eller gårdsbyggnader med flera takmonterade solpaneler. 

Ett solkraftverk består av flera solpaneler vars sammanlagda paneleffekt helst ska ligga ganska nära nätenhetens (inverterns) nominella effekt, som bestämmer den största möjliga produktionseffekten.  

Om den sammanlagda paneleffekten t.ex. är 13,24 kW och inverterns effekt 12 kW blir den största möjliga produktionseffekten 12 kW.

Solpanelerna kan täcka elbehov på den egna fastigheten

Den el som solpanelerna producerar kan täcka allt från en liten del till en betydande del av fastighetens elförbrukning. Solenergi kan också användas till laddning av elbilar.  

Med tanke på lönsamheten är det väsentligt att solpanelerna är rätt dimensionerade och att produktionen från solcellerna och den egna elförbrukningen sammanfaller så bra som möjligt.  

Rätt dimensionerade solkraftverk i södra Finland kan producera lika mycket elenergi som motsvarande i norra Tyskland och långt från dessa värden hamnar inte heller nordligare Finland. Under årets mörkaste månader hinner solcellerna producera el endast stundvis, men verkningsgraden är dock bättre i svalare luft.  

Solpaneler behöver mycket lite underhåll och ökar oftast fastighetens värde. Numera är återbetalningstiden för solkraftverk 10-15 år beroende på kundens egen förbrukning och solpanelernas dimensionering.

Maximera nyttan av solpanelerna genom Carunas tjänst för belastningsstyrning

Belastningsstyrning innebär att via elmätaren styra när värmen och varmvattenberedaren sätts på i hemmet. Tjänsten utnyttjas ofta av dem som köper börsel men är också ett ypperligt sätt för solpanelsägare att styra elanvändningen till dagtid. 

Det lönar sig att ha på varmvattenberedaren och annan värme eller kyla från en luftvärmepump under de soligaste timmarna på dagen när panelerna producerar el. Tjänsten kan också användas för tidsinställd laddning av en elbil. Med Caruna+-appen kan du ändra belastningsstyrningstiderna efter eget behov.

Småskalig produktion i annan form

Om du tänker producera egen el på annat sätt än med solpaneler, kontrollera då kraftverkets tekniska utförande hos vår kundtjänst. Ta dock allra först kontakt med din kraftverksleverantör eller elentreprenör och skaffa fram följande uppgifter: 

 • Produktionsform och nätanslutningssätt t.ex. inverterkopplat kraftverk 
 • Största möjliga produktionseffekt 
 • Tekniskt utförande av skydd t.ex. tillämplig standard 
 • Kraftverkets läge 

Du kan lämna uppgifterna till vår kundtjänst via chatten.

Tekniskt utförande av småskalig produktion

Kraftverk, t.ex. solpaneler, är oftast kopplade till elanslutningens huvudcentral via en nätenhet (inverter). Kraftverk av generatortyp såsom biogasanläggningar kan anslutas direkt till huvudcentralen via generatorn.  

Invertern omvandlar produktionens likström till växelström. I anslutning till den finns skyddsanordningar och i många fall även kundens användargränssnitt, som också ger möjlighet att följa upp mängden producerad energi. 

I småskalig produktion bestäms produktionseffekten utifrån kraftverkets tekniska data, för exempelvis solkraftverk enligt den nominella effekt som anges på invertern, t.ex. 8 kW. Enheten kan också vara kVA (kilovoltampere), som i detta sammanhang motsvarar en kilowatt (8 kW = 8 kVA). 

Mellan centralen och invertern finns en frånskiljningsbrytare för säker bortkoppling av kraftverket från elnätet. Frånskiljningsbrytaren installeras vanligtvis på byggnadens yttervägg eller något annat ställe dit Carunas montör har obehindrat tillträde.  

Eventuellt ellager (ackumulator) kan installeras mellan nätenheten och huvudcentralen. Elenergi från ackumulatorn kan användas vid lämplig tidpunkt och möjliggör drift av produktionsanläggningen även vid fel i distributionsnätet. Den som installerar produktionsanläggningen ska vara medveten om dess regelrätta användning som reservkraft. Mer vägledning finns i vår entreprenörsanvisning <tekstilinkki urakoitsijaohje/varavoima>.  

Den producerade och förbrukade elenergin mäts i förbrukningsställets huvudcentral eller undermätningscentral (t.ex. om fastigheten har flera elmätare). Den producerade elen fördelas för användning på fastigheten och/eller all eventuell överskottsel matas in i Carunas distributionsnät och elförsäljningsbolaget krediterar kunden för uppmätta kWh överskottsel.

Tekniska krav för småskaliga produktionsanläggningar

Småskaliga produktionsanläggningar ska följa standarden SFS-EN 50549-1. VDE-AR-N 4105 2018:11 godkänns tills vidare, men apparater som fungerar enligt standarden får inte anslutas till nätet efter 2022. 

Alla produktionsanläggningar över 0,8 kW ska följa dokumentet Fingridin Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018.

Sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset (Energiateollisuus, på finska)  >

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 (Fingrid, på finska)  >

Verkostosuositus "Mikrotuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon" (på finska)  >

Storleksklasser för småskalig produktion

Mikroproduktion - produktionseffekt högst 100 kW 

Merparten av de konventionella solkraftverken för småhus och lantbruk utgör mikroproduktion. De är oftast anslutbara inom förbrukningsställets befintliga säkringsstorlek och utan ändringar av distributionsnätet.  

Kunden debiteras inte för producerad överskottsel och man är inte skattskyldig för produktionsanläggningen oavsett om mikroproducenten använder elenergin själv eller säljer den på marknaden.  

Produktionsanläggningarna omfattas av nettoberäkningen och möjliggör bildande av energisammanslutningar, vilket vi berättar om i särskilda avsnitt. 

Småskalig produktion - produktionseffekt över 100 kW - 2 MW 

Större produktionseffekt kommer i fråga för t.ex. service-, affärs- och industrifastigheter samt större lantbruksobjekt. När du planerar en produktionsanläggning på över 100 kW se till att ta kontakt med vår kundtjänst i projektets inledningsfas via chatten så att vi kan utreda förutsättningarna för anslutning av anläggningen till elnätet. 

I produktionsanläggningar med en effekt över 50 kW krävs därtill ett centralt skydd och där får man inte använda ROCOF-skydd, som reagerar på frekvensändringshastigheten. Centralt skydd kan komma i fråga t.ex. då fler än en inverter används. 

Energi som produceras för elnätet debiteras enligt vår nättjänst- och anslutningsprislista.  

Elproducenten ska registrera sig som skattskyldig hos Skatteförvaltningen. Med en produktionseffekt över 100 kW är det inte möjligt att nettoberäkna uppmätt elenergi eller bilda en energisammanslutning.

Nettoberäkning i småskalig produktion - högst 100 kW produktionseffekt

När produktionen har anslutits vid ett befintligt förbrukningsställe mäts förbrukningen och produktionen med samma elmätare. Mätperioden är en timme och nettot av all elenergi som kunden producerar och förbrukar under samma timme beräknas. Nettoberäkning tillämpas när produktionsanläggningens effekt är högst 100 kW. Då fakturerar Caruna inte för överföring av producerad el till distributionsnätet, men mikroproducenten behöver ett avtal om försäljning av överproduktionen. 

Den oanvända överproduktion som överförts till distributionsnätet under timmen minskar mikroproducentens överföringsfaktura med lika mycket. 

 • Om produktionen av el är större än kundens förbrukning under samma timme, kommer elförsäljaren att kreditera kunden för den nettoberäknade överproduktionen 
 • Om förbrukningen är större än produktionen under samma timme ska kunden betala mellanskillnaden 

Alla mikroproducenter hos Caruna omfattas automatiskt av nettoberäkningen, och Carunas elmätare utjämnar mikroproduktionen och förbrukningen av el momentant mellan faserna. Utan nettoberäkning skulle både förbrukning och överproduktion kunna uppstå för samma timme, om deras tidpunkter inte möts. Med nettoberäkningen har mikroproducenternas ställning förbättrats ytterligare eftersom Caruna beräknar nettot av mikroproduktion och förbrukning för varje timme.  

Exempel på nettoberäkningens effekt för mikroproducenter 

 • Caruna överför 2 kWh el från distributionsnätet till producenten mellan kl. 12 och 13 
 • Mikroproducentens kraftverk producerar under samma tid 7 kWh 
 • Mikroproducenten använder själv 4 kWh av produktionen och 3 kWh överförs till Carunas distributionsnät via hemmets elmätare 
 • Caruna drar av överproduktionen på 3 kWh från de 2 kWh som överförts till producenten 
 • Mikroproducenten betalar ingenting för den el som överförts från distributionsnätet kl. 12–13. I stället krediteras producenten av elförsäljningsbolaget för den resterande överproduktionen på 1 kWh. 

Utan den timvisa nettoberäkningen skulle kunden samma timme betala för 2 kWh i elöverföringen och krediteras med 3 kWh av elförsäljningsbolaget för överproduktionen. Mest lönsamt är att man själv använder den el som produceras, vilket timvis nettoberäkning ger ännu bättre möjligheter till. 

Det kunden ser på Carunas överföringsfaktura är summan av fakturerbar förbrukning efter nettoberäkning. Den nettoberäknade elen har alltså redan dragits av från den mängd el som under samma timme överförts till mikroproducenten från Carunas distributionsnät. 

Nättjänsten Caruna+ ger tillgång till mångsidiga mätdata. Du ser din fakturerbara förbrukning samt uppgifter om den egna produktionen. Tjänster visar mängden överproduktion som elförsäljaren krediterar dig för. Du ser även mängden nettoberäknad el, som i den timvisa nettoberäkningen dras av direkt från din förbrukning och fakturering.