Produktionsanslutning

Om effekten hos den produktionsanläggning som ska installeras på en befintlig anslutning är större än säkringsstorleken för anslutningens anslutningsrätt kan förbrukningsanslutningen behöva omvandlas till en produktionsanslutning. Detta innebär att produktionsanläggningen har mer elproduktion än elförbrukning. Om det inte finns någon elanslutning för produktionsanläggningen måste en ny anslutning beställas

Ändring av en förbrukningsanslutning till en produktionsanslutning

Om effekten hos den produktionsanläggning som ska installeras på din anslutning är större än den befintliga anslutningens säkringsstorlek kan förbrukningsanslutningen omvandlas till en produktionsanslutning. I praktiken innebär detta att Caruna ingår ett nytt avtal för att omvandla förbrukningsanslutningen till en produktionsanslutning och att din elentreprenör förstorar huvudsäkringarna i anslutningens elcentral.

För en ändring av produktionsanslutningen debiterar vi de direkta expansionskostnader för nätet som uppstår i samband med genomförandet av anslutningen, som inkluderar kostnaderna för att ändra nätskyddet, som en anslutningsavgift i enlighet med prislistan för anslutningsavgifter och nättjänster. Vi beräknar alltid kostnaderna från fall till fall beroende på produktionsanläggningens storlek och eventuella nätbyggnadsåtgärder.

Vår expert kontaktar dig vid behov för att ingå avtal.

Exempel 1

Ditt planerade solkraftverk har en effekt på 6 kW och anslutningens säkringsstorlek är 3x25A (17k W): du kan ansluta produktionsanläggningen till nätverket utan att kontrollera anslutningsbarheten, ändringar i säkringar eller anslutningsavtalet.

Exempel 2

Ditt planerade solkraftverk har en effekt på 20 kW och anslutningens säkringsstorlek är 3x25A (17 kW): kontrollera anslutningsmöjligheterna för din produktionsanläggning med en kundtjänstmedarbetare via chatt innan du köper. Idrifttagning av anläggningen kräver ändringar i säkringarna och anslutningsavtalet.

Kontrollera den största möjliga produktionseffekten för säkringsstorleken för förbrukningsstället och säkringsstorleken enligt anslutningens anslutningsrätt i tabellen.

Om du inte vet hur stor anslutningsrätt din anslutning har kan du kontrollera det i Caruna+. Om uppgifterna i ditt anslutningsavtal inte syns i vår tjänst är det möjligt att ägaren till elanslutningen inte har uppdaterats till Caruna, till exempel i samband med en fastighetsaffär. Om anslutningen borde vara i din ägo kan du använda ägarbytesblanketten för att uppdatera elanslutningen till ditt namn.

Uppdatera ägare till en anslutning
Anslutninges säkringsstorlekStrösta produktionseffekt (kW eller kVA)
3x16 A11
3x25 A17
3x35 A24
3x50 A35
3x63 A44
3x80 A55
3x100 A69
3x125 A87
3x160 A111
3x200 A139
3x250 A173

Ny produktionsanslutning

Anslutning av en produktionsanläggning till elnätet förutsätter en elanslutning. Om du inte redan har en sådan, beställ en ny anslutning för idrifttagande av din produktionsanläggning.

Vanligtvis beställs nya anslutningar för produktionsanläggningar när det primära syftet med produktionsanläggningen är att producera el och sälja den på marknaden, och förbrukningen är begränsad till nivån för egenproduktion. Sol- och vindkraftsparker förutsätter till exempel ofta en ny produktionsanslutning.

För en ny produktionsanslutning kartlägger vi anslutningspunkten till det befintliga nätverket baserat på produktionsanläggningens effekt. Vid behov bygger vi en ny anslutningspunkt ända fram till tomtgränsen, vilket tar några månader att leverera. Som kund måste du ta hand om elektrifieringen av din tomt från anslutningspunkten och framåt med hjälp av din egen elentreprenör. Den interna elektrifieringen av tomten omfattar inköp och installation av anslutningskabeln och huvudcentralen, precis som för nya förbrukningsslutningar.

För en ny produktionsanslutning debiterar vi de direkta expansionskostnader för nätet som uppstår i samband med genomförandet av anslutningen, som inkluderar kostnaderna för att ändra nätskyddet, som en anslutningsavgift i enlighet med prislistan för anslutningsavgifter och nättjänster. Vi beräknar alltid kostnaderna från fall till fall beroende på produktionsanläggningens storlek och nödvändiga nätbyggnadsåtgärder.

Beställ anslutning

Beställningsformuläret är främst avsett för beställning av förbrukningsanslutningar. Du kan dock också använda formuläret för att beställa en produktionsanslutning. Ange typen av produktion (sol, vind, biogas etc.) och den planerade produktionseffekten i tilläggsinformationen i anslutningsbeställningen, så kontaktar våra experter dig om genomförandet av produktionsanslutningen.

Professionell elproduktion - produktionseffekt över 2 MVA

Stora kraftverk producerar elenergi för den finska elmarknaden.  Exempel på kraftverk är stora vind- och solparker, synkronmaskiner och i framtiden ellager.

Anslutning av en produktionsanläggning till elnätet kräver utredning i varje enskilt fall. Kundens företrädare ska kontakta våra experter i god tid så att förutsättningarna för anslutning av anläggningen kan kartläggas. Anslutna kraftverk ska uppfylla Fingrids systemtekniska krav, kraftverk (VJV) och ellager (SJV).

Nätbygget kan ta från ett halvår till flera år. Byggtiden beror på projektets omfattning, geografiskt läge och elnätets kapacitet.

Om anläggningen inte kan anslutas med önskad effekt kan vi föreslå anslutning med lägre kapacitet eller kartlägga en alternativ anslutningspunkt.

Anslutningen prissätts enligt kostnaderna för nätbygget och kapacitetsreservationsavgiften.

Produktionsanläggningar med effekten 2–5 MVA ansluts till Carunas mellanspänningsnät. Då bygger vi typiskt en kundkopplingsstation vid tomtgränsen dit kundens anslutningsledning kan kopplas med inmatning. Carunas kopplingsstation har ett fjärrstyrt brytarfack utrustat med energimätning och skydd för kundens anslutning.

Produktionsanläggningar över 5 MVA kopplas oftast med egen anslutningskabel till ett eget 20 kV brytarfack som byggs på Carunas nätstation eller till ett 110 kV högspänningsnät.

För kartläggning av anslutningen behöver vi åtminstone följande uppgifter:

  • Planerat produktionssätt
  • Planerad produktionseffekt och eventuell stegvis effektökning inom fem år
  • Finns det behov av dubblerad anslutning
  • Översiktskartor för investeringens potentiella lägen som visar den planerade platsen för kundens anläggning på fastigheten
  • Abonnentens namn och kontaktuppgifter
  • Tilläggsuppgifter om investeringens tidsplan, planläggning och tillståndsfrågor som rör projektet

Du kan lämna ovannämnda uppgifter till Carunas entreprenörstjänst eller nyckelkundsteam.

Anslutna produktionsanläggningar och ellager ska uppfylla Fingrids vid var tid fastställda systemtekniska krav (VJV och SJV), som bestäms av kraftverkets och ellagrets typ A, B, C eller D.