Solpaneler i husbolag

Det är lätt att förknippa solelsystem enbart med höghus. Panelerna kan dock lätt installeras även i ett radhusbolag. I vissa fall kan det till och med vara mer lönsamt än i höghusbolag.

Höghus har ofta betydligt fler bostäder än radhus, men takytan för installation av paneler kan vara proportionellt sett mindre. Dessutom kan taken på höghus ha ventilationsrum, vars skuggor minskar den tillgängliga ytan. I ett radhus kan det dock finnas flera bostäder och olika takytor, t.ex. takgarage, så det finns gott om utrymme för paneler.

Nyttan med solpaneler beror dock alltid på förhållandet mellan antalet paneler och elförbrukningen i bostäderna. En enskild radhuslägenhet med fem rum, kök och bastu har sannolikt en högre elförbrukning än en enskild tvårumslägenhet i ett höghus. Oavsett husbolaget är sammansatt fås den största nyttan om elförbrukningen maximeras sommartid och mitt på dagen.

Den energi som produceras av husbolagets solpaneler kan också användas i bostäderna, och detta återspeglas direkt i de boendes elräkningar. Återbetalningstiden för investeringen i solpaneler förkortas eftersom solel kan användas både för den el som förbrukas av fastigheten och för den el som förbrukas av bostäderna. Husbolaget använder också klimatvänlig energi, och bostädernas värde ökar tack vare hållbara energilösningar.

Processen för upphandling av solpaneler är okomplicerad 

Processen för upphandling av solelsystem är likartad för både höghus och radhus. Det första steget är en kartläggning som utförs av husbolagets styrelse för att fastställa fastighetens och bostädernas elanvändning. Denna information används för att bestämma den optimala storleken på det panelsystem som ska köpas. Beslutet om att köpa panelerna och inrätta energisammanslutningen kommer att fattas vid bolagsstämman.

Efter det lönar det sig att konkurrensutsätta leverantörerna av solelsystemet. Många panelpaket inkluderar planering, installation, idrifttagning och underhåll.

Stegen för att starta ett solkraftverk

1

Uppskatta storleken på panelerna, avkastningen på investeringen och kostnaden för projektet

Med kalkylatorn kan du beräkna den potentiella avkastningen av solpaneler. Kalkylatorn hämtar uppgifter om ditt husbolags faktiska elförbrukning och du kan se hur stor del av din förbrukning som kan täckas av solel. Du kan uppskatta priset och den optimala storleken på ett projekt för ert objekt.

Öppna kalkylatorn
2

Låt en konsult eller en elplanerare göra en undersökning

En konsult eller en elplanerare väljs för att utföra kartläggningen. Elplaneraren hjälper till att bestämma den optimala storleken på det panelsystem som ska köpas, förbereda materialet för konkurrensutsättning för inköp och installation av solpanelerna och undersöka eventuella kopplingar till andra projekt eller behov hos husbolaget. 

3

Konkurrensutsätt panelleverantörerna

På grundval av kartläggningen kommer anbudsförfrågningar att utfärdas för det utvalda antalet panelleverantörer. Ett noggrant kartläggningsarbete säkerställer att de mottagna anbuden är jämförbara. 

4

Inköp av solpaneler enligt beslut av bolagsstämman

Förutom beslutet om att köpa systemet kommer bolagsstämman att besluta om inrättandet av en energisammanslutning och fördelningen av den producerade solenergin mellan lägenheterna. 

5

Avtala med elbolaget om att sälja överskottsproduktion

När el produceras utöver dina behov säljs den till elbolagets nät. Husbolaget måste därför välja vilket elbolag den vill ingå avtal med. 

6

Skapa en energisammanslutning för husbolaget

Enligt den lag som antogs i början av 2021 kan solenergi som produceras av ett husbolag också användas för bostädernas behov. Detta kan göras genom att inrätta en energisammanslutning (= energisammanslutning som utnyttjar solenergi). El distribueras till bostäderna utan mätare med hjälp av krediteringsberäkning. Tjänsten är avgiftsfri.

Läs mer om energisammanslutningar

Vanliga frågor

Varför lönar det sig för husbolag att genomföra en kartläggning?

Kartläggningen hjälper husbolaget att bestämma den optimala storleken på de solpaneler som ska installeras: effekt och antal. Där genomgås bl.a. 

Utgångspunkten för ert objekt: 

  1. Fastighetens och de boendes energiförbrukning 
  2. Väderstreck, skuggor och hinder: skorstenar, ventilationskanaler, hissmaskineri, träd, flaggstänger, angränsande byggnader 
  3. Finns det en internetuppkoppling för att övervaka panelernas produktion 

Ert objekts förhållanden: 

  1. Tak: dess material, bärförmåga och lämplighet för solenergiproduktion (snö- och vindbeständighet och solvinklar) samt fastsättningsmetod 
  2. Placering av inverter och kablingsrutter (eldragningar på ytterväggen?) 
  3. Behov av en lyftanordning för att lyfta upp paneler och andra komponenter till taket 
  4. Förankringspunkter för säkerhetssele på taket 

Dessutom görs beräkningar: 

  1. Takets yta som lämpar sig för solenergiproduktion och dess potentiella avkastning 
  2. Om panelsystemets optimala storlek och effektivitet 
  3. och avkastning på solenergi uppskattas 

På grundval av informationen från kartläggningen kommer leverantörerna av solpaneler att konkurrensutsättas på ett enhetligt sätt. Syftet är att säkerställa att anbuden är så jämförbara som möjligt.

Vad händer om husbolaget inte grundar en energisammanslutning?

Under sommarens soliga timmar kan även ett litet antal paneler lätt producera mer el än vad som kan användas för fastighetens gemensamma tekniska behov och belysning. I så fall måste överskottet från fastigheten säljas till elnätet – i stället för att användas av energisammanslutningen för de boendes egen elförbrukning. I det senare fallet är den ekonomiska nyttan mycket större, eftersom priset för att sälja el endast är ungefär en tredjedel av vad de boende betalar för sin egen el – inklusive elskatt. 

Att inrätta en energisammanslutning ger inga ytterligare fördelar om husbolaget redan har en annan teknisk lösning för att lagra det överskott som produceras av solpanelerna. En sådan lösning kan t.ex. vara att värma varmvatten med el från solpaneler.

Betyder energisammanslutningen att husbolaget behöver nya mätare?

Energisammanslutning är en tjänst som Caruna erbjuder sina kunder, där el distribueras med hjälp av krediteringsberäkning. Krediteringsberäkningen är virtuell mätning, så det behövs inga tekniska ändringar för att beräkna och fördela solpanelernas produktion i husbolaget: inga nya mätare och inga ändringar i befintliga mätare.

Kan ett husbolag få bidrag för ett energiprojekt?

Det lönar sig att ansöka om bidrag, särskilt om flera åtgärder (t.ex. övergång till jordvärme och installation av laddningsstolpar och solpaneler) förbättrar husbolagets energieffektivitet (E-värde). 

Caruna vill medverka i kampen mot klimatförändringens effekter och främja möjligheten för sina kunder att göra klimatåtgärder på ett enkelt och smidigt sätt. Exempel på detta är att uppmuntra produktion av solenergi och användning av elbilar.

Måste ett husbolag betala mervärdesskatt på den el det säljer?

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsavgörande (HFD:2021:20) slagit fast att en liten och tillfällig försäljning av överskottsproduktion inte ger upphov till skyldighet att betala mervärdesskatt. 

När systemet är dimensionerat för att producera el i första hand för husbolagets och de boendes bruk, är detta väl uppnått. Försäljning av överskottsproduktion under soliga timmar och timmar med låg användning är normalt i ett rätt dimensionerat system.