Våra tjänster för småproducenter

När du har fått ett inkopplingstillstånd för din produktionsanläggning från oss kan du följa elförbrukningen och mängden överskottsel som produceras på Caruna+. El som produceras och förbrukas av produktionsanläggningar på upp till 100 kW mäts av samma elmätare i mätperioder på en timme och nettoberäknas, dvs. adderas samman för samma timme.

Eluppföljning i Caruna+

När produktionsanläggningen har tagits i bruk kan du se de uppgifter som elmätaren registrerar i Caruna+, dvs. den el som överförs från nätet till fastigheten och den överskottsproduktion som överförs från fastigheten till nätet.

Uppgifter om vad som händer i din fastighet före elmätaren förs inte vidare till Caruna. Dessa omfattar information om mängden producerad el och hur mycket egenproducerad el som förbrukas i fastigheten.

Nedan förklarar vi mer detaljerat vad de uppgifter som visas i Caruna+ betyder och hur du kan följa bruttoproduktionen och den produktion som används i fastigheten.

Uppgifter som kan följas i Caruna+

Total överföring avser den mängd el som överförs från Carunas distributionsnät till dig. det vill säga den mängd el du behövt i fastigheten utöver den el som producerats av solpanelerna.

Överproduktion avser den mängd el som du producerar men inte använder i din fastighet och som överförs i sin helhet från dig till Carunas distributionsnät. Den består av ersättbar och försäljbar produktion.

Ersättbar produktion avser den del av överproduktionen som krediteras av den totala timöverföringen genom nettoberäkning. Med ersättbar produktion menas inte den mängd producerad el som du har använt i fastigheten.

Försäljbar produktion avser den mängd el som du producerat och som blivit kvar även efter timnettningen, dvs. den ersättbara produktionen. Din elförsäljare krediterar dig för andelen försäljbar produktion på grundval av det avtal ni ingått.

Fakturerbar förbrukning avser den mängd el som du betalar för på din elfaktura. Fakturerbar förbrukning fås så att vi drar av andelen ersättbar produktion från den totala överföringen.

Saker som sker före elmätaren och som inte kan följas i Caruna+

Du kan följa den totala produktionen från dina solpaneler på inverterns skärm eller i din anläggningsleverantörs tjänst.

Mängd produktion som förbrukas i fastigheten minskar proportionellt den totala överföringen till fastigheten. Den största fördelen med en produktionsanläggning på din elräkning är att du får en del av den el du behöver för din fastighet genom panelerna, i stället för att den måste överföras till dig från elnätet.

Utnyttjande av belastningsstyrning

Caruna erbjuder sina kunder en tjänst för belastningsstyrning via elmätaren, som gör det möjligt att schemalägga driften av t.ex. elektriska uppvärmningsapparater som varmvattenberedare.

Solenergiproducenter kan välja kopplingsgrupper i belastningsstyrningstjänsten för att slå på enheter under dagen under de soligaste timmarna. På så sätt kan en större del av den egna produktionen användas för egenförbrukning.

Du kan aktivera belastningsstyrningstjänsten i Caruna+. 

Läs mer om belastningsstyrning

Nettoberäkning i småskalig produktion med högst 100 kW produktionsanläggning

Elen som solpanelerna producerar förbrukas i första hand i din fastighet. Utöver den el som panelerna producerar behöver du även el från Carunas distributionsnät.

Vi mäter förbrukningsställets förbrukning och produktion med samma elmätare. Mätperioden är en timme och under denna period räknas panelernas effekt och den elenergi som du förbrukar samman, dvs. den summeras för samma timme. 

  • Om panelerna producerar mer el än vad du förbrukar i fastigheten under samma timme, kommer elförsäljaren att kreditera dig för den återstående andelen av den produktion som skall säljas vid nettningen.
  • Om du förbrukar mer i en fastighet än vad panelerna producerar under samma timme, betalar du skillnaden mellan förbrukning och produktion för den timmen.

Alla Carunas småproducenter omfattas av automatisk nettoberäkning. Förutom timvis nettoberäkning av småskalig produktion och förbrukning utjämnar Carunas elmätare också tillfälligt mellan olika faser. Utan timvis nettoberäkning skulle både förbrukning och överproduktion kunna uppstå för samma timme, om deras tidpunkter inte möts. 

På Carunas överföringsfaktura ser du summan av fakturerbar förbrukning efter nettoberäkning. Den nettoberäknade överproduktionen (ersättbar produktion) har alltså redan dragits av från den mängd el som under samma timme överförts till mikroproducenten från Carunas distributionsnät.

Elförbrukningen i fastigheten kan stundvis variera beroende på hur mycket el som används i fastigheten och hur mycket el som produceras av solpanelerna. 

Nedan beskriver vi tre olika mätnings- och nettningssituationer i småskalig produktion i mätperioder på en timme.

Elproduktion exempel kl. 12-13
Exempel kl. 12-13
Elproduktion exempel kl. 13-14
Exempel kl. 13-14
Elproduktion exempel kl. 14-15
Exempel kl. 14-15

Vanliga frågor

Den producerade elen syns inte i uppföljningen, vad kan det bero på?

Uppföljning av överskottsproduktion i Caruna Plus förutsätter ett avtal med säljaren om att köpa överskottsel.

Carunas mätare mäter endast den överskottsproduktion som överförs till elnätet. Om du har förbrukat all el som produceras av fastighetens solpaneler under en timme kommer övervakningen inte att visa produktionsdata eftersom det inte finns någon överproduktion.

Fel på mätningen är extremt sällsynta.