Våra tjänster för småproducenter

När du har fått ett inkopplingstillstånd för din produktionsanläggning från oss kan du följa elförbrukningen och mängden överskottsel som produceras på Caruna+. El som produceras och förbrukas av produktionsanläggningar på upp till 100 kW mäts av samma elmätare i mätperioder på en kvart och nettoberäknas, dvs. adderas samman.

Eluppföljning i Caruna+

När produktionsanläggningen har tagits i bruk kan du se de uppgifter som elmätaren registrerar i Caruna+, dvs. den el som överförs från nätet till fastigheten och den överskottsproduktion som överförs från fastigheten till nätet.

Uppgifter om vad som händer i din fastighet före elmätaren förs inte vidare till Caruna. Dessa omfattar information om mängden producerad el och hur mycket egenproducerad el som förbrukas i fastigheten.

Nedan förklarar vi mer detaljerat vad de uppgifter som visas i Caruna+ betyder och hur du kan följa bruttoproduktionen och den produktion som används i fastigheten.

Uppgifter som kan följas i Caruna+

  • Total överföring avser den mängd el som överförs från Carunas distributionsnät till dig, det vill säga den mängd el du behövt i fastigheten utöver den el som producerats av solpanelerna.
  • Överproduktion avser den mängd el som du producerar men inte använder i din fastighet och som överförs i sin helhet från dig till Carunas distributionsnät. Den består av ersättbar och försäljbar produktion.
  • Ersättbar produktion avser den del av överproduktionen som krediteras av den totala mätperioden på en kvart genom nettoberäkning. Tack vare nettoberäkning förminskas din fakturerbara förbrukning. Med ersättbar produktion menas inte den mängd producerad el som du har använt i fastigheten.
  • Försäljbar produktion avser den mängd el som du producerat och som blivit kvar även efter nettoberäkningen, dvs. den ersättbara produktionen. Din elförsäljare krediterar dig för andelen försäljbar produktion på grundval av det avtal ni ingått.
  • Fakturerbar förbrukning avser den mängd el som du betalar för på din elfaktura. Fakturerbar förbrukning fås så att vi drar av andelen ersättbar produktion från den totala överföringen.

Nettoberäkingen sker på en kvart, men på Caruna Plus ser du uppgifterna för varje timme.

Tack vare nettoberäkningen, så kan det inte bildas både fakturerbar förbrukning och försäljbar produktion på en och samma mätperiod (15 minuter). Caruna Plus visar ändå uppgifterna på en timmes noggrannhet. Det betyder att timmen du ser på Caruna Plus innehåller sammanlagt fyra mätperioder. På grund av detta så kan du se fakturerbar förbrukning samt försäljbar förbrukning på en och samma timme. På samma kvart kan dessa två inte ändå uppstå. 

Nettoberäkningen av förbrukningen och produktionen sköts på Fingrids Datahub- tjänst. Uppgifter för en kvart kan du granska på Datahub kundportalen.

Saker som sker före elmätaren och som inte kan följas i Caruna+

Du kan följa den totala produktionen från dina solpaneler på inverterns skärm eller i din anläggningsleverantörs tjänst.

Mängd produktion som förbrukas i fastigheten minskar proportionellt den totala överföringen till fastigheten. Den största fördelen med en produktionsanläggning på din elräkning är att du får en del av den el du behöver för din fastighet genom panelerna, i stället för att den måste överföras till dig från elnätet.

Logga in

Nettoberäkning för en produktionsanläggning som är högst 100kW

Elen som producerats av dina solpaneler förbrukas primärt i din fastighet. Dessutom behöver du även el från Carunas distributionsnät. 

Vi mäter förbrukningsplatsens förbrukning och produktion med samma elmätare. En mätningsperiod är 15min, alltså en kvart, då din produktion och elen som flyttats åt dig från distributionsnätet nettoberäknas in på en kvart. Alla Carunas småproducenter är i nettoberäkningens krets automatiskt.

  • Ifall panelerna producerar mer el än vad du förbrukar i fastigheten under samma kvart, så kompenserar din elförsäljare dig för den försäljbara produktionen som blir över efter nettoberäkningen
  • Ifall du förbrukar mer el än vad panelerna producerar under samma kvart, så betalar du för elen som blir över efter nettoberäkningen

På Carunas faktura fakturerar vi av dig den el som blivit över efter nettoberäkningen och som flyttats åt dig via vårt distributionsnät månatligen. Den nettoberäknade överproduktionen, d.v.s. ersättbara produktionen är redan subtraherad från summan som syns på fakturan. 

Fastighetens elanvändning kan ändras beroende på att hur mycket el du förbrukar samt hur mycket el du producerar med solpaneler. 

Under om kan du se ett exempel på hur fyra kvarter ser ut samt hur helheten skulle se ut på Caruna Plus under en timme.

 

Klockan 8-9 innehåller fyra kvarttimmes mätningsperioder var elen som flyttats från distributionsnätet samt elen som flyttats till distributionsnätet nettoberäknas.

8:00 – 8:15: Total överföring = 5, Överproduktion = 0

Efter nettoberäkningen kvarstår det: Fakturerbar förbrukning = 5, Ersättbar förbrukning = 0, Försäljbar förbrukning = 0

8:15 – 8:30: Total överföring = 1, Överproduktion = 0

Efter nettoberäkningen kvarstår det: Fakturerbar förbrukning = 1, Ersättbar förbrukning = 0, Försäljbar förbrukning = 0

8:30 – 8:45: Total överföring = 0, Överproduktion = 11

Efter nettoberäkningen kvarstår det: Fakturerbar förbrukning = 0, Ersättbar förbrukning = 0, Försäljbar förbrukning = 11

8:45 – 9:00: Total överföring = 2, Överproduktion = 9

Efter nettoberäkningen kvarstår det: Fakturerbar förbrukning = 0, Ersättbar förbrukning = 2, Försäljbar förbrukning = 7

 

8:00 – 9:00 mätningsuppgifterna på Caruna Plus räknar dessa kvarter till en och samma timme.

Total överföring/dagsöverföring: 8kWh

Överproduktion 20kWh, varav ersättbar produktion 2kWh och försäljbar produktion 18kWh

Fakturerbara produktionen är då 6Wh

Klockan 9-10 innehåller fyra kvarttimmes mätningsperioder var elen som flyttats från distributionsnätet samt elen som flyttats till distributionsnätet nettoberäknas.

9:00 – 9:15: Total överföring = 3, Överproduktion = 4

Efter nettoberäkningen kvarstår det: Fakturerbar förbrukning = 0, Ersättbar förbrukning = 3, Försäljbar förbrukning = 1

9:15 – 9:30: Total överföring = 2, Överproduktion = 2

Efter nettoberäkningen kvarstår det: Fakturerbar förbrukning = 0, Ersättbar förbrukning = 2, Försäljbar förbrukning = 0

9:30 – 9:45: Total överföring = 0, Överproduktion = 0

Efter nettoberäkningen kvarstår det: Fakturerbar förbrukning = 0, Ersättbar förbrukning = 0, Försäljbar förbrukning = 0

9:45 – 10:00: Total överföring = 4, Överproduktion = 3

Efter nettoberäkningen kvarstår det: Fakturerbar förbrukning = 1, Ersättbar förbrukning = 3, Försäljbar förbrukning = 0

 

9:00 – 10:00 mätningsuppgifterna på Caruna Plus räknar dessa kvarter till en och samma timme.

Total överföring/dagsöverföring: 9kWh

Överproduktion 9kWh, varav ersättbar produktion 8kWh och försäljbar produktion 1kWh

Fakturerbara produktionen är då 1kWh

Utnyttjande av belastningsstyrning

Caruna erbjuder sina kunder en tjänst för belastningsstyrning via elmätaren, som gör det möjligt att schemalägga driften av t.ex. elektriska uppvärmningsapparater som varmvattenberedare.

Solenergiproducenter kan välja kopplingsgrupper i belastningsstyrningstjänsten för att slå på enheter under dagen under de soligaste timmarna. På så sätt kan en större del av den egna produktionen användas för egenförbrukning.

Du kan aktivera belastningsstyrningstjänsten i Caruna+.

Läs mer om belastningsstyrning

Vanliga frågor

Den producerade elen syns inte i uppföljningen, vad kan det bero på?

Uppföljning av överskottsproduktion i Caruna Plus förutsätter ett avtal med säljaren om att köpa överskottsel.

Carunas mätare mäter endast den överskottsproduktion som överförs till elnätet. Om du har förbrukat all el som produceras av fastighetens solpaneler under en timme kommer övervakningen inte att visa produktionsdata eftersom det inte finns någon överproduktion.

Fel på mätningen är extremt sällsynta.