Nya priser för elöverföring 1.1.2023

Caruna Esbo Ab:s och Caruna Ab:s priser för elöverföring ändras fr.o.m. 1.1.2023.

Kostnaderna höjs i allt snabbare takt i Finland, vilket även påverkar Carunas kostnader. Byggandet av elnätet har blivit dyrare, och kostnaderna för energiförlust har stigit avsevärt under det senaste året. Detta leder till att priset på nättjänsten för Caruna Esbo Ab:s kunder höjs med i genomsnitt 2,9 % och för Caruna Ab:s kunder med 3,9 % från och med den 1 januari 2023.

Elnätsbolagen har en viktig uppgift vad gäller att garantera energiförsörjningen i Finland. Vi sörjer för elnätet, så att dess effekt räcker till våra kunders ökande energiförbrukning och utnyttjandet av förnybar energi. I framtiden medför genomförandet av energiomställningen investeringsbehov, så att även Finland uppnår sina mål om koldioxidneutralitet. 

Tabellerna nedan visar exempel på hur olika typer av kunder påverkas av prishöjningen

Caruna Esbo Ab

BoendeformÅrsförbrukning (kWh)Höjning (€/månad)Höjning (%)
Höghus2 0000,473,0
Egnahemshus eller parhus5 0000,792,7
Egnahemshus, eluppvärmning18 0001,942,2

Priserna för nättjänster ökar i medeltal med 2,9 procent. Effekten på de skattefria enhetspriserna är i medeltal 4 procent inom Caruna Esbo Ab. Priserna höjdes senast med 7 procent för fem år sedan, år 2017, och år 2021 sänktes Caruna Esbos priser med i genomsnitt 2,5 procent.

Den genomsnittliga avgiftshöjningen för den som bor i höghus är 0,47 euro per månad när årsförbrukningen är 2 000 kWh. Den genomsnittliga avgiftshöjningen för den som bor i eluppvärmt egnahemshus är 1,94 euro per månad när årsförbrukningen är 18 000 kWh.

Caruna Ab

BoendeformÅrsförbrukning (kWh)Höjning (€/månad)Höjning (%)
Höghus2 0001,084,3
Egnahemshus eller parhus5 0002,454,3
Egnahemshus, eluppvärmning18 0004,633,5

Priserna för nättjänster ökar i medeltal med 3,9 procent. Effekten på de skattefria enhetspriserna är i medeltal 5 procent. Priserna för Caruna Ab höjdes senast med 3,9 procent år 2019.

Den genomsnittliga avgiftshöjningen för den som bor i höghus är 1,08 euro per månad när årsförbrukningen är 2 000 kWh. Den genomsnittliga avgiftshöjningen för den som bor i eluppvärmt egnahemshus är 4,63 euro per månad när årsförbrukningen är 18 000 kWh.

Frågor och svar

Höjs både grundavgiften och energiavgiften?

Både grundavgiften och energiavgiften höjs. Vi har strävat efter att fördela höjningarna så jämnt som möjligt (till olika produkter och komponenter).

Försöker Caruna få nytta av energikrisen genom att höja avgifterna?

Caruna som bolag får inte nytta av energikrisen – tvärtom. De ökade kostnaderna för utbyggnad och tjänster påverkar även oss. Därtill har kostnaderna för den förlustenergi vi köper stigit avsevärt på grund av de höjda elpriserna under det senaste året. Kapitalkostnaderna stiger också som en följd av den högre räntenivån.

Kommer det att bli ytterligare prisjusteringar efter 2023?

Det är svårt att bedöma situationen för tillfället, eftersom det till exempel för ett år sedan verkade som att det inte fanns något behov av att höja priserna. Den häftiga höjningen av kostnadsnivån i år har förändrat behovet av prisjusteringar avsevärt. Vi strävar efter att prishöjningens inverkan på kunden ska vara rimlig. 

Enligt vår senaste bedömning behöver vi att höja avgifterna ytterligare en gång med ungefär motsvarande belopp under andra hälften av 2023. Vi observerar ändå utvecklingen på den omgivande marknaden och kommer att bedöma behovet under våren 2023.

Var hittar jag mer information om prissättningen?

På vår webbplats finns ett omfattande informationspaket om prissättningen.

Läs mera information om prissättning
Påverkar ägarbasen prissättningen?

Ägarbasen påverkar inte prissättningen. Prissättningen baseras på bolagets kostnader och hur många kunder som betalar kostnaderna för nätegendomen samt de tjänster som bolaget producerar. 

Ett bra exempel på detta är de två separata bolag som hör till Carunakoncernen: Caruna Esbo Ab är verksamt i en stadslik miljö och hör till de billigaste eldistributionsbolagen i Finland, medan Caruna Ab, som även är verksamt i skärgården och glesbygdsområden hör till den dyraste femtedelen. Bägge bolagen har samma ägare. Du kan läsa mer om bolagens prisskillnader och orsaker till dessa på vår webbplats.

Läs mera