Inköp av laddstationer i husbolag

För att installera laddstationer för elbilar måste fastighetsägaren fatta ett beslut – i ett husbolag innebär det ett gemensamt beslut av delägarna på bolagsstämman. I de beslut som husbolaget fattar är det viktigt att alla delägare behandlas lika när kostnader och ansvar fördelas.

Förvaltning och projekttypBeslutsfattandeKostnadsfördelning
Parkeringsplatserna förvaltas av husbolaget och kommer alla att omvandlas till laddstationer för elbilarEnkel majoritet vid bolagsstämmorHusbolaget tar ut bygg- och underhållskostnaderna som vederlag. Elektriciteten mäts enligt förbrukning, användaren betalar
Bilplatserna förvaltas av husbolaget och det antal som elanslutningens kapacitet tillåter kommer att omvandlas till laddstationer för elbilarEnkel majoritet vid bolagsstämmorHusbolaget tar ut bygg- och underhållskostnaderna som vederlag. Elektriciteten mäts enligt förbrukning, användaren betalar
Bilplatserna förvaltas av husbolaget och endast de som vill ha dem kommer att få sina bilplatser omvandlade till ladd för elbilar2/3-majoritet vid en bolagsstämmaDe förvärvande delägarna ansvarar för bygg- och underhållskostnader. Elektriciteten betalas av användaren
Bilplatserna förvaltas av delägarna självaTillstånd utfärdat av husbolagetDelägarna ansvarar själva för kostnaderna
1

Processen för ett husbolag bör inledas med en förhandsundersökning

Syftet med förhandsundersökningen är att samla in information inför bolagsstämman, där ett beslut om inköp av laddstationer kan fattas.

Förhandsgranskningen kommer att fastställa den fria kapaciteten för husbolagets elanslutning. Kapacitetsinformation kan erhållas utan ett professionellt besök, även om det rekommenderas att kontrollera husbolagets interna elsystem för att vara säker. Detta kommer att ge mer korrekt och tillförlitlig information till grund för lösningsalternativ.

Dessutom kommer förhandsundersökningen att ge en första uppskattning av den lämpliga fördelningen av den extra kapaciteten mellan bilplatserna. Det är också lämpligt att illustrera vad denna lösning innebär när det gäller tillgänglig laddeffekt. Det är enklast att komma igång om lösningen inte kräver en ökning av elanslutningens kapacitet.

Förhandsundersökningen kan påbörjas på tre olika sätt:

A. Husbolagets styrelse beslutar tillsammans med disponenten att utreda ärendet

B. Delägaren eller delägarna ber styrelsen att utreda behovet av ändringsarbeten

C. Om styrelsen inte går inte tar sig an frågan kan delägaren göra en utredning och föra upp frågan på bolagsstämmans dagordning.

2

Resultaten av undersökningen gås igenom på husbolagets informationsmöte

Du kan informera om sätt att ladda elbilar och förbereda projektet genom att anordna ett informationsmöte före bolagsstämman.

Under informationsmötet bör man gå igenom grunderna för laddning av elbilar, processen och dess principer samt presentera kartläggningen och de detaljer som framkom. Tillställningen bör också ge exempel på processer och kostnader för installation av laddstationer i liknande husbolag.

3

Besluten fattas av bolagsstämman

Om bilplatserna förvaltas av husbolaget kommer projektet att drivas av husbolaget, bolagsstämman kommer att diskutera en förhandsundersökning och ett förslag till kapacitetsfördelning.

Beslut om förvärv av laddstationer kan fattas med enkel majoritet. Om ytterligare kapacitet behövs kan en enkel majoritet också besluta att öka kapaciteten, så länge delägarnas betalningsskyldighet inte blir alltför stor.

Om en laddningspunkt för alla husbolagets parkeringsplatser skaffas med husbolagets medel måste alla delägare samtycka till projektet. Projektet kan också genomföras bland minoritetsdelägare, så att endast de som vill ha tillgång till laddning delar på kostnaderna. I detta fall måste beslutet fattas med 2/3-majoritet vid bolagsstämman.

Så länge bilplatsen förvaltas av delägaren och elnätets effekt och skick är tillräckliga, behöver delägaren bara bolagsstämmans tillstånd för att installera laddningsanordningen. Dessutom godkänner bolagsstämman ett avtal mellan husbolaget och delägaren som definierar ansvaret och villkoren för att få en laddningspunkt. Delägaren skaffar sedan laddningspunkten, installerar den och står för kostnaderna. Användningen debiteras enligt beskrivningen i avtalet.