Energisammanslutningar

Husbolag får större möjligheter till egen mångsidig elproduktion genom att bilda en energisammanslutning. Förut har husbolags kraftverk bara kunnat utnyttjas för fastighetens elbehov, t.ex. gemensamma utrymmen, tekniska installationer och belysning. Då en energisammanslutning bildas kan den producerade elen också nyttjas i bostäder och affärslokaler.

Det ekonomiskt lönsammaste alternativet är att dimensionera kraftverket på så sätt att produktionen för eget bruk maximeras. Med en energisammanslutning kan kraftverksinvesteringen dimensioneras för att täcka all förbrukning i husbolaget.  

Den el husbolaget producerar kan fördelas kalkylmässigt bland energisammanslutningens medlemmar, utan omkoppling av elmätarna. Den samproducerade energin fördelas då i avtalade proportioner mellan energisammanslutningens medlemmar, t.ex. 10 % per bostad. 

Alla typer av småskaliga producenter kan bilda en energisammanslutning. Det kan röra sig om köpcentrum, campusområden och lantbruksfastigheter med flera mätningar.

Exempel på nyttan av energisammanslutningar

Ett radhusbolag i södra Finland har 30 lägenheter och förbrukar totalt ca 100 MWh el per år. Fastighetselen förbrukar årligen ca 15 MWh och för uppvärmningen används fjärrvärme. Detta är inte den mest optimala uppvärmningsformen med tanke på solenergi eftersom fastighetselens andel blir liten medan bostäderna står för en större del av elförbrukningen. 

Radhusbolaget har ändå nytta av energisammanslutningen trots fjärrvärmen. Den optimala storleken på dimensionerade solpaneler tredubblades och inbesparingen av både fastighets- och lägenhetsel ökade. Försäljningen av överskottsel har dessutom minskat avsevärt. 

Trots den optimala dimensioneringen motsvarar elförbrukningen inte alltid produktionen från solpanelerna, framförallt sommartid. Då köper elförsäljningsbolaget överproduktionen som matas in i nätet. 

I fjärrvärmehus är det överlag svårt att göra solpanelerna ekonomiskt lönsamma, men krediteringsberäkningen för en energisammanslutning förändrar bilden helt.

Nyttan av solpaneler som endast dimensionerats för fastighetsel Nyttan av solpaneler som dimensionerats för all elförbrukning i husbolaget (solenergisammanslutning) 
 • Panelsystemets optimala storlek 5 kWp 
 • Prisklass 7 000 € 
 • Fastighetsel, besparing 20 % (300 €/år) 
 • Lägenhetsel, besparing 0 
 • Överskottsel till försäljning 40 % (50 €/år) 
 • Återbetalningstid 27 år 
 • Avkastning på investeringen 3 % 
 • Panelsystemets optimala storlek 15 kWp 
 • Prisklass 18 000 € 
 • Fastighetsel, besparing 30 % (500 €/år) 
 • Lägenhetsel, besparing 10 % (1 100 €/år) 
 • Överskottsel till försäljning 10 % (50 €/år) 
 • Återbetalningstid 14 år 
 • Avkastning på investeringen 8 % 

Så här kan husbolaget bilda en energisammanslutning

 1. Husbolaget lär sig mer om energisammanslutningar 
 2. Styrelsen låter göra behövliga kartläggningar och konkurrensutsätter kraftverksprojektet 
 3. Bolagsstämman beslutar om investeringen och bildandet av en energisammanslutning 
 4. Styrelsen/disponenten beställer kraftverksinstallationen 
 5. Entreprenören installerar kraftverket och meddelar Caruna om detta 
 6. Disponenten sluter avtal med ett elförsäljningsbolag om försäljningen av överskottsel 
 7. Caruna ger inkopplingstillstånd, varefter kraftverket kan tas i bruk. 
 8. Husbolagets företrädare, t.ex. disponenten, bildar solenergisammanslutningen på virtane.fi 
 9. Energisammanslutningens verksamhet startar automatiskt
Läs mer i Virtane-tjänsten