Frågor och svar om småskalig produktion

På denna sida hittar du svar på frågor och undringar om småskalig produktion som kommit till oss.

Frågor och svar om småskalig produktion

Varför behöver jag ett avtal om försäljning av producerad el när jag förbrukar all el själv?

Även då din produktionsanläggning är optimalt dimensionerad kan den producerade elenergin vissa stunder överstiga din egen förbrukning, varvid överproduktionen matas in i Carunas nät. Det här är vanligt på t.ex. solkraftverk, som har sin största produktion under sommarmånaderna, då förbrukningsstället ofta har en lägre konsumtion jämfört med uppvärmningsperioden. 

Du måste alltid sluta ett avtal enligt våra allmänna nättjänstvillkor, även om det inte skulle bli någon överproduktion. Den småskaliga producenten ska ha en köpare till sin el. Detta gäller även situationer där elförsäljarens avtal har upphört vid t.ex. flyttning eller försäljarbyte. Då måste ett nytt avtal för produktionens förbrukningsställe slutas med den utvalda elförsäljaren. 

Hur mycket debiterar ni för min producerade el?

Småskalig elproduktion medför inga kostnader för dig. Ditt elförsäljningsbolag betalar ett avtalat pris för den överskottsel som matas in i nätet. Priset bestäms oftast av det rådande läget på elmarknaden. Caruna kan debitera en andel av överskottselen, men den är klart mindre än vad elförsäljaren betalar i ersättning för den sålda elenergin. 

  • När kraftverkets nominella produktionseffekt är högst 100 kW är den producerade elen befriad från elskatt och Caruna fakturerar inte för överskottsel som matas in i nätet. Till dessa räknas merparten av de konventionella solkraftverken för småhus och jordbruksfastigheter. 
  • Om produktionseffekten överstiger 100 kW debiterar vi 0,62 euro/MWh (moms 24 %) för den överskottsel som matas in i nätet. En megawattimme motsvarar 1 000 kilowattimmar elenergi.
Hur kan jag följa upp mängden producerad el?

Du får besked om mängden producerad energi via energiuppföljningen i Caruna+. Uppföljningen börjar genast när ditt kraftverk har fått inkopplingstillstånd. Energiuppföljningen visar mängden förbrukad el och eventuell överskottsel som ditt elförsäljningsbolag ger kompensation för. 

Du kan också följa upp produktionen via ett fast användargränssnitt på leverantörens nätutrustning eller dator- och mobilappar.

Hur mäts den producerade elen?

Caruna svarar för mätning av förbrukad och inmatad el. Dessa mäts via samma elmätare. Vi mäter timmedelvärdet av förbrukad och producerad elenergi och systemet gör en automatisk nettoberäkning för varje timme.  

Mätarbyte behövs oftast inte då en egen produktionsanläggning tas i bruk. Vi aktiverar dubbelriktad mätning i samband med inkopplingstillståndet och lämnar mätdata till ditt elförsäljningsbolag, som köper den överproduktion som matas in i Carunas nät.

Hur säkerställer jag att min produktion omfattas av nettoberäkningen?

Alla småskaliga kraftverk som räknas till mikroproduktion (sammanlagd produktionseffekt högst 100 kW) omfattas av nettoberäkningen. När du har fått inkopplingstillstånd för ditt småskaliga kraftverk sker nettoberäkningen av den producerade elenergin automatiskt.

Den producerade elen syns inte i uppföljningen, vad kan det bero på?

Producentens förbrukningsställe visar bara värden för timmar då mängden producerad el överstiger mängden förbrukad el. Visning av överskottsvärden förutsätter ett gällande elförsäljningsavtal för producentens förbrukningsställe. Carunas elmätare mäter den el du förbrukar liksom den du producerar.  

Fel på mätningen är extremt sällsynta.

Hur ska jag dimensionera kraftverket för att få en lönsam produktion?

En lönsam produktionsanläggning betalar sig själv under installationernas livslängd, i bästa fall snabbare än 10 år.  

Dimensioneringen av kraftverket är beroende av flera faktorer såsom nuvarande elförbrukning och konsumtionsprofil (bl.a. uppvärmningssätt och laddning av elbil), läge och budget.  

Påverkande faktorer för solkraftverk är t.ex. takets areal, väderstreck och eventuell skuggning. En sakkunnig anläggningsleverantör eller elentreprenör kan ge dig vägledning för en ideal dimensionering av kraftverket.

Vad är nominell produktionseffekt?

Produktionsanläggningens nominella effekt fastställs utifrån anläggningens tekniska egenskaper, som bestämmer den största möjliga produktionseffekten. Enheten kan vara kW (kilowatt) eller kVA (kilovoltampere), som i detta fall är lika stora. Hos t.ex. ett solkraftverk bestäms den nominella produktionseffekten utifrån inverterdata och inte nödvändigtvis direkt utifrån kalkylerad paneleffekt.

Hurdan ersättning får jag för min producerade el och lönar det sig att sälja den?

Ersättningsbeloppet beror på ditt avtal och vilka tjänster elförsäljaren erbjuder (såsom lagring av el). Du får klarhet om ersättningsbeloppen genom att begära offerter från olika elförsäljare. Du kan konkurrensutsätta ditt avtal i t.ex. Energimyndighetens tjänst sahkonhinta.fi.

Vilka tillstånd krävs det för att installera ett kraftverk?

En del kommuner kan kräva åtgärdstillstånd för t.ex. installation av solpaneler. Du kan säkert kolla läget i din egen kommun genom att kontakta byggkontrollen.  

Caruna ger tillstånd att ta i bruk kraftverket när din elentreprenör har lämnat uppgifterna om kraftverket till oss och du slutit ett avtal om överskottsel med ditt elförsäljningsbolag. Om vi inte direkt kan ge inkopplingstillstånd för kraftverket kommer du att kontaktas av oss.

Vilka krav ställs på frånskiljningsbrytare?

Produktionsanläggningen ska kunna frånskiljas av Carunas montör t.ex. vid reparation av fel. Då används en frånskiljningsbrytare, som monteras på en åtkomlig plats t.ex. byggnadens yttervägg. Om frånskiljaren finns i ett låst utrymme såsom fastighetens tekniska utrymme ska du ordna tillträde dit enligt våra anvisningar.

Jag bor i ett husbolag eller parhus, kan jag bli en småskalig producent?

Husbolag skaffar oftast en gemensam produktionsanläggning, som kopplas till fastighetselmätaren. Kraftverk kan också skaffas bostadsspecifikt, om det i t.ex. ett radhus eller fristående hus får installeras solpaneler på taket och husbolaget har beviljat tillstånd för installationen. I parhus är det också bra att komma överens med grannen, och egna kraftverk kan skaffas till bägge delarna.  

Vid dimensionering av kraftverk till husbolag och parhus ska man beakta att effekten från kraftverk på olika förbrukningsställen räknas samman, även olika produktionsformer såsom sol- och vindkraft, eftersom de fysiskt finns bakom samma elanslutning. Säkerställ anslutbarheten hos vår kundtjänst via chatten.

Jag bygger ut mitt kraftverk, hur anmäler jag detta?

Om du bara ökar antalet solpaneler och nätenheten (invertern) är oförändrad, räcker det för oss med en fritt formulerad anmälan om ökad paneleffekt via chatten. 

Om du installerar nya nätenheter, andra produktionsformer eller byter ut den nuvarande produktionsanläggningen, är det din elentreprenör som gör en ny anmälan till oss om ändringarna. 

Exempel: solkraftverkets nuvarande inverter, med en liten effekt på 3 kW, byts ut mot en större 10 kW inverter. Vi kontrollerar anslutbarheten enligt tekniska data för den nya invertern. 

exempel: ett solkraftverk med 15 kW effekt installeras i anslutning till ett litet 3 kW vindkraftverk. Vi kontrollerar anslutbarheten enligt deras sammanlagda produktionseffekt 18 kW. 

Om den nya produktionseffekten är större än 10 kW, se till att i god tid säkerställa anläggningens anslutbarhet hos oss.

Får jag placera ett kraftverk utanför fastigheten, t.ex. att en solpark anläggs på ett intilliggande skifte och elen används på det nuvarande förbrukningsstället?

Du kan placera kraftverket på en annan fastighet än det anslutna förbrukningsstället (t.ex. småhus eller industrihall). Fastigheterna kan ha olika ägare och behöver inte vara geografiskt förbundna. Placeringen av kraftverket ska ha markägarens tillstånd samt behövliga tillstånd från myndigheterna och kommunen.  

Du ansvarar för byggandet av anslutningskabeln mellan produktionsanläggningen och förbrukningsställets elcentral. Observera att kraftanläggningsfastigheten inte får ha en separat produktionsanslutning, vilket innebär att anslutningen finns vid förbrukningsstället.  

Separat tillstånd behöver inte längre begäras från Caruna i dessa arrangemang förutom när anläggningens effekt överstiger 2 MW.

Kan mitt kraftverk producera el då det blir strömavbrott?

Med tanke på elsäkerheten kopplas kraftverket automatiskt bort vid strömavbrott och på igen så fort det är över. Om en ackumulator har anslutits till kraftverket kan du använda egenproducerad el när det är fel på elnätet! Säkerställ det tekniska utförandet hos din anläggningsleverantör eller elentreprenör. Du hittar mer information i vår entreprenörsanvisning.

Kan elproduktionen överlåtas till en ny ägare t.ex. vid flyttning?

Kraftverket är oftast en lönsam investering som ökar fastighetens värde. Vid försäljning av fastigheten är det bra att berätta om kraftverket för potentiella köpare, t.ex. då du har solpaneler på taket.  

När fastighetsköpet är klart tar den nya ägaren över elanslutningen i sitt namn och sluter avtal med önskat elförsäljningsbolag för både förbruknings- och produktionsstället, och därmed kan köparen nyttja den producerade elenergin.

Jag ska sluta producera el med min anläggning, hur anmäler jag detta?

Anmäl anläggningens upphörande till vår kundtjänst via chatten. Vi tar bort anläggningsuppgifterna från förbrukningsstället och avslutar avtalet för produktionens förbrukningsställe, vilket även din elförsäljare får ett meddelande om. 

Om produktionsanläggningen upphör i samband med rivning kan ändringen ske i samband med underhåll eller uppsägning av elanslutningen. Produktionsställets avtal kan avslutas samma dag som vår montör demonterat elmätaren. Därefter avregistreras produktionsställets anläggningsuppgifter.