Vad består min elöverföringsfaktura av?

Elnätet fungerar som en telekommunikationsanslutning – du betalar för bandbredden och inte för hur mycket data som överförs. På samma sätt är vägnätet tillgängligt när du behöver det. I elöverföringsavgiften betalar du för elnätets existens, för tillgången på el vid tidpunkten och för den mängd el du behöver.

Vad består min elöverföringsfaktura av?
Siffrorna baserar sig på kostnaderna för åren 2019–2022. I grafen ingår inte el- eller mervärdeskatt.

Nästan 70 cent av varje euro du betalar kommer att användas för att förbättra nätet och tillhandahålla nättjänsten till våra kunder. Mängden överförd energi påverkar bara cirka 20 procent av kostnaden.

Elöverföringspriset består av en grundavgift och en andel baserad på elförbrukningen, samt en eventuell effektavgift baserad på effekt. Kostnaderna för eldistribution uppstår främst från byggnad, utveckling och underhåll av nätet och från finansieringen av dessa åtgärder. Mängden energi som används har liten effekt på dessa kostnader. Därför är grundavgiftens andel av distributionsavgiften stor och den rörliga förbrukningssavgiften lägre.

En elskatt som redovisas vidare till staten tas också ut på elöverföringsfakturan.

Elskatt och mervärdesskatt

Med överföringsavgiften får du alla tjänster relaterade till elnätsverksamhet

Kundtjänst, elmätningstjänst, 24-timmars feltjänst och felreparation i alla situationer samt personalens löner och ICT-kostnader ingår i elöverföringsavgiften (nättjänstavgiften). Avgiften omfattar också underhåll, reparation, utveckling, byggandet av nytt nät och förnyelse av det åldrande nätet för framtida behov.

Vad är då anslutningsavgiften?

Anslutningsavgiften avser bara kostnaderna för att ansluta till nätet, det vill säga byggandet av den faktiska elanslutningen.

Eldistributionspris

Prisskillnader mellan eldistributionsbolag beror vanligtvis på förhållandet mellan mängden nätegendom och kundantal. Ju fler kunder som delar värdet på nätegendomen (meter/kund), desto lägre blir priset för kunden. Nätegendom avser det totala värdet av komponenterna i ett nätbolags elnät.

För Caruna Ab:s 492 000 kunder är nätets längd betydligt längre per kund: 165 meter. Beroende på bostadstyp hör priset på eldistribution för Caruna Ab:s kunder till den dyraste fjärdedelen.

För Caruna Esbo Ab:s 245 000 kunder är priset på eldistribution bland de billigaste i Finland, då nätet till stor del har moderniserats och kostnaderna för nätet delas av flera stadsbor i tätbebyggda områden. Nätets längd per kund är 35 meter.

Prisjämförelse januari 2024.
Jämförelse av Carunas priser med andra bolag i branschen, januari 2024. Källa: Energimyndigheten.

Caruna Ab:s elnät är cirka 80 000 km långt och sträcker sig från Hangö till Kuusamo. Nätområdet är geografiskt utmanande för eldistribution, då det finns mycket olika driftsförhållanden i området. Andelen nät per kund är stort.

Caruna Esbos elnät är 8 100 km långt. Inom nätområdet är investeringarna per kund är klart mindre än i vårt andra företag, Caruna Ab.

Caruna justerar sin verksamhet med anledning av Energimyndighetens tillsynsmodell, som trädde i kraft i början av året. Tillsynsmodellen för 2024–2031 skär ner på Carunas investeringskapacitet och bolaget har inlett anpassningsåtgärder för tidigare planerade investeringar. Investeringarna minskar med cirka 60 miljoner euro år 2024.

De finska distributionsföretagens priser är offentlig information

Alla eldistributionsbolags priser kan kontrolleras på Energimyndighetens webbplats. De bolagsspecifika priserna uppdateras varje månad och finns under flikarna i tabellen.

Prisskillnaderna mellan eldistributionsbolagen beror på vilken typ av område bolaget verkar och på hur många kunder bolaget har som betalar för byggandet av elnätet. 

Att bygga elnät i sjö- eller skärgårdsområden är dyrare än i tätorter. Å sin sida minskar det pris som betalas av en enskild kund ju fler kunder som delar på kostnaderna. Därför är överföringspriserna billigare hos stadsbolag än hos bolag som verkar på glesbygden. I Finland finns det 77 eldistributionsbolag.

I jämförelsen visas genomsnittspriserna efter användartyp. Typanvändaren är en kundgrupp som använder el på olika sätt, till exempel höghus eller eluppvärmda egnahemshus.

I priset ingår genomsnittspriset enligt den förmånligaste produkten för varje kundgrupp med den presenterade årsförbrukningen. Exempelvis för en höghusanvändare (2 000 kWh) gånger enhetspriset för allmän överföring c/kWh + grundavgift €/månad gånger 12 + skatter och den årliga kostnad som slutligen erhålls dividerat med bruttoförbrukningen, vilket resulterar i genomsnittspriset (c/kWh).

Energimyndighetens prisinformationstabell

Hur kan jag påverka min överföringsfaktura?

Med din egen elförbrukning kan du påverka både den variabla nättjänstavgiften (c/kWh) och elskatten (c/kWh). Dessa står för cirka 50 procent av den årliga elöverföringsavgiften (nättjänstavgiften) i ett höghus och för cirka 75 procent i ett eluppvärmt egnahemshus.

Elöverföringspriser i en europeisk jämförelse

I slutet av 2022 var snittpriset för en nättjänst i EU högst i Litauen och lägst på Malta. I Finland är nättjänstens pris också det lägsta i EU-länderna i förhållande till andelen nät per kund.

När man jämför priset på en finsk nättjänst genom att beakta andelen nät per kund hör Finland trots landets utmanande förhållanden till de förmånligaste länderna i Europa. Som ett land med långa förbindelser och låg befolkningstäthet har vi lyckats bygga upp och utveckla vårt nät på ett mycket kostnadseffektivt sätt. I Finland ligger också eldistributionens leveranssäkerhet på en utmärkt prisnivå jämfört med övriga Europa. 

Skattefritt överföringspris 2022
Skattefritt överföringspris 2022, årsförbrukning mindre än 20 000 kWh (c/kWh). Källa: Eurostat.

Uppdaterad prisstatistik för finländska nätbolag finns på Energimyndighetens webbplats.

Den rena omställningen kräver investeringar i elnätet

Behovet av el förväntas öka i framtiden till följd av samhällets elektrifiering. Den årliga användningen av elenergi inom Carunas nätområden kommer att öka med cirka 50 % fram till 2040. Den momentana efterfrågan, det vill säga effektbehovet, ökar med rentav mer än 100 %.

Ur distributionsnätets perspektiv består de centrala förändringsfenomen som ökar nätets kapacitetsbehov och ökar elförbrukningen av: 

  • elektrifiering av värme (fjärrvärme och andra centraliserade värmelösningar samt individuella decentraliserade värmelösningar) 
  • elektrifiering av trafik (personbilstrafik, men även kollektivtrafik och tunga transporter) 
  • ökning av ren elproduktion,särskilt vindkraft och solenergi 
  • tillväxt av industrier och tjänster (väteekonomi, datacenter och så vidare) som förbrukar ren och förmånlig el 
  • ökning av antalet aktiva kunder som deltar i energimarknaden (exempelvis priselasticitet och energilager) 

Ovanstående förändringar påverkar just de produktions- och förbrukningsanslutningar som är anslutna eller primärt anslutna till distributionsnätet och som alla kräver betydande, långsiktig och framförhållande utveckling av distributionsnätet för att kunna realiseras. Om framförhållande och systematisk nätutveckling för långsiktiga behov inte kan göras blir nätverken en flaskhals för den ovan presenterade utvecklingen.

Energimyndighetens tillsynsmodell för 2024–2031 försvagar väsentligt bolagets verksamhetsförutsättningar och förmåga att investera i nätet för att tillgodose framtida behov. Caruna bedömer att utvecklingsprojekten för den rena omställningen, försörjningstryggheten och elektrifieringssamhället försenas inom Carunas verksamhetsdomäner på grund av detta.

Frågor och svar

Varför betalar jag för nätförbättringsarbeten?
Hur påverkas priserna för Carunas kunder om Fingrid beslutar att inte fakturera för stamnätsavgifter?
Jag använder sällan min sommarstuga, varför måste jag ändå betala en överföringsavgift?