Vad består min elöverföringsfaktura av?

Elnätet fungerar som en telekommunikationsanslutning – du betalar för bandbredden och inte för hur mycket data som överförs. På samma sätt är vägnätet tillgängligt när du behöver det. I elöverföringsavgiften betalar du för att elnätet existerar och att tillräckligt med el finns tillgängligt när du behöver det.

Vad består min elöverföringsfaktura av?
Siffrorna är baserade på kostnaderna för 2019–2022. Andelen förlustel har ökat på grund av stigande elpriser, och år 2023 beräknas den uppgå till 16 % av den totala elanvändningen. Priserna inkluderar inte el- eller mervärdesskatt.

Nästan 70 cent av varje euro du betalar kommer att användas för att förbättra nätet och tillhandahålla elnättjänsten till våra kunder. Mängden överförd energi påverkar bara cirka 20 procent av kostnaden.

Elöverföringspriset består av en grundavgift och en andel baserad på elförbrukningen, samt en eventuell effektavgift baserad på effekt. Kostnaderna för eldistribution uppstår främst från byggnad, utveckling och underhåll av nätet och från finansieringen av dessa åtgärder. Mängden energi som används har liten effekt på dessa kostnader. Därför är grundavgiftens andel stor och den rörliga förbrukningssavgiften lägre.

En elskatt tas dessutom ut på elöverföringsfakturan som redovisas vidare till staten.

Hur kommer Fingrids tillkännagivande att man inte kommer att ta ut stamnätsavgifter att påverka priserna för Carunas kunder? – Läs mer i frågor och svar längst ned på sidan.

Läs mera: Elskatt och mervärdesskatt

Med överföringsavgiften får du alla tjänster relaterade till elnätsverksamhet

Kundtjänst, elmätningstjänst, 24-timmars feltjänst och felreparation i alla situationer samt personalens löner och ICT-kostnader ingår i elöverföringsavgiften (nättjänstavgiften). Avgiften omfattar också underhåll, reparation, utveckling, byggandet av nytt nät och förnyelse av det åldrande nätet för framtida behov.

Vad är då anslutningsavgiften?

Anslutningsavgiften avser bara kostnaderna för att ansluta till nätet, det vill säga byggandet av den faktiska elanslutningen.

Hur ser priset på eldistribution ut i framtiden?

Kriget i Ukraina och dess följder har också ökat kostnaderna för eldistributionsbolaget. Priserna på förlustel har till exempel stigit och kommer att fortsätta att stiga på grund av den nuvarande krisen på elmarknaden. År 2022 har kostnaden för förlustel ökat med 50 % och fram till 2023 förväntas kostnaden för förlustel dubblas jämfört med 2022. 

Den allmänna inflationen och krisens inverkan på de globala råvaru- och komponentpriserna kommer att öka kostnaderna för att utveckla och underhålla nätet. Dessutom har marknadsräntorna stigit, vilket har ökat kapitalkostnaderna. De allmänna utsikterna är mycket oförutsägbara. Dessa orsaker, i kombination med den pågående utvecklingen av tillsynsmetoden, gör det mycket svårt att förutsäga prissättningen.

I Caruna Ab ökar investeringsbehovet i elnätet inte bara på grund av förbättrad vädersäkerhet i eldistributionen, utan också på grund av den ökande produktionen av förnybar energi, särskilt stora vindkraftverk, elektrifiering av uppvärmning och transporter, ökande behov av flexibilitet och nätets åldrande. 

Caruna Ab:s elnät är cirka 80 000 km långt och sträcker sig från Hangö till Kuusamo. Nätområdet är geografiskt utmanande för eldistribution, eftersom det finns mycket olika driftsförhållanden i området. Andelen nät per kund är stort. 

I Caruna Esbo Ab område går elektrifieringen av samhället framåt i snabb takt. I Esbo beräknas elförbrukningen öka med 50 % fram till 2040, jämfört med 5 % under de senaste 20 åren. Under de kommande åren kommer Caruna Esbos investeringar främst att fokusera på att möjliggöra rena energilösningar inom bostäder, trafik och värmeproduktion.

Caruna Esbos elnät är 8 100 km långt. Inom nätområdet är investeringarna per kund är klart mindre än i vårt andra företag, Caruna Ab.

Jämförelse av Carunas priser med andra bolag i branschen

Prisskillnader mellan eldistributionsbolag beror vanligtvis på förhållandet mellan mängden nätegendom och kundantal. Ju fler kunder som delar värdet på nätegendomen (meter/kund), desto lägre blir priset för kunden. Nätegendom avser det totala värdet av komponenterna i ett nätbolags elnät.

För Caruna Ab:s 484 000 kunder är nätets längd betydligt längre per kund: 165 meter och investeringar på 216 euro per kund (år 2021 totalt 104,6 miljoner euro). Beroende på typ av bostad är priset på eldistribution för Caruna Ab:s kunder bland de dyraste fjärdedelen bland 77 eldistributionsföretag.

Caruna Esbo Ab:s 230 000 230 000 kunder är priset på eldistribution bland de billigaste i Finland, eftersom nätet till stor del har moderniserats och kostnaderna för nätet delas av flera stadsbor i tätbebyggda områden. Nätets längd per kund är 35 meter och investeringar 154 euro per kund (år 2021 totalt 35,5 miljoner euro).

Sähkönsiirtohintojen vertailutilasto huhtikuu 2022
Källa: Energimyndigheten, april 2022

De finländska distributionsföretagens priser är offentlig information

Energimyndigheten uppdaterar prisinformationen på sin webbplats, och vem som helst kan kontrollera priserna hos alla eldistributionsföretag. Bolagsspecifika priser uppdateras varje månad och finns på flikarna i tabellen.

I jämförelsen visas genomsnittspriserna efter användartyp. Typanvändaren är en kundgrupp som använder el på olika sätt, till exempel höghus eller eluppvärmda egnahemshus.

I priset ingår genomsnittspriset enligt den billigaste produkten för varje kundgrupp med den presenterade årsförbrukningen. Till exempel, för en höghusanvändare (2 000 kWh) gånger enhetspriset för allmän överföring cnt/kWh grundavgift €/månad gånger 12 + skatter och den årliga kostnaden som slutligen erhålls divideras med den bruttoförbrukningen, vilket resulterar i genomsnittspriset (cent/kWh).

Energimyndighetens prisinformationstabell

Hur kan jag påverka min egen överföringsfaktura?

Med din egen elförbrukning kan du påverka både den variabla nättjänstavgiften (c/kWh) och elskatten (c/kWh). Dessa står för cirka 50 procent av den årliga elöverföringsavgiften (nättjänstavgift) i ett höghus och cirka 75 procent i ett eluppvärmt egnahemshus.

Elöverföringspriser i en europeisk jämförelse

I slutet av 2021 fanns de högsta genomsnittspriserna för nättjänster i EU i Belgien och de lägsta i Nordmakedonien. I Finland ligger priset för nättjänsten i linje med det europeiska genomsnittet.

Eurostat: Kotitalouksien veroton siirtohinta 2021

När man jämför priset för finländsk nättjänst per kund och nät, hör Finland till de billigaste länderna i Europa, trots de svåra förhållandena. Som ett land med långa förbindelser och låg befolkningstäthet har vi lyckats bygga upp och utveckla vårt nät på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Leveranssäkerheten för el i Finland är också utmärkt i förhållande till priset jämfört med andra europeiska länder. 

Eurostat: Price per network length 2021

Uppdaterad prisstatistik för finländska nätbolag finns på Energimyndighetens webbplats.

Prioriteringar för utvecklingen av Carunas elnät är att garantera energisäkerheten

Vi kommer att fortsätta att investera som planerat för att förbättra leveranssäkerheten och möjliggöra energiomställningen. Vi kommer att sprida investeringarna i leveranssäkerheten över en längre period för Caruna Ab; för Caruna Esbo Ab kommer tidsgränsen för investeringar i vädersäkerhet att fortsätta vara 2028. De investeringar som krävs för att slutföra energiomställningen kommer att fortsätta för båda bolagen. Frigörandet från rysk och fossil energi, den ökande elförbrukningen och elektrifieringen av uppvärmning, transporter och bostäder kommer att öka elbehovet i nätet.

Betydelsen av kostnadseffektivitet betonas ytterligare. Fokus för Carunas investeringar kommer att flyttas till lågspänningsnätet, där till exempel lokala förhållanden och demografiska trender kommer att påverka valet av olika lösningar. Vi letar också aktivt efter nya sätt att förbättra elkvaliteten och leveranssäkerheten. Vi använder till exempel batterilager och utforskar och utvecklar andra alternativ för flexibilitet.

Varför betalar jag för nätförbättringsarbeten?

Det moderna samhället är starkt beroende av el, och störningsfri tillgång till el är en grundläggande förutsättning för både att leva och bedriva affärsverksamhet. Vårt elnät, som byggdes främst på 1960–1970-talen, kräver kontinuerligt och långsiktigt utvecklingsarbete, till exempel renovering och konstruktion av nätstationer.

Vi vill se till att du får valuta för pengarna; ett modernt elnät som fungerar pålitligt i alla väder och var som helst. Det nuvarande elnätet kommer inte att kunna möta framtida behov. Genom att investera i utveckling och förnyelse av elnätet får du smidigast möjlig elleverans både nu och i framtiden. Vi förbättrar och moderniserar elnätet så att det fungerar pålitligt och möjliggör en ökning av elbilar och produktionen av solpaneler. 

Uppdaterad information om pågående byggarbetsplatser

Vi förnyar vårt elnät i både tätorter och glesbygdsområden. Du kan se byggarbetet nära just ditt hem genom vår karttjänst.

Carunas karttjänst

Frågor och svar

Hur påverkar energikrisen prissättningen av eldistributionen?

Kriget i Ukraina och dess följder har också ökat kostnaderna för eldistributionsbolaget. Priserna på förlustel har till exempel stigit och kommer att fortsätta att stiga på grund av den nuvarande krisen på elmarknaden. År 2022 har kostnaden för förlustel ökat med 50 % och fram till 2023 förväntas kostnaden för förlustel fyrdubblas jämfört med 2022. 

Den allmänna inflationen och krisens inverkan på de globala råvaru- och komponentpriserna kommer att öka kostnaderna för att utveckla och underhålla nätet. Dessutom har marknadsräntorna stigit, vilket har ökat kapitalkostnaderna. Tillsammans ökar dessa orsaker kostnaderna för driften av elnätsbolagen.

Hur kommer Fingrids tillkännagivande att man inte kommer att ta ut stamnätsavgifter att påverka priserna för Carunas kunder?

Hösten 2022 meddelade Fingrid att man inte skulle ta ut stamnätsavgifter under sex månader på grund av en betydande ökning av flaskhalsintäkterna. Stamnästavgiften som betalas till Fingrid utgör cirka 10 % av Carunas kostnader. Stamnätsavgifterna är så kallade "genomgångsposter" för distributionsnätsbolagen, dvs. de kostnader som betalas till stamnätsbolaget överförs alltid till distributionsavgiften.

De planerade sänkningarna av stamnätsavgifterna kommer att innebära en kostnadsminskning på cirka 35 miljoner euro år 2023 för de två Caruna-bolagen, medan förlustkostnaderna redan har ökat med cirka 15 miljoner euro år 2022 på grund av de höga elpriserna och förväntas öka med ytterligare 35 miljoner euro år 2023. På kostnadssidan har dessutom nätbyggandet ökat med cirka 13 procent och kostnaderna för operativ verksamhet med cirka 5 procent. Dessutom har kapitalkostnaderna (räntorna) stigit.

Slutresultatet är att de andra kostnadsposterna i eldistributionsverksamheten har ökat mycket mer än Fingrids rabatter och därför möjliggör rabatten inte en prissänkning, även om den direkt överförs till priset, utan minskar bara prishöjningstrycket.

Varför är det så stora skillnader i prissättningen mellan olika eldistributionsbolag?

Prisskillnaderna förklaras av vilken typ av område bolaget verkar inom och hur många kunder bolaget har för att betala kostnaderna för att byggandet av elnät. 

Att bygga elnät i sjöområden eller skärgården är dyrare än i tätorter. Å andra sidan, ju fler kunder som delar på kostnaderna, desto lägre blir priset för den enskilda kunden. Därför är överföringspriserna billigare hos stadsbolag än hos bolag som verkar i glesbygd. I Finland finns det 77 eldistributionsbolag.

Jag använder sällan min sommarstuga, varför måste jag ändå betala en överföringsavgift?

Elnätet måste helat tiden vara funktionsdugligt. Mängden energi som överförs utgör bara cirka 20 procent av elnätets kostnader. Majoriteten, eller 80 procent, uppstår av att elnätet upprätthålls och underhålls. Detta medför kostnader för nätbolaget även om ingen el används. Detta gäller särskilt sommarstugor.