Yhteiskunnan sähköistyminen

Yhteiskunnasta tulee nykyistäkin riippuvaisempi sähköstä päästöjen vähentämisen ja digitalisoitumisen myötä.

Energiamurros kasvattaa sähkönkulutusta

Hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää muutoksia liikenteessä, teollisuudessa ja lämmityksessä. Fossiilisten polttoaineiden kustannustehokas korvaaminen perustuu sähköllä toimivaan teknologiaan. Sähkönkulutuksen arvioidaankin kasvavan lähes 50 % vuoteen 2040 mennessä, mikäli Suomi saavuttaa ilmastotavoitteensa asetetussa aikataulussa. 

Teollisuuden tietyillä toimialoilla (mm. leipomot, meijerit sekä puu- ja paperiteollisuus) maakaasun merkitys on ollut suuri. Prosessien sähköistämisellä korvataan riippuvuutta maakaasusta.

Paikallisesti muutokset voivat olla suuriakin. Lämmityksen sähköistyminen ja kaupungistuminen keskittävät sähkönkulutusta entistä enemmän kaupunkeihin, kun taas hajautettua sähköntuotantoa syntyy entistä enemmän haja-asutusalueille.

Energiajärjestelmään vaikuttavat megatrendit
Energiajärjestelmään vaikuttavat megatrendit

Riippuvuus sähköjärjestelmästä kasvaa

Sähköön vahvasti perustuva energiajärjestelmä tarkoittaa, että vaatimukset sähköjärjestelmän toimintavarmuudelle kasvavat. Jo nyt yhteiskunnan kriittiset toiminnot kuten sairaalat, tietoliikenneverkot ja maksujärjestelmät ovat haavoittuvia pitkittyneille sähkökatkoille. Sähköistyneessä yhteiskunnassa vaikutukset ulottuvat nopeammin liikenteeseen, lämmitykseen ja teollisuuden toimintakykyyn.

Sähköjärjestelmään kohdistuu uusia riskejä. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä, mikä haastaa sähköverkkojen ja säästä riippuvan sähköntuotannon toimintaa. Kyberuhkat voivat vaarantaa sekä yritysten että yksityishenkilöiden turvallisuutta. Onkin olennaista, että sähköjärjestelmän toimitusvarmuutta ja palautumiskykyä vahvistetaan.

Valtavat investoinnit sähköistämiseen

Muutokset energiantuotannossa, siirrossa ja kulutuksessa ovat ennennäkemättömiä sekä suuruudeltaan että aikataulullisesti. Vuoteen 2035 mennessä energia-ala investoi 40 miljardia euroa – enemmän kuin mikään muu sektori – hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Koska sähköjärjestelmällä on keskeinen rooli energiamurroksessa, iso osa investoinneista liittyy tavalla tai toisella sähköjärjestelmään. Pelkästään kolmen suurimman jakeluverkkoyhtiön investoinnit ovat 3,2 miljardia euroa vuoteen 2035 mennessä. Investointien toteutumiseksi toimintaympäristön on oltava ennakoitavaa ja kannustavaa.

Sähköenergian kulutus kasvaa
Sähköenergian kulutus kasvaa