Vaikutukset yhteiskuntaan

Työllistämme ja maksamme veroja Suomessa 

Caruna on merkittävä taloudellinen toimija ja työllistäjä Suomessa. Toiminnallamme on merkittäviä suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia niin paikallisesti kuin kansallisestikin. Investointiemme vaikutukset näkyvät erityisesti verkkoalueillamme. Toimintavarman sähköverkkomme avulla pidämme huolen siitä, että asiakkaillamme kotitalouksista yrityksiin, yhteisöihin ja kuntiin pysyvät sähköt päällä vuoden jokaisena päivänä. 

Caruna vastuullisuus: Vaikutukset yhteiskuntaan

Verotoimintatapamme perustuu lakeihin ja määräyksiin 

Verotoimintatapamme määrittää keskeiset periaatteet, joita noudatamme veroasioidemme hallinnassa. Maksamme kaikki veromme Suomeen, ja maksamamme ja tilittämämme vaikuttavat positiivisesti taloudelliseen hyvinvointiin Suomessa. 

Toimintatapamme kattaa kaikki toimintaamme liittyvät välittömät ja välilliset verot. Tällaisia veroja ovat muun muassa yhtiön tuloverot, sähköverot, arvonlisäverot, myyntivoitoista perittävät verot, varainsiirtoverot ja kiinteistöverot. Lisäksi veroihin luetaan työntekijöiden palkoista pidätettävät ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut. 

Verotusta koskevat pääperiaatteet ja ohjeet on kuvattu talouspolitiikassamme, joka perustuu Carunan liiketoimintastrategiaan, yritysvastuuseen, riskienhallintapolitiikkaan ja Carunan toimintaohjeeseen (Code of Conduct). Carunan hallitus hyväksyy talouspolitiikan ja siihen liittyvät muutokset.  

Verotoimintatapaamme arvioidaan vuosittain. Carunan talousjohtaja vastaa sen toteutumisesta ja ehdottaa tarkastusvaliokunnalle mahdolliset muutostarpeet. Tarkastusvaliokunta arvioi toimintatapaa ja ehdottaa tarvittavat muutokset Caruna Networks Oy:n hallitukselle. Verotoimintatapa koskee kaikkia Caruna-yhtiöitä ja carunalaisia, jotka työskentelevät Carunan liiketoimintojen ja erityisesti niihin liittyvien veroasioiden parissa. 

Hyödynnämme ulkoisia veroneuvontapalveluita tarpeen mukaan apuna epäselvissä tapauksissa ja verolakien muutosten yhteydessä. Carunan taloushallinto koordinoi veroneuvontapalveluiden ostoa.  

Verotoimintatapamme keskeiset periaatteet 

Noudatamme verotoimintatavassamme verotusta koskevia lakeja, määräyksiä ja verolakien vakiintuneita tulkintoja lain sanamuoto ja tarkoitus huomioon ottaen. Seuraamme verolainsäädännön ja velvoitteiden kehittymistä ja analysoimme niiden vaikutuksia. 

Veroriskienhallintamme perustuu konsernin riskienhallintapolitiikkaan. Tunnistamme, arvioimme ja hallitsemme verotukseen liittyviä taloudellisia, liiketoiminnallisia, maine- ja vaatimustenmukaisuusriskejä ennakoivasti.  

Verotuksemme perusteineen on ennakoitavaa ja läpinäkyvää. Julkaisemme veromme konsernitilinpäätöksessä kansainvälisten raportointistandardien (IFRS) mukaisesti. Esitämme veroviranomaisille ja muille verojen käsittelyyn osallistuville sidosryhmille kaikki asian käsittelemiseen tarvittavat tiedot. Teemme veroilmoitukset ajallaan ja maksamme veromme oikeanmääräisinä ja oikea-aikaisesti. 

Varmistamme omistaja-arvon pyrkimällä kustannustehokkaisiin liiketapahtumiin, liiketoimintaratkaisuihin ja optimaalisiin veroprosesseihin.  

Siirtohinnoittelumme perustuu OECD:n markkinaehtoperiaatteeseen. Markkinaehtoperiaate koskee kaikkia konsernin sisäisiä transaktioita. 

Verotukseemme liittyvät tapahtumat ovat liiketoimintaamme perustuvia. Suunnittelemme verotusta verolakien tarkoituksen hengessä ja aina liiketoimintamme lähtökohdista. Emme luo keinotekoisia tai vain verotuksellisista syistä tehtyjä järjestelyjä. Emme harjoita aggressiivista verosuunnittelua emmekä toimi maissa, jotka EU on määritellyt ns. yhteistyöhaluttomiksi lainkäyttöalueiksi, eli maiksi, jotka eivät EU:n arvion mukaan noudata verotuksen läpinäkyvyyden ja tasapuolisuuden periaatteita. 

Carunan verojalanjälki 

Olemme suomalainen yritys ja maksamme kaikki veromme Suomeen. Raportoimme verotuksesta verojalanjäljellä, jolla tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluontoisia maksuja. 

Välittömien ja välillisten verojen lisäksi verojalanjälkeemme sisältyy työntekijöidemme palkoista pidätetyt ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut. Yhteenveto kattaa ne verot ja veroluonteiset maksut, jotka meillä on lakisääteinen velvoite maksaa tai kerätä asiakkailtamme. Yhteenvetoon ei ole sisällytetty veroja, joista meillä ei ole lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta. 

Sponsorointi ja hyväntekeväisyys 

Tuemme suomalaisia, vastuullisia toimijoita ja yhdistyksiä verkkoalueillamme.  

Valitsemme vuosittain verkkoalueeltamme paikallisia kohteita, joiden toimintaa tuemme sponsoroinnin keinoin. Lisäksi teemme yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa, joiden arvot ovat oman arvopohjamme mukaisia.

Tutustu aiempiin sponsorointeihimme