Vaikutukset yhteiskuntaan

Työllistämme ja maksamme veroja Suomessa 

Caruna on merkittävä taloudellinen toimija ja työllistäjä Suomessa. Toiminnallamme on merkittäviä suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia niin paikallisesti kuin kansallisestikin. Investointiemme vaikutukset näkyvät erityisesti verkkoalueillamme. Toimintavarman sähköverkkomme avulla pidämme huolen siitä, että asiakkaillamme kotitalouksista yrityksiin, yhteisöihin ja kuntiin pysyvät sähköt päällä vuoden jokaisena päivänä. 

Caruna vastuullisuus: Vaikutukset yhteiskuntaan

Carunan verotusta koskevat pääperiaatteet perustuvat Suomen verolainsäädäntöön ja Carunan talouspolitiikkaan 

Verotusta koskevat pääperiaatteet on kuvattu talouspolitiikassamme, joka perustuu Suomen verolainsäädäntöön, Carunan liiketoimintastrategiaan, yritysvastuuseen, riskienhallintapolitiikkaan ja Carunan toimintaohjeeseen (Code of Conduct). Carunan talous- ja muut politiikat käsitellään tarkastusvaliokunnassa vuosittain, ja Carunan hallitus hyväksyy talouspolitiikan ja siihen liittyvät muutokset.

Talouspolitiikkamme pääperiaatteet ja ohjeet kattavat kaikki toimintaamme liittyvät välittömät ja välilliset verot, kuten yhtiön tuloverot, sähköverot, arvonlisäverot, myyntivoitoista perittävät verot, varainsiirtoverot ja kiinteistöverot. Lisäksi veroihin luetaan työntekijöiden palkoista pidätettävät ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut.

Carunan talousjohtaja vastaa verotukseen liittyvien pääperiaatteiden ja ohjeiden toteutumisesta ja ehdottaa tarkastusvaliokunnalle sekä hallitukselle mahdolliset muutostarpeet. Toimintatapamme koskee kaikkia Caruna-yhtiöitä ja Carunan työntekijöitä, jotka työskentelevät Carunan liiketoimintojen ja erityisesti niihin liittyvien veroasioiden parissa. 

Verotusta koskevat toimintavat perustuvat lakeihin ja määräyksiin 

Noudatamme toiminnassamme verotusta koskevia lakeja, määräyksiä ja verolakien vakiintuneita tulkintoja, lain sanamuoto ja tarkoitus huomioon ottaen. Seuraamme verolainsäädännön ja velvoitteiden kehittymistä ja analysoimme niiden vaikutuksia. Käytämme veroneuvontapalveluita tarpeen mukaan apuna epäselvissä tapauksissa tai verolakien muutosten yhteydessä. Carunan taloushallinto koordinoi veroneuvontapalveluiden ostoa.

Maksamme kaikki veromme Suomeen, ja maksamillamme ja tilittämillämme veroilla on positiivinen vaikutus taloudelliseen hyvinvointiin Suomessa.

Veroriskienhallintamme perustuu konsernin riskienhallintapolitiikkaan. Tunnistamme, arvioimme ja hallitsemme verotukseen liittyviä taloudellisia, liiketoiminnallisia sekä maine- ja vaatimustenmukaisuusriskejä ennakoivasti.

Verotuksemme perusteineen on ennakoitavaa ja läpinäkyvää. Julkaisemme veromme konsernitilinpäätöksessä kansainvälisten raportointistandardien (IFRS) mukaisesti. Esitämme veroviranomaisille ja muille verojen käsittelyyn osallistuville sidosryhmille kaikki asian käsittelemiseen tarvittavat tiedot. Teemme veroilmoitukset ajallaan ja maksamme veromme oikeanmääräisinä ja oikea-aikaisesti.

Varmistamme omistaja-arvon pyrkimällä kustannustehokkaisiin liiketapahtumiin, liiketoimintaratkaisuihin ja optimaalisiin veroprosesseihin.

Siirtohinnoittelumme perustuu OECD:n markkinaehtoperiaatteeseen. Markkinaehtoperiaate koskee kaikkia konsernin sisäisiä transaktioita.

Verotukseemme liittyvät tapahtumat ovat liiketoimintaamme perustuvia. Suunnittelemme verotusta verolakien tarkoituksen hengessä ja aina liiketoimintamme lähtökohdista. Emme osallistu keinotekoisiin tai vain verotuksellisista syistä tehtyihin järjestelyihin. Emme harjoita aggressiivista verosuunnittelua emmekä toimi maissa, jotka EU on määritellyt yhteistyöhaluttomiksi lainkäyttöalueiksi.

Sponsorointi ja hyväntekeväisyys 

Tuemme suomalaisia, vastuullisia toimijoita ja yhdistyksiä verkkoalueillamme.  

Valitsemme vuosittain verkkoalueeltamme paikallisia kohteita, joiden toimintaa tuemme sponsoroinnin keinoin. Lisäksi teemme yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa, joiden arvot ovat oman arvopohjamme mukaisia.

Tutustu aiempiin sponsorointeihimme