Huolehdimme yhteisestä ympäristöstä

Toimintamme vaikuttaa ja näkyy verkkoalueellamme monin tavoin. Kunnostamme, ylläpidämme ja rakennamme uutta sähköverkkoa sekä puramme käytöstä poistettavaa sähköverkkoa. Pyrimme kaikessa toiminnassamme vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksiamme ja vahvistamaan myönteisiä ympäristövaikutuksiamme. Otamme luontoarvot huomioon: kunnioitamme luontoa ja sen monimuotoisuutta, materiaalimme ovat pitkäikäisiä ja parannamme jatkuvasti toimintojemme energia- ja materiaalitehokkuutta.

Vastuullinen maankäyttö 

Olemme sitoutuneet vastuulliseen maankäyttöön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen toimintavarman sähköverkon suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Sähköverkon elinkaaren aikaiset vaikutukset otetaan huomioon niin, että ne ovat mahdollisimman lieviä tai jopa myönteisiä ilmastolle, ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle sekä maanomistajille ja muille sidosryhmille.  

Seuraamme ympäristötavoitteiden ja toimenpiteiden edistymistä jatkuvasti ja raportoimme suoriutumisestamme avoimesti.  

Sähköverkon materiaalit 

Sähköverkon rakenteet sisältävät merkittäviä määriä muun muassa muuntajia, rautaa, johtimia, kaapelia, sekajätettä, kyllästettyjä puupylväitä, lasia, posliinia, betonia ja kuparia. Käyttämämme materiaalimme ovat pitkäikäisiä, ja selvitämme jo hankintavaiheessa niiden oikeat käsittely- ja kierrätystavat.  

Sähköverkon investointien myötä puramme merkittäviä määriä käytöstä poistuvaa materiaalia.  Puretuista materiaaleista suurin osa menee kierrätettäväksi materiaalina tai energiana. Esimerkiksi muuntajista ja kaapeleista pystytään tällä hetkellä kierrättämään ja uudelleenkäyttämään yli 97 %.  

Sähköverkostamme puretaan vuosittain tuhansia kyllästettyjä sähköpylväitä. Vanhat, kyllästetyt pylväät sisältävät usein kupari-kromi-arseeniyhdisteitä (CCA) tai kreosoottia, ja ne voivat väärinkäsiteltyinä aiheuttaa vaaraa ihmisten, eläinten ja ympäristön turvallisuudelle. Kyllästettyjen sähköpylväiden käyttöä ja hävittämistä rajoitetaan lainsäädännöllä, ja meillä on lainsäädännön vaatimukset täyttävä toimintamalli purettujen sähköpylväiden käsittelyyn. 

Ennaltaehkäisevä ympäristötyö 

Tyypillinen ympäristövahinko liiketoiminnassamme on muuntajaöljyn vuotaminen ympäristöön pylväsmuuntajasta sen vaurioituessa esimerkiksi salamaniskusta. Käsittelemme kaikki öljyvuodot täsmällisesti ja varmistamme puhdistustoimenpiteiden ja näytteiden avulla, ettei niistä jää pysyviä jälkiä ympäristöön.  

Kaikki investointiohjelmissa käyttämämme uudet muuntamot on varustettu öljyaltailla, jotka estävät muuntajaöljyn vuotamisen ympäristöön muuntajan vauriotilanteessa. Öljyvuodoista aiheutuvan riskin pienentämiseksi käynnistimme vuonna 2016 erillisen investointiohjelman, jossa pohjavesialueilla sijaitsevat pylväsmuuntamot korvattiin öljyaltailla varustetuilla puistomuuntamoilla. Vuosina 2016–2021 olemme korvanneet 1 359 pylväsmuuntamoa. Jäljellä olevat 35 pohjavesialueiden pylväsmuuntamoa korvataan lähivuosien aikana.