Taksonomia

EU-taksonomia arvottaa toimintojen ympäristökestävyyttä

EU-taksonomia on kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä, joka määrittelee ympäristön kannalta kestävät taloudelliset toiminnot. Luokittelu mittaa, kuinka toiminnot edistävät EU:n kuutta ympäristötavoitetta. EU:n yhteiset ympäristötavoitteet ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen, ilmastonmuutoksen sopeutuminen, vesi- ja merivarojen kestävä käyttö, resurssien käyttö ja kiertotalous, ympäristön pilaantuminen, luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemit.

Toimintomme ovat kestäviä

Toiminto on taksonomiakelpoinen, jos se on mainittu taksonomia-asetuksen toimintoluettelossa. Toimialamme, sähkönjakelu, mahdollistaa yhteiskunnan sähköistämisen, edistää merkittävästi ilmastonmuutoksen hillintää koskevaa EU:n ympäristötavoitetta ja on siten taksonomiakelpoinen. Olemme tarkastelleet toimintaamme ainoastaan sähkönjakelun kestävyyskriteerien kautta, koska muiden kuin sähkönjakeluun liittyvien toimintojen osuus on häviävän pieni.  

Taksonomianmukaisuus tarkoittaa, että toiminto edistää merkittävästi vähintään yhden EU:n ympäristötavoitteen saavuttamista eikä aiheuta merkittävää haittaa (DNSH-periaate) muille viidelle ympäristötavoitteelle. Sertifioidun ympäristöjohtamisjärjestelmämme mukaisesti arvioimme ympäristövaikutuksiamme ja niiden hallintatoimia säännöllisesti ja varmistamme, että toiminnastamme ei aiheudu merkittävää haittaa.

Kestävyystarkastelussa varmistetaan myös sosiaalisten suojatoimien toteutuminen

Taksonomianmukaisuus edellyttää myös EU:n vähimmäistason sosiaalisten suojatoimien toteutumista. Toimintamme eettiset periaatteet sisältyvät toimintaohjeeseemme, ja ne kattavat sitoumuksemme ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, korruption- ja lahjonnanvastaisuuteen, oikeudenmukaiseen kilpailuun ja verotukseen. Koko henkilöstömme osallistuu säännöllisesti toimintaohjekoulutukseen, toimintaohjeen noudattamista havainnoidaan ja mahdollisiin rikkomuksiin puututaan. Kaikki sidosryhmämme voivat ilmoittaa epäillyistä rikkomuksista verkkosivuillamme olevan ilmoituskanavan kautta.

Ilmoita rikkomuksesta