Johtaminen Carunassa

Caruna Networks Oy:n päätöksentekoelimet ovat yhtiökokous ja hallitus. Hallituksen päätöksentekoa valmistelevat ja avustavat kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta.

Päivittäistä toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa päätöksenteossa tukee Carunan johtoryhmä. Hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle raportoiva sisäinen tarkastus osaltaan varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista. 

Toimintaa ohjaavat politiikat

Johtamista ohjaavat yhtiömme arvot, politiikat (kuten henkilöstö-, riskienhallinta-, omaisuudenhallinta-, rahoitus-, viestintä-, vaatimustenmukaisuus- sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka) ja yksityiskohtaisemmat ohjeistukset lakien ja yritystoimintaa ohjaavien säädösten ohella. 

Carunan toimintaohje (Code of Conduct) luo perustan tavallemme tehdä töitä. Se määrittelee, miten teemme yhteistyötä ja kohtelemme toisiamme, harjoitamme sähkönjakeluliiketoimintaa ja huolehdimme Carunan omaisuudesta. Vastuullisuusperiaatteemme on kuvattu terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikassamme. 

Toimintaohje ja politiikat koskevat Carunan työntekijöitä, johtajia ja hallituksen jäseniä. Edellytämme toimintaohjeen ja soveltuvien politiikkojen mukaista käytöstä myös yhtiön urakoitsijoilta, sopimustoimittajilta sekä muilta sopimuskumppaneilta. Lähtökohtana on, että kaikki Carunassa sekä sopimustoimittajiemme palveluksessa työskentelevät toimivat yhtenäisellä tavalla vastuullisesti ja eettisesti.  

Käytössämme ovat seuraavat sertifioidut järjestelmät: 

  • ISO 55001:2014 omaisuudenhallintajärjestelmä 
  • ISO 45001:2018 työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä 
  • ISO 14001:2015 ympäristöjohtamisjärjestelmä  

Tarkastelemme toimintaamme säännöllisesti 

Johtoryhmämme sekä yksikkömme seuraavat säännöllisesti liiketoimintaa ja tavoitteiden saavuttamista, ja niistä raportoidaan myös hallitukselle säännöllisesti. 

Toimintamme seuraamiseen on laadittu strategiasta johdetut yhtiö- ja yksikkökohtaiset mittaristot, joiden tavoitteet on johdettu henkilötasolle saakka. Mittaristo sisältää sekä taloudellisia että ei-taloudellisia, vastuullisuuteen liittyviä mittareita. Tarkastelemme toimintaamme kokonaisuutena, ja mittaristoa rakennettaessa on kiinnitetty huomiota siihen, ettei se johda osaoptimointiin. Vertaamme jokaisen henkilön suoriutumista yhtiön strategisiin liiketoimintatavoitteisiin. Mittaristo toimii myös palkitsemisperusteena. Koko henkilöstömme on palkitsemisjärjestelmän piirissä. 

Arvioimme johtamisen tasoa vuosittain toteutettavien henkilöstökyselyjen avulla. Panostamme omajohtamiseen ja kannustamme henkilöstöä aktiivisesti työyhteisön kehittämiseen.  

Hallitus 

Hallitus vastaa konsernin strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen tehtäviin kuuluu edustaa yhtiötä ja huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta. Hallitus valvoo, että yhtiöllä on arvot täydentämässä sen hyväksymää toimintaohjetta (Code of Conduct). 

Hallitus koostuu yhdestä kymmeneen jäsenestä sekä enintään neljästä varajäsenestä. Jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Hallitus kokoontuu sovitun aikataulun mukaisesti käsittelemään hallituksen käsiteltäväksi määriteltyjä asioita. Hallitus on hyväksynyt toiminnalleen työjärjestyksen. 

Toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä lakiasiainjohtaja, joka toimii myös hallituksen sihteerinä, osallistuvat hallituksen kokouksiin säännöllisesti. Konsernin muut johtoryhmän jäsenet ja johtajat osallistuvat kokouksiin kutsuttaessa.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokuntiin kuuluvat tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla ja arvioimalla esityksiä hallituksen päätöksentekoa varten. 

Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet. Jokaisessa valiokunnassa tulee olla vähintään kolme jäsentä. Jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Kaikilla hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua valiokuntien kokouksiin. 

Kunkin valiokunnan puheenjohtaja raportoi valiokunnan työstä hallitukselle säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen. Valiokunnan kokousmateriaalit ja -pöytäkirjat ovat kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Hallitus on hyväksynyt valiokuntien kirjalliset työjärjestykset. Työjärjestykset tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti. 

Valiokunnat

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa. Sen tehtäviin kuuluvat erityisesti Carunan julkaiseman taloudellisen ja kestävyystiedon läpikäynti sekä yhteydenpito tilintarkastajiin. 

Yhtiön tilintarkastaja, toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä lakiasiainjohtaja, joka toimii valiokunnan sihteerinä, osallistuvat valiokunnan kokouksiin säännöllisesti. Muut johtajat osallistuvat valiokunnan kokouksiin kutsuttaessa. 

Tarkastusvaliokunta valvoo taloudellisen ja kestävyysraportoinnin prosessia ja tilintarkastusta. Se valvoo myös yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuutta sekä yhtiön toimintaprosesseja, joilla varmistetaan mm. taloudellista raportointia koskevien lakien ja määräysten noudattamista. Tarkastusvaliokunta käsittelee omalle alueelleen kuuluvat politiikat ennen kuin ne viedään hallituksen käsiteltäväksi.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta konsernin johdon nimitys- ja palkitsemisasioissa. Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja.

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta avustaa hallitusta konsernin toiminnan turvallisuuteen ja ympäristökysymyksiin liittyvien asioiden päätöksenteossa. Valiokunta käsittelee terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikan.

Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja, HSE-asioista vastaava johtoryhmän jäsen sekä HSEQ-päällikkö.

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin ja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtaja vastaa konsernin päivittäisestä hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Osakeyhtiölaissa on toimitusjohtajalle asetettu vastuu siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito järjestetty luotettavalla tavalla. 

Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa hänen tehtäviensä hoitamisessa. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa saavuttamaan liiketoiminnan strategisia ja kestäviä tavoitteita hallituksen asettamalla tavalla, valmistelee konsernin liiketoimintasuunnitelmia ja päättää investoinneista sekä liiketoiminnan järjestelyistä valtuuksiensa puitteissa. Carunan strategia ja liiketoiminnalliset tavoitteet koskevat koko konsernia ja ne ovat koko organisaation tiedossa. 

Toiminnan tuloksellisuutta seurataan kuukausiraporteissa ja arvioidaan kuukausittain johtoryhmässä. Neljännesvuosittain johtoryhmä pitää laajennettuna kvartaalikokouksen, jossa liiketoimintayksiköt raportoivat toiminnastaan. Kvartaalikokouksiin osallistuvat yksiköiden johtoryhmät sekä toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden edustajat. 

Jokainen johtoryhmän jäsen on vastuussa päivittäisten liiketoimintojen operatiivisesta toteuttamisesta. 

Palautekanavat 

Toimintaohjeisiimme (Code of Conduct) kuuluu lakien ja eettisten arvojen noudattaminen kaikessa toiminnassamme. Otamme kaikki epäilyt laittomasta tai epäeettisestä toiminnasta vakavasti ja kehotamme kaikkia sidosryhmiämme myös ilmoittamaan niistä. 

Ilmoita rikkomuksesta -lomakkeen avulla voit ilmoittaa havainnoista, joissa koet rikottavan 

  • Carunan toimintaohjeita 
  • Carunan sopimustoimittajien toimintaohjeita 
  • voimassa olevia lakeja ja asetuksia

Käsittelemme kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti ja puolueettomasti. Todetut rikkomukset välitetään yhtiön ylimmälle johdolle. 

Ilmoita rikkomuksesta