Toimintaympäristö

Arvioimme säännöllisesti toimintaympäristöämme ja sopeutamme toimintaamme niin pitkän aikavälin trendeihin kuin päivänpolttaviin ilmiöihin. Sähkömarkkinalainsäädännöllä on keskeinen toimintaamme ohjaava rooli.

Energiamurros 

Energiamurroksella tarkoitetaan siirtymää fossiilisista polttoaineista uusiutuvan energian käyttöön. Siirtymä on välttämätön ilmastokriisin ratkaisemiseksi, ja kestävä, uudistuva sähköverkko on siirtymän toteutumisen edellytys. Energiamurros edellyttää suuria muutoksia kaikilta energia-alan toimijoilta, jotta Suomi voisi saavuttaa tavoitteensa hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. 

Teemme aktiivisesti töitä energiamurroksen läpiviemiseksi yhteiskunnan huoltovarmuudesta ja asiakkaidemme kokonaisedusta huolehtien. 

Toimiva yhteiskunta on riippuvainen luotettavasta sähkönjakelusta. Älykäs sähköverkkomme mahdollistaa sähkönkäytön lisääntymisen ja uusiutuvan energiantuotannon kasvun toimitusvarmuutta vaarantamatta. 

Investoimme energiamurroksen läpiviennin edellyttämään sähköverkon siirto- ja jakelukapasiteetin kasvattamiseen, ja tasapainotamme kapasiteettitarvetta lisäämällä energiamarkkinoiden joustoa eli sähköverkon älyä ja asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia energiamarkkinoilla. 

Caruna vastuullisuus: Huoltovarmuus

Huoltovarmuus ja sähkön riittävyys

Huoltovarmuustoimenpiteillä turvataan yhteiskunnan toimintakyky poikkeuksellisissa oloissa. Sähkönsaannin turvaaminen on keskeinen osa huoltovarmuutta. 

Carunan oman huoltovarmuuden lisäksi myös muiden yhteiskunnan toimijoiden on varauduttava sähköpulatilanteisiin ja mahdollisiin sähkökatkoihin. Katkot eivät koske yhteiskunnan kriittisimpiä toimintoja, kuten sairaaloita ja merkittäviä sähköntuotantolaitoksia.

Lue lisää Carunan omasta huoltovarmuudesta. 

Organisaatioiden kannattaa laatia varautumissuunnitelma 

Yritysten ja organisaatioiden on laadittava omat varautumissuunnitelmansa sekä sähkökatkojen varalle että toiminnan palauttamiseksi sähkökatkon jälkeen. Jotta sähköpulatilanteessa kulutusta voidaan laskea hetkellisesti mahdollisimman paljon, organisaatioilla tulisi olla toimenpidesuunnitelmat valmiina.  

Asiakkaat voivat vaikuttaa sähkön riittävyyteen 

Myös asiakkaat voivat pienentää sähköpulan riskiä tarkkailemalla omaa sähkön käyttöään ja käyttämällä sähköä säästeliäästi. Omaa energiankulutustaan kannattaa siirtää pois huipputunneilta. 

Sähkönkulutusta on helppo pienentää, kun tuntee oman sähkönkäyttötapansa. Omaa kulutusta voi seurata Caruna Plussan sähkönseurannassa.

Riskienhallinta

Varmistamme toiminnan jatkuvuuden tunnistamalla ja hallitsemalla riskejä aktiivisesti.  

Riskienhallinta on osa Carunan sisäistä valvontajärjestelmää. Arvioimme säännöllisesti konsernin strategisia ja operatiivisia riskejä kattavasti. 

Riskimme on jaettu seuraaviin alaluokkiin: 

  • taloudelliset riskit 
  • regulaatio- ja vaatimustenmukaisuusriskit 
  • asiakas- ja markkinariskit 
  • henkilöriskit 
  • ympäristöriskit 
  • teknologiaan ja fyysiseen omaisuuteen liittyvät riskit 
  • tietoon ja tietoturvaan liittyvät riskit

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että konsernin liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Konsernilla on voimassa asianmukaiset ja toiminnan kannalta kattavat vakuutukset. 

Strategiset riskit 

Strategisiin riskeihin lukeutuvat muun muassa regulaatioriski, eli haitalliset ja kielteiset vaikutukset sääntely-ympäristöön tai sääntely-ympäristön muutosten vaikea ennustettavuus. Muuttuva toimintaympäristö, rahoituksen saatavuus sekä ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ovat myös oleellisia strategisen tason riskejä. Maineriski on myös tunnistettu. Sen toteutuminen hidastaa strategian toteutumista ja saattaa olla laukaiseva tekijä muiden strategisten riskien osalta. 

Toimintaympäristön haasteet 

Strategiaa arvioidaan vuosittain ja siihen tehdään muutoksia tarpeen mukaan. Ilmastonmuutos on keskeisimpiä, toimintaympäristöstämme nousevia, pitkän aikavälin megatrendejä. Arvioimme ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä ja mahdollisuuksia TCFD-viitekehyksen mukaisesti (TCFD = Task-force on Climate-related Financial Disclosures). 

Operatiiviset riskit 

Merkittävimmät toiminnan riskit liittyvät tietoturvaan, poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin, toimittajariskiin ja turvallisuuteen. Esimerkiksi poikkeukselliset sääolosuhteet voivat heikentää siirto- ja jakeluverkon toimitusvarmuutta. Keskeisimpiä keinoja suojautua jakeluhäiriöiltä on ilmajohtojen vaihtaminen maakaapeleihin, puuston karsinta ilmajohtojen läheltä sekä verkkojen etähallinnan kehittäminen. Caruna on tunnistanut tietoturvaan liittyviä riskejä ja kehittänyt toimintaansa riskien pienentämiseksi.